Dodawanie Informacji o kosztach do Właściwości pliku

Można przypisać dostosowane właściwości dotyczące kosztów do dokumentów SOLIDWORKS. Do plików części można dodać dostosowane właściwości specyficzne dla kosztów.

 1. Otworzyć część i kliknąć Costing tool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing.
 2. Jeżeli oprogramowanie nie obliczenia szacunkowego kosztu automatycznie, wybierz opcje w okienku zadań Costing w celu oszacowania kosztów części.
 3. Kliknąć Plik > Właściwości.
 4. W oknie dialogowym wybrać Dostosowane lub kartę Specyficzne dla konfiguracji.
 5. Dodać specyficzną dla kalkulacji kosztów właściwość dostosowaną:
  1. W Nazwa właściwości wybrać element, który zaczyna się od Koszt, taki jak Koszt - Całkowity koszt.
  2. Jako Typ wybrać Tekst.
  3. W Wartość / Wyrażenie tekstowe wybrać właściwość kosztu odpowiadającą Nazwie właściwości, taką jak Koszt - Całkowity koszt. Można wybrać:

   Koszt — Nazwa materiału

   Określa typ używanego materiału przy kalkulacji kosztów części.

   Koszt — Typ produktu wyjściowego

   Określa typ zasobu używanego do kalkulacji kosztów części.

   Koszt — Nazwa szablonu

   Określa nazwę szablonu użytego do oszacowania kosztów części.

   Koszt — Koszt materiału

   Określa obliczony koszt użytego materiału.

   Koszt — Koszt produkcji

   Określa obliczony koszt produkcji.

   Koszt - czas obliczeń kosztów

   Określa czas ostatniego obliczenia kosztu.

   Koszt — rozmiar produktu wyjściowego

   Określa wielkość zapasu wykorzystywanego do produkcji części.

   Koszt — Łączny koszt

   Określa obliczony koszt części.

   Oszacowana wartość wyświetla wartość właściwości obliczoną przez narzędzie Costing.
 6. Kliknąć OK.