Badania projektu

Można utworzyć badanie projektu w celu optymalizacji lub oszacowania konkretnych scenariuszy dla danego projektu. Badanie projektu oferuje zunifikowany tok prac dla badań optymalizacji i oceny.

Można wykreślić zaktualizowane obiekty i obliczone wyniki dla różnych iteracji lub scenariuszy poprzez wybranie ich kolumn na karcie Widok wyników.

Przy użyciu badania projektu można pracować nad wieloma problemami. Można:

  • Zdefiniować wiele zmiennych przy użyciu dowolnego parametru symulacji lub sterującej zmiennej globalnej.
  • Definiować wiele powiązań przy użyciu sensorów.
  • Definiować wiele celów przy użyciu sensorów.
  • Analizować modele bez wyników symulacji. Na przykład można zminimalizować masę złożenia przy zmiennych w postaci gęstości i wymiarów modelu oraz powiązaniu w postaci objętości.
  • Ocenić wybór projektu, definiując parametr, który zmienia ustawienie zmiennej materiału dla obiektów.
Aby utworzyć badanie projektu, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć strzałkę w dół na Doradca symulacji (menedżer poleceń CommandManager Simulation) i wybrać Nowe badanie. W obszarze Typ kliknąć Badanie projektu .
  • Kliknąć kolejno Wstaw > Badanie projektu > Dodaj.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę badania i wybrać Utwórz nowe badanie projektu.

Na dole obszaru graficznego pojawi się karta Badanie projektu.

Dostępne są różne sensory, które można wykorzystać w badaniach projektu, zależnie od licencji SOLIDWORKS oraz tego, czy uruchamiane jest badanie oceny, czy też optymalizacji.