Badanie projektu ze skorupami kompozytowymi

Pracując z materiałami kompozytowymi, należy projektować optymalny prelaminat dla specyficznej aplikacji, aby zminimalizować koszty. Na przykład, dobrze jest znaleźć optymalną grubość i orientacje warstwy kadłuba kompozytowego, powodujące minimalne ugięcie. Generalnie optymalizacja prelaminatu kompozytów może by czasochłonna ponieważ można zdefiniować kilka zmiennych o różnych kombinacji grubości warstwy i orientacji warstwy.

Można zdefiniować Badanie projektu dla badania ze skorupami kompozytowymi. Można zdefiniować kąty warstwy i grubości warstwy jako zmienne, aby optymalizować lub oceniać. Ponadto można definiować wartości właściwości materiału jako zmienne jeżeli wszystkie warstwy są z tego samego materiału.

Na przykład jeżeli utworzymy model z kompozytu włókna węglowego epoksydowego, można zdefiniować właściwości materiału, kąty warstwy oraz grubości warstwy jako zmienne. Jeżeli utworzymy model ze skorupą warstwową z włókna epoksydowego wzmacnianego włóknami szklanymi jako warstwy zewnętrzne i drewna jako rdzenia, można zdefiniować tylko grubości i kąty warstwy jako zmienne.

Definiowanie kąta warstwy jako parametru

Można zdefiniować orientację warstwy każdej warstwy jako parametr. Można następnie użyć jej jako zmiennej w Badaniu projektu.

 1. W drzewie badania Simulation, w folderze Części, kliknąć prawym przyciskiem myszy skorupę i wybrać Edytuj definicję.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Typ, wybrać Kompozyt.
 3. W Opcje kompozytowe, w tabeli Warstwy skorupy kompozytowej, kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę dla Kąt warstwy i wybrać Połącz wartości.
 4. W oknie dialogowym Parametry kliknąć Edycja/definiuj.
 5. W następnym oknie dialogowym Parametry,które się pojawi, kliknąć Dodaj.
 6. W oknie dialogowym Dodaj parametry należy:
  1. Dla Filtr, wybrać Siatka.
  2. Dla Typ, wybrać Kąt warstwy.
 7. Dla Wartość zdefiniowana przez użytkownika wprowadzić wartość kąta warstwy.
  Można zmienić tą wartość z Badania projektu po dodaniu parametru jako zmiennej.
 8. Kliknąć OK.
 9. W oknie dialogowym Parametry kliknąć OK.
 10. W oknie dialogowym Parametry, wybrać nowo zdefiniowany parametr i kliknąć OK.
 11. W menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy, kliknąć .
  Program definiuje kąt warstwy określonej warstwy jako parametr.

Definiowanie grubości warstwy jako parametru

Można zdefiniować grubość każdej warstwy jako parametr. Można następnie użyć jej jako zmiennej w Badaniu projektu.

 1. W drzewie badania Simulation, w folderze Części, kliknąć prawym przyciskiem myszy skorupę i wybrać Edytuj definicję.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Typ, wybrać Kompozyt.
 3. W Opcje kompozytowe, w tabeli Warstwy skorupy kompozytowej, w części Grubość, kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę dla warstwy i wybrać Połącz wartości.
 4. W oknie dialogowym Parametry kliknąć Edycja/definiuj.
 5. W następnym oknie dialogowym Parametry,które się pojawi, kliknąć Dodaj.
 6. W oknie dialogowym Dodaj parametry należy:
  1. Dla Filtr, wybrać Siatka.
  2. Dla Typ, wybrać Długość/Przemieszczenie/Grubość warstwy.
 7. Dla Wartość zdefiniowana przez użytkownika wprowadzić wartość grubości warstwy.
  Można zmienić tą wartość z Badania projektu po dodaniu parametru jako zmiennej.
 8. Kliknąć OK.
 9. W oknie dialogowym Parametry kliknąć OK.
 10. W oknie dialogowym Parametry, wybrać nowo zdefiniowany parametr i kliknąć OK.
 11. W menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy, kliknąć .
  Program definiuje grubość warstwy określonej warstwy jako parametr.