Właściwości masy i właściwości przekroju

Aplikacja SOLIDWORKS oblicza właściwości, takie jak masa, gęstość i objętość w oparciu o geometrię modelu i właściwości materiału. W przypadku niektórych właściwości obliczone wartości można zastąpić.

Można przejrzeć właściwości masy dla:
  • Części
  • Obiektów w części wieloobiektowej
  • Złożenia
  • Komponentów w złożeniu
W części lub złożeniu można przejrzeć właściwości przekrojów ścian i szkiców.

Można przypisać wartości dla masy, środka masy i momentów bezwładności, aby zastąpić obliczone wartości. Jest to użyteczne podczas tworzenia uproszczonej reprezentacji komponentu, gdy chcemy przypisać modelowi prawidłową właściwość masy.