Kreślenie

W dokumentach rysunków SOLIDWORKS 2D można kreślić, używając narzędzi szkicu, wymiarów i adnotacji.

Pojęcia obejmują:
Elementy szkicu W dokumentach rysunków SOLIDWORKS, tak jak w dokumentach 2D CAD, można w dowolnym momencie dodać elementy szkicu (linie, okręgi, prostokąty itd.). Można utworzyć własne style linii, używając warstw, narzędzi formatu linii lub opcji stylu linii.
Widoki rysunku Można dodawać elementy szkicu i adnotacje do arkusza rysunku lub do widoków rysunku. Widoki rysunku pozwalają na przenoszenie i skalowanie wszystkich elementów widoku w jednej operacji. Można wstawić puste widoki do arkuszy rysunków, aby zawrzeć w nich naszkicowane elementy.
Standardy Naszkicowane elementy są zgodne ze standardem określonym w menu Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Standard projektowania . Elementy takie jak strzałki wymiarów, tolerancje, wyświetlanie adnotacji, itd. są generowane w oparciu o standard ale można również edytować elementy te ręcznie (np. można wybrać inny styl ostrza strzałki).
Formaty arkusza Szablony rysunku SOLIDWORKS zawierają formaty arkusza rysunku. Formaty te mogą być edytowane i zapisywane. Można również użyć szablonu bez formatu i utworzyć nasz własny format lub importować blok 2D CAD (na przykład blok tytułowy).
Siatka Aby wyświetlić siatkę, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyświetlaj siatkę. Można określić odstępy siatki i kontrolować przyciąganie w menu Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Siatka/Przyciąganie .
Wymiary Wymiary w SOLIDWORKS kontrolują geometrię. Element szkicu lub element modelu musi się zgadzać z jego wymiarami. Nie można szkicować elementu o pewnym rozmiarze i wyświetlać wymiary o innym. Można jednak skalować elementy w arkuszu rysunku lub widoku rysunku.
Relacje Relacje (takie jak Pozioma, Koncentryczna, Styczna) również kontrolują geometrię. Niektóre relacje są wnioskowane w trakcie szkicowania. Można dodawać, wyświetlać i usuwać relacje. Aby zapobiec automatycznemu tworzeniu relacji, nacisnąć klawisz Ctrl podczas szkicowania lub usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne relacje w menu Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Szkic > Relacje/Przyciąganie .
Adnotacje Większość adnotacji funkcjonuje z elementami szkicu tak samo jak z rysunkami wyprowadzonymi z modeli 3D. Do wyjątków należą objaśnienia otworu i automatyczne odnośniki. Pojedyncze odnośniki oraz stosy odnośników pojawiają się ze znakami zapytania, które można zastąpić żądanym tekstem. Można importować do rysunków wymiary i tolerancje utworzone przy pomocy DimXpert Wymiarów dla części.