Wyświetlanie właściwości masy

Obliczone właściwości masy można przeglądać. Wartości dla masy, środka masy i momentów bezwładności można przypisać, aby zastąpić obliczone wartości.

Aby wyświetlić właściwości masy, należy:

 1. Wybrać elementy (komponenty lub obiekty bryłowe) do oszacowania. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden komponent ani obiekt bryłowy, wyświetlone zostaną właściwości masy dla całego złożenia lub części.
 2. Kliknąć Właściwości masy (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia > Oceń > Właściwości masy .
  Obliczone właściwości masy pojawią się w oknie dialogowym. Jeśli złożenie zawiera komponenty z zastąpionymi właściwościami masy, komponenty te są wyszczególnione u dołu okna dialogowego Właściwości masy.
  W obszarze graficznym jednokolorowa triada oznacza osie główne i środek masy modelu. W początku układu współrzędnych wyświetlana jest trójkolorowa triada trójwymiarowa (3D).

 3. Opcjonalnie można wykonywać następujące czynności:
  • Ustawić opcje w oknie dialogowym, a następnie kliknąć Przelicz.
  • Dokonywać obliczeń dla różnych komponentów bez zamykania okna dialogowego Właściwości masy. Należy skasować wybór, a następnie wybrać element i kliknąć Oblicz ponownie.
  • Kliknąć Opcje i wprowadzić zmiany w oknie dialogowym Opcje właściwości masy/sekcji, a następnie kliknąć OK.
  • Kliknąć Zastąp właściwości masy, przypisać wartości w oknie dialogowym Zastąp właściwości masy, a następnie kliknąć OK. (Opcja nie jest dostępna, jeśli zaznaczono wiele elementów. Opcja niedostępna dla obiektów w części wieloelementowej.)
  Aktualizacja wyników nastąpi samoczynnie.