Zestawienie kosztów złożenia

Narzędzia Costing można teraz używać także w odniesieniu do złożeń. Można obliczyć łączny koszt złożenia poprzez obliczenie kosztu wszystkich części i zsumowanie ich z kosztami całości elementów złącznych i innych zakupionych komponentów. Można także uwzględnić operacje spawania i dodać dostosowane operacje, takie jak malowanie do złożenia najwyższego poziomu.

Narzędzie Costing do kalkulacji kosztów złożenia jest dostępne tylko w oprogramowaniu SOLIDWORKS Premium.

Można wybrać sposób przypisywania przez narzędzie Costing kosztu do każdej części poprzez wybór typu szacowania kosztów.

Typy szacowania kosztów:
 • Do obliczenia: Koszt jest obliczany, jeżeli części nie mają przypisanego kosztu. Koszt zostanie przeliczony, jeżeli ręcznie wybrano tę opcję dla części z zapisanym kosztem lub kosztem zakupu.
 • Zapisany koszt: koszt, który został zapisany dla części, jeżeli część została wyceniona.
 • Koszt zakupu: Koszt przypisywany automatycznie, jeżeli zdefiniowano ustawiono dostosowaną właściwość lub koszt w szablonie. Można ręcznie zastąpić ten koszt i zapisać go na poziomie złożenia.
 • Części z biblioteki Toolbox: W razie potrzeby można włączyć lub wyłączyć wszystkie komponenty Toolbox. Dla oszczędności czasu części Toolbox nie są przetwarzane przez narzędzie Costing. Można dodać do nich koszty ręcznie lub zdefiniować te koszty w szablonie/poprzez dostosowane właściwości.
Okienko zadań kalkulacji kosztów Costing dla złożeń obejmuje:
 • Koszt do obliczenia: Części bez zapisanych danych kosztów i bez przypisanych kosztów zakupu. Części, które się tutaj pojawiają, domyślnie nie są wyceniane.
  Obecne części są obliczane zgodnie z parametrami domyślnymi w opcjach kalkulacji kosztów Costing.
 • Koszt zdefiniowany: Części już wycenione, zdefiniowane w szablonie lub ręcznie przypisane do kosztów zakupu. Części, które się tutaj pojawiają, domyślnie zostały wycenione, mają dostosowany koszt w szablonie lub stanowią ręcznie dodany koszt zakupu. Części te nie są przetwarzane w narzędziu Costing.
 • Kupowane części: Części, których koszt zakupu zdefiniowano w wybranym szablonie lub szablonie ustawionym na dostosowaną właściwość ze zdefiniowanym kosztem zakupu.

Wieloobiektowy szablon kalkulacji kosztów Costing dla złożeń obejmuje:

Kartę Kupowane części.

 • Można tutaj wprowadzić nazwę jednej lub wielu dostosowanych właściwości w ustawieniu Dostosowana właściwość koszt zakupu i automatycznie zastosować wartość właściwości do kosztu zakupu części.
 • Można zdefiniować opcje Nazwa komponentu, Nazwa konfiguracji i Koszt (USD/część).
  Koszty zdefiniowane w obszarze Dostosowana właściwość koszt zakupu są nadrzędne w stosunku do wartości zdefiniowanych w ustawieniu Koszt części.

Narzędzie CostingManager wyświetla części oraz ich typy i materiały w odpowiednich folderach. Narzędzie CostingManager dla złożeń obejmuje:

 • Ustawienia: zawiera koszty przygotowania do dostosowanych operacji dla złożenia najwyższego poziomu.
 • Obliczane części: Zawartość:
  • Metoda i typ produktu wyjściowego (w stosownych przypadkach).
   Można wybrać odpowiednią metodę kalkulacji kosztów dla wyprodukowanych części poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy części w drzewie operacji FeatureManager i wybranie polecenia Otwórz/Edytuj.
  • Szablon
  • Materiał produktu wyjściowego
 • Kupowane części: Wyświetla części, które mają zdefiniowane koszty w szablonie lub dostosowanych właściwościach.
 • Części z biblioteki Toolbox: Wyświetla zakupione komponenty z biblioteki Toolbox.
 • Spawanie: wyświetla operacje spawania dla złożenia najwyższego poziomu.
 • Dostosowane operacje: wyświetla dostosowane operacje dla złożenia najwyższego poziomu.
 • Nie przypisano kosztu: wyświetla obiekty wyłączone z kalkulacji kosztów Costing i obiekty, do których nie przypisano kosztów.