Puste właściwości dostosowane

W oknie dialogowym Podsumowanie można tworzyć puste właściwości dostosowane i specyficzne dla konfiguracji.

Funkcja ta jest przydatna na przykład przy tworzeniu szablonu, który zawiera właściwości dostosowane, do których użytkownik nie chce przypisywać zdefiniowanych wartości początkowych.

Aby dodać pustą właściwość dostosowaną lub specyficzną dla konfiguracji:

  1. Kliknąć Plik > Właściwości.
  2. Na karcie Dostosowane lub Specyficzne dla konfiguracji:
    1. Kliknąć <Wpisz nową właściwość> w kolumnie Nazwa właściwości przy pustym rzędzie właściwości, a następnie wpisać nazwę dla właściwości dostosowanej.
    2. W kolumnie Typ wybrać typ nowej właściwości.
  3. W razie potrzeby powtórzyć krok 2, aby dodać więcej właściwości dostosowanych.
  4. Kliknąć OK.