Porównanie metod projektowania arkusza blachy

Istnieją operacje arkusza blachy, których można używać do szybkiego tworzenia obiektów arkusza blachy. Jednak w pewnych okolicznościach, gdy projekt wymaga określonych typów geometrii, można używać operacji innych niż arkusze blachy, a następnie wstawić zgięcia lub przekształcić część na arkusz blachy. Podczas projektowania z arkusza blachy ważne jest przeanalizowanie najlepszego podejścia do projektowania części. Chociaż może się wydawać, że używanie operacji innych niż arkusza blachy (takich, jak wyciągnięcia i skorupy), a następnie wstawianie zgięć lub konwertowanie na arkusz blachy jest szybsze, opcje te zapewniają jednocześnie mniejszą elastyczność.

Podczas tworzenia części arkusza blachy preferowana jest następująca kolejność operacji:
  1. Operacje arkusza blachy (takie, jak Odgięcie bazowe, Odgięcie krawędzi i Odgięcie dookolne)
  2. Operacja Wstaw zgięcia
  3. Operacja Konwertuj na arkusz blachy
Operacje Wstaw zgięcia i Konwertuj na arkusz blachy trzeba zastosować jak najwcześniej podczas projektowania części, najlepiej zaraz po utworzeniu pierwszej operacji innej niż arkusz blachy.

Można zaprojektować część arkusza blachy niezależnie, bez żadnych odniesień do części, które ma ona obejmować, można zaprojektować część w kontekście złożenia, które zawiera obejmowane elementy bądź też można zaprojektować część w obrębie innego dokumentu części w środowisku wieloobiektowym.

Utworzyć część jako część arkusza blachy, używając operacji specyficznych arkusza blachy. Kiedy początkowo tworzy się część z arkusza blachy, można użyć narzędzia Odgięcie bazowe z otwartym lub zamkniętym szkicem profilu. Eliminuje to dodatkowy krok, ponieważ tworzymy część jako arkusz blachy od samego początku projektowania.
Zbudować część, utworzyć skorupę, a następnie wstawić zgięcia arkusza blachy. W przypadku budowania bryły przy użyciu operacji innych niż arkusz blachy potrzebnych jest więcej operacji: Baza wyciągnięcie, Skorupa, Rozcięcie oraz Wstaw zgięcia. Jednak czasami lepiej jest zbudować część, a następnie wstawić zgięcia arkusza blachy.

Na przykład zgięcia stożkowe nie są obsługiwane przez operacje dla arkusza blachy, takie jak Odgięcie bazowe i Odgięcie krawędzi. Dlatego należy zbudować część, używając wyciągnięć, obrotów itp., a następnie dodać zgięcia do części stożkowej.

Konwertować część bryłową na część arkusza blachy. Można konwertować obiekt bryłowy lub powierzchniowy lub importowaną część.

Poniższe łącza ukazują sposoby budowania części arkusza blachy z użyciem tych metod.