Używanie importowanych danych 2D CAD

Można używać danych 2D CAD starszego typu przez importowanie ich do SOLIDWORKS oraz można konwertować rysunki 2D CAD na modele 3D.

Importowanie danych

Do dokumentów części albo rysunku można importować pliki 2D CAD .dxf i .dwg przy użyciu Kreatora importu DXF/DWG. Pracując już w SOLIDWORKS, musimy dołączyć wymiary i powiązać relacje (polecenie Całkowicie zdefiniuj szkic pozwiązuje podstawową geometrię importowanych szkiców).

Eksportowanie danych

Można eksportować rysunki SOLIDWORKS do plików DXF/DWG, włącznie z mapowaniem obiektów do warstw i kolorów.

Warstwy

Warstwy w importowanych rysunkach 2D CAD są zachowane w SOLIDWORKS. Można mapować warstwy w rysunkach SOLIDWORKS przy ich eksportowaniu.

Bloki

Można importować bloki z oprogramowania 2D CAD, edytować bloki, zapisywać je, wstawiać wystąpienia w rysunkach SOLIDWORKS itd.

Konwersja 2D do 3D

Można importować rysunek 2D do szkicu w części SOLIDWORKS, pobierać widoki do oddzielnych szkiców dla wyciągnięcia operacji bazy, a następnie kontynuować dodawanie operacji. Proces konwersji 2D do 3D jest zwykle szybszy niż przeprojektowywanie części w SOLIDWORKS.

Rysunek 2D importowany do szkicu SOLIDWORKS… i konwertowany do modelu bryłowego 3D