Podział i zapisywanie obiektów

Operacja Podziel służy do tworzenia wielu części z istniejącej części. Możemy utworzyć oddzielne pliki części i uformować złożenie z nowych części.

Można podzielić jeden lub więcej obiektów bryłowych lub powierzchniowych. Aby można dokonać podziału powierzchni, przycinanie powierzchni musi wystawać poza granice powierzchni do podziału.
Przed
Po

Aby podzielić obiekty:

 1. Kliknąć Podziel (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Podziel.
 2. Skonfigurować opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
  W obszarze graficznym pojawią się ramki objaśnień dla do 10 obiektów na raz. Należy kliknąć Następne 10 lub Poprzednie 10, aby przewinąć wszystkie ramki objaśnień dla danej części.
 3. W obszarze Powstałe obiekty wybrać obiekty do zapisania w lub kliknąć Auto-przypisz nazwy.
  Wszystkie zapisane obiekty pojawią się w obszarze graficznym i zostaną wyszczególnione w drzewie operacji FeatureManager, w części Obiekty bryłowe. Oprogramowanie automatycznie przypisuje nazwy dla wszystkich obiektów. Nazwy te można zmieniać.
 4. Kliknąć dwukrotnie nazwę obiektu w części Plik, w oknie dialogowym wpisać nazwę dla nowej części a następnie kliknąć Zapisz.
  Nazwa nowej części pojawi się na liście Powstałe obiekty oraz w ramce objaśnienia. Nie zapisane obiekty nie są dzielone i pozostają w pierwotnej części.
  Jeśli usuniemy zaznaczenie pola wyboru dla podzielonej części po jej zachowaniu, część ta nie będzie już zapisana jako oddzielny element. Pozostanie ona z oryginalną częścią.
 5. Kliknąć .

Obsługa podziału części

Nowe części

Nowe części są wyprowadzone. Zawierają one odniesienie do części pierwotnej. Każda nowa część zawiera jedną operację o nazwie Zapas-<nazwa części rodzica>-n->. Wyprowadzoną część można ponownie dołączyć do określonej części z zasobu, operacji podziału lub obiektu.

Jeżeli zmienimy geometrię pierwotnej części, to nowe części również ulegną zmianie. Jeżeli zmieniona zostanie geometria operacji podziału, nie są tworzone żadne nowe części wyprowadzone. Oprogramowanie aktualizuje istniejące wyprowadzone części, zachowując relacje rodzic-potomek.

W częściach wieloobiektowych, różne podzielone części są wymienione w Obiekty bryłowe w drzewie operacji FeatureManager.

Oryginalna część

Pierwotna część zawiera wszystkie swe pierwotne operacje oraz dodatkowo nową operację o nazwie Podziel.

Jeżeli wybrano Wchłoń cięte obiekty w części Powstałe obiekty, obiekt bryłowy wyświetlony w obszarze graficznym jest oryginalnym obiektem bryłowym minus nowe części. Jeżeli wszystkie obiekty w pierwotnej części zostały zapisane jako obiekty podzielone, nie zostanie wyświetlony żaden obiekt bryłowy. Aby zobaczyć pierwotny obiekt bryłowy, należy przesunąć pasek przewijania w drzewie operacji FeatureManager powyżej operacji podziału lub wygasić operację podziału.

Jeżeli usuniemy operację podziału w pierwotnej części, to nowe części w dalszym ciągu istnieją, lecz odniesienie zewnętrzne w nowych częściach jest w stanie nieaktualnym.

Zapisywanie podzielonych obiektów

Możemy również zapisać obiekty bryłowe po podzieleniu modelu przy użyciu operacji Zapisz obiekty. Włącza to możliwość zapisania obiektów z podzielonej części do innego foldera lub z innymi nazwami do tego samego foldera. Możemy również utworzyć złożenie z podzielonych części.

Aby zapisać obiekty z części wieloobiektowych, należy:

 1. Kliknąć Wstaw > Operacje > Zapisz obiekty.
 2. Wybrać obiekty do zapisania w obszarze graficznym lub w obszarze w Powstałe części.
  Kliknąć , aby przełączyć wybieranie wszystkich obiektów.
  Objaśnienia wyświetlają domyślną ścieżkę, nazwy plików i lokalizację części wieloobiektowej.
 3. W części Powstałe części, kliknąć dwukrotnie każdą nazwę pliku w części Plik, otworzyć okno dialogowe Zapisz jako. Dla każdej części można wybrać nową lokalizację i nazwę pliku. Można również kliknąć Auto-przypisz nazwy, aby wybrać i nazwać wszystkie obiekty.
 4. Wybrać Wchłoń cięte obiekty, aby skopiować elementy listy elementów ciętych dla części wieloobiektowych do powstałych części.
 5. Aby utworzyć złożenie w części Utwórz złożenie, kliknąć Przeglądaj, wybrać folder, aby zapisać złożenie jako typ SplitAssembly (*.sldasm) i wpisać nazwę pliku.
 6. Jeżeli część wieloobiektowa jest konstrukcją spawaną lub zawiera wiele wystąpień identycznych obiektów, takich jak obiekty szyku, kliknąć Wyprowadź powstałe części z podobnych obiektów list elementów ciętych.
  Identyczne obiekty, na przykład człony konstrukcji spawanych, są zapisywane jako pojedyncza część. Złożenie zostaje utworzone za pomocą wielu wystąpień tej części.
  Obiekty muszą mieć identyczne właściwości materiału, aby mogły zostać skopiowane w ten sposób.
 7. Kliknąć .