Okno dialogowe Opcje właściwości Masy/Przekroju

Zmodyfikować jednostki miary i gęstość materiału używane przez narzędzia Właściwości masy i Właściwości przekroju.

Aby zmodyfikować jednostki miary i gęstość materiału, należy:

  • Kliknąć Opcje w oknie dialogowym Właściwości masy lub Właściwości przekroju, wybrać spośród następujących opcji a następnie kliknąć OK.

Jednostki

Notacja matematyczna Wybrać, aby wyświetlać wartości w notacji matematycznej (na przykład: 5,02e+004 dla 50200).
Użyj ustawień dokumentu Wybrać, aby użyć jednostek i właściwości materiału zdefiniowanych we Właściwościach dokumentu.
Jeżeli chcemy zmienić jednostki i właściwości materiału zdefiniowane we Właściwościach dokumentu, należy kliknąć Narzędzia > Opcje , a następnie na karcie Właściwości dokumentu kliknąć:

Jednostki

Jednostki użyte do raportowania właściwości masy są wyświetlane w części Jednostki właściwości masy/przekroju.

Właściwości materiału

Wartość gęstości jest wyświetlana w części Gęstość.

Zmiany dokonane we Właściwościach dokumentu mają zastosowanie do wszystkich właściwości masy w dokumencie, włącznie z tymi określonymi w dostosowanych właściwościach w oknie dialogowym Podsumowanie.
Użyj ustawień dostosowanych Zmienia jednostki miary używane przy raportowaniu wartości w oknach dialogowych Właściwości masy i Właściwości przekroju:

Długość

Należy wybrać jednostkę miary dla właściwości, które uwzględniają długość. Na przykład jeżeli wybierzemy Centymetry wówczas Objętość jest wyrażona w centymetrach sześciennych, Pole powierzchni jest wyrażone w centymetrach kwadratowych a moment bezwładności jest wyrażony w jednostka masy*centymetry kwadratowe.

Masa

Należy wybrać jednostkę miary dla właściwości, które uwzględniają masę. Na przykład, jeżeli wybierzemy gramy,, wówczas Masa jest podawane w gramach, Gęstość jest podawane w gramach na jednostki_objętości , oraz momenty bezwładności są podawane w gramach*kwadrat_długości .

Jednostka objętości

Wybrać jednostkę miary dla części objętości jednostki miary Gęstości. Na przykład, jeśli wybierzesz cale^3, wówczas Gęstość jest podawane w jednostka_masy na cal sześcienny.

Miejsca dziesiętne

Ustawić liczbę miejsc dziesiętnych do wyświetlania.

Te dostosowane ustawienia mają zastosowanie tylko do wartości skojarzonych z oknami dialogowymi Właściwości masy i Właściwości przekroju. Nie zastępują one właściwości dokumentu dla żadnych innych funkcji właściwości masy.

Właściwości materiału

Gęstość Kiedy wybrana jest opcja Użyj ustawień dostosowanych w części Jednostki, możemy wpisać wartość dla Gęstości. Możemy wprowadzić wartość gęstości używając dowolnych jednostek. Na przykład, jeżeli jednostkami dla danej części są gramy i milimetry, możemy wprowadzić wartość gęstości z użyciem funtów i cali. Oprogramowanie automatycznie przeliczy tą wartość na jednostki dokumentu gdy klikniemy OK.

Poziom dokładności

Przesunąć suwak w celu wyregulowania stosunku szybkości obliczeń oraz dokładności wyników.

Niska (szybciej) Poprawia szybkość obliczeń, ale obliczenia są mniej dokładne.
Wysoka (wolniej) Zapewnia większą dokładność kalkulacji, lecz obliczenia są przeprowadzane wolniej.
Pokaż wyjściowy układ współrzędnych w rogu okna Zaznaczyć, aby wyświetlić trójkolorową, trójwymiarową triadę odniesienia w narożniku obszaru graficznego lub odznaczyć, aby wyświetlić triadę w początku układu współrzędnych.