Import obciążenia w ruchu

Okno dialogowe Import obciążenia w ruchu pozwala odczytywać obciążenia w ruchu obliczone przy użyciu aplikacji SOLIDWORKS Motion i importować je do aplikacji SOLIDWORKS Simulation. Można importować obciążenia dla pojedynczej klatki lub dla wielu klatek.

Aby zaimportować obciążenia w ruchu z bazy danych SOLIDWORKS Motion, należy:
  • Kliknąć Simulation > Import obciążenia w ruchu.
  Badanie ruchu Wybrać badanie ruchu, do którego mają zostać zaimportowane obciążenia.
  Dostępne komponenty złożenia Wyszczególnia wszystkie komponenty w złożeniu.
  • Aby przenieść komponent w obszarze Dostępne komponenty złożenia do Wybrane komponenty, należy wybrać komponent, a następnie kliknąć >.
  • Aby przenieść wszystkie komponenty w obszarze Dostępne komponenty złożenia do Wybrane komponenty, należy kliknąć >>.
Nie można importować obciążeń ruchu z komponentów w podzespole.
  Badanie jedno-klatkowe Importuje obciążenia w ruchu dla wybranych komponentów dla jednej klatki.

Nr klatki.

Należy wprowadzić numer klatki.

Czas

Wyświetla czas wybranej klatki.

  Badanie wielo-klatkowe (scenariusze projektu, do 10,000 zestawów) Importuje obciążenia w ruchu dla wybranych komponentów dla wielu klatek.

Uruchom

Należy wprowadzić czas klatki początkowej.

Koniec

Należy wprowadzić czas klatki końcowej.

Krok

Należy wprowadzić przyrost (inkrement) klatek.

W przypadku wielu klatek program tworzy badanie projektu z obciążeniami grawitacyjnymi wzdłuż kierunków X, Y i Z oraz z obciążeniami spowodowanymi prędkością kątową i przyspieszeniem kątowym jako zmiennymi. Domyślnie, program tworzy powiązania zależne od zdefiniowanych sensorów i wybiera opcję Tylko monitoruj.

Program utworzy badanie Simulation o nazwie CM-ALT-Klatka -<numer> dla każdego wybranego komponentu. <Numer> oznacza numer klatki dla opcji Badanie jedno-klatkowe oraz numer kroku startu-końca dla opcji Badanie wieloklatkowe. Dla wielu klatek oprogramowanie tworzy Badanie projektu bez optymalizacji. Oprogramowanie automatycznie aktywuje opcję Użyj obciążenia bezwładnościowego we właściwościach badania.