Jak działa narzędzie kalkulacji kosztów Costing

Jak operacje technologiczne różnią się od operacji SOLIDWORKS

Narzędzie kalkulacji kosztów SOLIDWORKS Costing bierze pod uwagę geometrię i sposób produkcji części, a nie jej projekt. W narzędziu Costing operacje widoczne w menedżerze CostingManager różnią się od operacji SOLIDWORKS. Operacje Costing powstają wskutek rozpoznania operacji narzędzia kalkulacji kosztów Costing.

Na przykład otwór przez arkusz blachy utworzony w Kreatorze otworów jest rozpoznawany przez narzędzie Costing jako ścieżka skrawania. Skrawanie zostanie wykonane przy użyciu lasera, strumienia wody lub plazmy. Wycięcie z wyciągnięciem lub otwór utworzony w programie SOLIDWORKS w Kreatorze otworów jest rozpoznawany przez narzędzie Machining Costing jako otwór wywiercony. Czasami cała grupa operacji w SOLIDWORKS jest rozpoznawana jako jedna operacja technologiczna w zakresie kalkulacji kosztów z użyciem aplikacji Costing. Na przykład zewnętrzne krawędzie części mogą się składać z zaokrągleń i krawędzi prostych. W narzędziu Costing jest to rozpoznawane jako jedna ścieżka skrawania.

Jak jest obliczany koszt

Narzędzie Costing udostępnia szablony, które pozwalają na powiązanie operacji technologicznych z kosztami. Szablony te zawierają informacje o kosztach materiału, obróbki i pracy.

Po rozpoznaniu operacji technologicznych narzędzie Costing umieszcza każdą z nich w odpowiedniej kategorii (np. ścieżki skrawania, zgięcia, otwory i frezowanie), a następnie wprowadza odpowiednie informacje z szablonu, aby wykonać kalkulację kosztów poszczególnych operacji technologicznych. Następnie tworzona jest tabela wszystkich operacji i zostaje wyświetlony końcowy koszt jednostkowy.

Jak dostosować narzędzie Costing

Aby dostosować narzędzie Costing, można wykonać jedną z następujących czynności:

  • Dostosować szablony domyślne i zapisać je pod innymi nazwami w celu wprowadzenia własnych kosztów produkcji, pracy i materiału.
  • Zastąpić koszty obliczone oraz koszty materiału, dodać upusty i marże, zmienić ilości i dodać operacje dostosowane.
  • Dostosować raporty o kosztach do wyświetlania wyceny, klientów oraz informacji o firmie.
  • Przypisać dostosowany koszt do obiektu części wieloobiektowej.
  • Ustawić opcje narzędzia Costing dla części obrabianej tak, aby rozpoznawać usunięty materiał jako cechy objętości.
  • Uprościć kosztorys tak, aby zminimalizować zależność od szablonu.

Gdzie są zapisywane informacje narzędzia Costing

Informacje narzędzia Costing dotyczące kalkulacji kosztów są zapisywane w pliku części SOLIDWORKS. Można określić, czy informacje te mają być dostępne dla innych osób.

Co się dzieje, gdy informacje produkcyjne niezbędne do wyprodukowania części nie należą do szablonu kalkulacji kosztów Costing

Może się zdarzyć, że narzędzia niezbędne do wyprodukowania określonej części lub grubość materiału do jej produkcji nie będą dostępne w szablonie. W takich przypadkach narzędzie Costing spróbuje wykonać szacowanie dla najbardziej zbliżonego narzędzia lub najbardziej zbliżonej grubości zdefiniowanej w szablonie, a w menedżerze kosztów CostingManager lub w okienku zadań zostanie wyświetlony symbol ostrzeżenia.

Jeśli na przykład żadna wartość grubości w szablonie nie będzie odpowiadać grubości części, w programie zostanie wybrana wartość najbliższa, a zaistniała różnica grubości zostanie wskazana przez ikonę ostrzeżenia . W ten sposób można wykonać oszacowanie kosztów bez konieczności aktualizacji szablonu.