Opcje kalkulacji kosztów

W oknie dialogowym Opcje kalkulacji kosztów można definiować zastępować opcje kalkulacji kosztów na poziomie systemowym.

Można wybrać opcje kalkulacji kosztów dla arkusza blachy, aby:
 • Oszacować koszt części arkusza blachy na podstawie szablonu obróbki.
 • Zastosować stałe koszty do operacji arkusza blachy, takich jak zgięcia, podwinięcia lub operacje z biblioteki.
Można wybrać opcje kalkulacji kosztów obróbki, aby:
 • Rozpoznać usunięty materiał jako operację objętości.
 • Przypisać domyślną operacji obróbki do operacji objętości lub obliczyć koszt operacji objętości poprzez przypisanie koszty na objętość usuniętego materiału.
 • Ustawić domyślną operację wykończenia powierzchni dla frezowania i toczenia.
 • Zastąpić ustawienia szablonu dla wykańczania opartego na odsunięciu. Można wpisać wartość odsunięcia od obrobionej powierzchni dla operacji wykańczania i półwykańczania.

Okno dialogowe Opcje kalkulacji kosztów

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Opcje kalkulacji kosztów:

 1. W okienku zadań Costing kliknąć Opcje kalkulacji kosztów CostingOptions_up.png (lewy górny róg).

Opcje kalkulacji kosztów - Domyślne

Można usprawnić proces kalkulacji kosztów za pomocą wartości domyślnych, aby wartości w okienkach zadań kalkulacji kosztów były wstępnie wprowadzane.

W celu uzyskania dostępu do ustawień domyślnych w oknie dialogowym Opcje kalkulacji kosztów Costing kliknąć kartę Domyślne.

Metoda produkcji

Typ obiektu Metody produkcji
Ogólny obiekt Każdy obiekt niebędący arkuszem blachy ani członem konstrukcyjnym. Wybrać metodę produkcji:
 • Skrawanie
 • Tworzywa sztuczne
 • Odlew
 • Drukowanie 3D
Arkusz blachy Wybrać metodę produkcji:
 • Arkusz blachy
 • Obrabiana płyta
Człon konstrukcyjny Należy wybrać jedną z poniższych metod produkcji:
 • Człon konstrukcyjny
 • Skrawanie
 • Tworzywa sztuczne
 • Odlew
 • Drukowanie 3D

Szablon

Typ obiektu Metody produkcji
Ogólny obiekt Każdy obiekt niebędący arkuszem blachy ani członem konstrukcyjnym. Wybrać domyślny szablon dla części skrawanych, tworzyw sztucznych, odlewów, wydruków 3D lub części konstrukcji spawanych.
Arkusz blachy Należy wybrać domyślny szablon dla części arkusza blachy.
Części wieloobiektowe Należy wybrać domyślny szablon dla części wieloobiektowych.
Złożenie Należy wybrać domyślny szablon dla złożeń.

Material

Wybrać klasę i materiał zgodnie z potrzebami.

Typ produktu wyjściowego

Typ obiektu Metody produkcji
Obróbka obiektu produktu wyjściowego Wybierz jeden z następujących typów:
 • Blok
 • Walec
 • Płyta
Rozmiar wyjściowego arkusza blachy Wybierz jeden z następujących typów:
 • Ramka graniczna
 • Rozłożony model
Typ wyjściowego członu konstrukcyjnego Wybierz jeden z następujących typów:
 • Na długość
 • Na długość zapasu

Ilość

Typ obiektu Metody produkcji
Pojedynczy obiekt Wprowadzić wartość dla opcji Całkowita liczba części i Rozmiar serii.
Wielo-obiekt Wprowadzić wartość dla opcji Całkowita liczba części i Rozmiar serii.
Złożenie Wprowadzić wartości dla opcji Całkowita liczba złożeń i Rozmiar serii.

Opcje kalkulacji kosztów – Zastępowanie ustawień szablonu

Zastępowania ustawień szablonu kalkulacji kosztów należy użyć w celu zdefiniowania lub pominięcia opcji kalkulacji kosztów na poziomie systemu.

Aby zastąpić ustawienia szablonu kalkulacji kosztów:

 1. W oknie dialogowym Opcje kalkulacji kosztów kliknąć kartę Zastępowanie ustawień szablonu.

Przetwarzanie usuniętego materiału

Użyj standardowego rozpoznawania procesu produkcyjnego Definiuje standardowy materiał, który zostanie usunięty w konkretnych operacjach obróbki.
Użyj dostosowywanego rozpoznawania operacji objętości Definiuje standardowy materiał, który zostanie usunięty w operacjach objętości. Można zastosować opcje operacji objętości, aby dostosować szacunkowe koszty usuniętego materiału.

Definiuje standardowy materiał, który zostanie usunięty w konkretnych operacjach obróbki.

Definiuje standardowy materiał, który zostanie usunięty w operacjach objętości. Można zastosować opcje operacji objętości, aby dostosować szacunkowe koszty usuniętego materiału.

Przetwarzanie operacji

Użyj niestandardowo zdefiniowanego kosztu Pozwala na określenie dostosowanych kosztów operacji zgięcia, podwinięcia lub operacji z biblioteki.
Rozpoznaj jako operacje objętości Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Operacje kieszeni

Traktuje operacje kieszeni jako operacje objętości do szacowania kosztów.

Operacje szczelin

Traktuje operacje szczeliny jako operacje objętości do szacowania kosztów.

Wybrać Pokaż szczeliny z nieokreśloną objętością w folderze NCA, aby przenieść do folderu Nie przypisano kosztu szczeliny, których objętości nie można obliczyć.

Obliczanie operacji objętości Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Domyślna operacja skrawania

Przypisuje wybrane operacje obróbki skrawaniem do oszacowania kosztu usunięcia objętości materiału z obiektu produktu wyjściowego.

Można wybrać jedną z następujących operacji:
 • Frez płaski
 • Frez kulisty
 • Frez czołowy
 • Wiertło ze stali szybkotnącej (HSS)
 • Wiertło karbidowe
 • Obracanie OD
 • Obracanie ID

Koszt na usuniętą objętość

Pozwala na przypisanie stałego kosztu na jednostkę objętości usuniętego materiału, zamiast obliczania kosztu w oparciu o rozmiary narzędzi i szybkość usuwania materiału. Można określić dostosowane koszty wstępnego przygotowania, wstępnego wykończenia i wykończenia.

Zakończ przetwarzanie

Domyślny typ operacji wykańczania Określa domyślny typ operacji wykańczania:

Skórowanie

Częściowe obrobienie

Wykańczanie

Zastąp ustawienia szablonu dla opartego na odsunięciu wykańczania Oblicza koszt na jednostkę objętości elementów półwykończonych i wykończonych w oparciu o odległość odsunięcia zamiast w oparciu o dane szablonu. Odległość odsunięcia jest to operacja odległości odsunięcia od obrobionej powierzchni.

Inne opcje

Zapisz jako nadpisane ustawienia Costing Ustawia wybór jako domyślne opcje kalkulacji kosztów przy każdej szacowanej obróbce i części arkusza blachy.
Ta opcja jest stosowana tylko do części, których koszty nie zostały jeszcze oszacowane.