Menedżer właściwości PropertyManager Siatka

Menedżer właściwości PropertyManager Siatka pozwala na tworzenie siatek modeli dla badań z siatką bryłową, skorupy i mieszaną. Badania belek nie wykorzystują tego menedżera właściwości PropertyManager.

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager Siatka, należy:

Otworzyć część lub złożenie, kliknąć strzałkę skierowaną w dół na Uruchom (menedżer poleceń CommandManager Simulation) i wybrać Utwórz siatkę ST_Create_Mesh.gif.

Gęstość siatki

Współczynnik siatki Aby zmienić globalny rozmiar elementu i tolerancję, należy użyć suwaka. Skrajna lewa pozycja (Gruboziarnista) ustawia globalny rozmiar elementu jako dwa razy większy od domyślnego. Skrajna prawa pozycja (Drobna) ustawia globalny rozmiar elementu jako połowę domyślnego.
  Zresetuj Przywraca ustawienia domyślne suwaka.

Parametry siatki

Ustawia globalny rozmiar elementu, tolerancję i opcje.

  Siatka standardowa Uaktywnia schemat tworzenia siatki Voronoi-Delaunay dla kolejnych operacji tworzenia siatki.
  Siatka oparta na krzywiźnie Uaktywnia schemat tworzenia siatki oparty na krzywiźnie dla kolejnych operacji tworzenia siatki. Ten generator siatki automatycznie tworzy więcej elementów w obszarach o wyższej krzywiźnie (bez konieczności stosowania sterowania siatki).
W siatkach opartych na krzywiźnie obsługiwane są powierzchnie wielowątkowe oraz tworzenie siatek objętości w dokumentach części wieloobiektowych i złożeń. Standardowe tworzenie siatki obsługuje wyłącznie wielowątkowe siatki objętości.
  Siatka oparta na mieszanej krzywiźnie Aktywuje siatkę opartą na mieszanej krzywiźnie. Siatki opartej na mieszanej krzywiźnie należy użyć w odniesieniu do modeli, w przypadku których nie powiodło się utworzenie siatki z użyciem siatki standardowej lub opartej na krzywiźnie.

Generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie wykorzystuje tylko jeden procesor (CPU) przy tworzeniu siatki powierzchni i objętości, co może spowolnić proces tworzenia siatki.

W niektórych przypadkach generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie pozwala wygenerować siatkę bryłową o wyższej jakości elementów (niższym współczynniku kształtu) niż generator siatki standardowej lub opartej na krzywiźnie. Kreator siatki oparty na mieszanej krzywiźnie jest obsługiwany w przypadku metod adaptacyjnych typu h i p.

Lokalne ustawienia sterowania siatką dla pozycji Maksymalny rozmiar elementu i Minimalny rozmiar elementu powinny zawierać się w zakresie wartości globalnych ustawień siatki. Kliknąć Oblicz minimalny rozmiar elementu, aby pozwolić programowi obliczyć optymalną wartość.
Oblicz minimalny rozmiar elementu Opcja dostępna dla siatki opartej na mieszanej krzywiźnie. Oblicza minimalny rozmiar elementu na podstawie albo minimalnego promienia krzywizny geometrycznej, albo minimalnej wartości elementu ustawionej dla sterowania siatką.
  • Uwzględnij minimalny promień krzywizny z geometrii
  • Uwzględnij minimalny rozmiar elementu ze sterowania siatki
W przypadku wybrania obu opcji program wybiera wartość minimalną spośród dwóch wartości rozmiaru elementu.

Kliknąć Zastosuj, aby zaakceptować obliczony minimalny rozmiar elementu.

units.png Jednostka Ustawia jednostki dla tolerancji i rozmiarów siatki.
max_element_size.png Rozmiar globalny Dostępne tylko dla siatki standardowej. Ustawia globalny średni rozmiar elementu. Oprogramowanie sugeruje wartość domyślną w oparciu o objętość modelu i pole powierzchni.
  Tolerancja Dostępne tylko dla siatki standardowej. Ustawia wartość tolerancji. Program oblicza wartość tolerancji siatki jako minimum następujących ilości:
  • 5% całkowitego rozmiaru elementu (wartość domyślna)
  • 30% najmniejszego rozmiaru elementu siatki określonego w definicji sterowania siatki w ustawieniach Sterowanie siatki w menedżerze PropertyManager
  • Wartość tolerancji siatki określona przez użytkownika w ustawieniach Siatka w menedżerze PropertyManager (jeśli użytkownik poda wartość mniejszą od domyślnej wartości tolerancji siatki)
Jeżeli odległość pomiędzy dwoma węzłami jest mniejsza od tej wartości, to węzły te są scalane, chyba że warunki kontaktu określają inaczej.
Regulacja tolerancji może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów tworzenia siatki. Na przykład: jeżeli tworzenie siatki nie powiedzie się z powodu swobodnych krawędzi, to zwiększenie tolerancji może rozwiązać ten problem.
  Automatyczne przejście Dostępne tylko dla siatki standardowej. Gdy opcja ta jest zaznaczona, program automatycznie stosuje sterowanie siatki do małych operacji, otworów, zaokrągleń i innych drobnych szczegółów modelu. Przed tworzeniem siatki dużych modeli zawierających wiele małych operacji i szczegółów należy usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne przejście, aby uniknąć generowania dużych liczb elementów. Patrz poniższy przykład.
max_element_size.png Maksymalny rozmiar elementu Dostępne tylko dla opcji siatki opartej na krzywiźnie. Maksymalny rozmiar elementu jest stosowany dla granic o najmniejszej krzywiźnie.
tolerance.png Minimalny rozmiar elementu Dostępne tylko dla opcji siatki opartej na krzywiźnie. Minimalny rozmiar elementu jest stosowany dla granic o największej krzywiźnie.
Min liczba elementów w okręgu Dostępne tylko dla opcji siatki opartej na krzywiźnie. Określa liczbę elementów w okręgu. Aby zaobserwować efekt tej opcji, obliczony rozmiar elementu musi zawierać się pomiędzy Maksymalnym rozmiarem elementu a Minimalnym rozmiarem elementu. Patrz Jak określany jest rozmiar elementu.
Proporcja przyrostu rozmiaru elementu Dostępne tylko dla opcji siatki opartej na krzywiźnie. Określa globalną proporcję przyrostu rozmiaru elementu, począwszy od obszarów o wysokich krzywiznach we wszystkich kierunkach.

Zaawansowane

Punkty jakobianu Dostępne tylko dla siatki wysokiej jakości. Ustawia liczbę punktów całkowania do użycia podczas sprawdzania poziomu zniekształcenia elementów czworościennych. Rozmiar jakobianu może opierać się na 4, 16, 29 punktach gaussowskich lub W węzłach.
Siatka jakości roboczej Określa 4 węzły narożne dla każdego elementu bryłowego oraz 3 węzły narożne dla każdego elementu skorupy. Jakość robocza siatki jest zalecana dla szybkiego oszacowania, a domyślna opcja wysokiej jakości dla wyników ostatecznych.
Automatyczne próby dla bryły Dostępne tylko dla siatki standardowej. Określa, że generator siatki automatyczne tworzy ponownie siatkę modelu przy użyciu mniejszego rozmiaru elementu globalnego. Proporcja o jaką dla każdej próby redukowany jest rozmiar elementu globalnego oraz tolerancja wynosi 0,8.
Liczba prób Ustawia maksymalną liczbę prób utworzenia siatki.
Grubość skorupy rendera w trójwymiarze (wolniej) Dostępne tylko w przypadku badań ze skorupami. Wyświetla siatkę na obiektach skorupowych za pomocą trójwymiarowej prezentacji skorup.
Grubość skorupy wyświetlona na wykresach jest wartością zdefiniowaną w menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy. Orientacja grubości jest wyświetlana w odniesieniu do powierzchni środkowej skorupy zdefiniowanej przez wartość odsunięcia (menedżer właściwości PropertyManager Definicja skorupy).
Utwórz ponownie siatkę dla nieudanych części używając niekompatybilnej siatki Określa użycie niekompatybilnego tworzenia siatki dla wiązanych obiektów, dla których nie powiodło się kompatybilne tworzenie siatki. Używane tylko dla siatki bryłowej.
Renderuj profil belki Dostępne w badaniach z siatką mieszaną zawierających belki. Wyświetla siatkę na rzeczywistej geometrii belki zamiast na walcu.

Opcje

Zapisz ustawienia bez tworzenia siatki Zapisuje opcje siatki.
Uruchom analizę Uruchamia badanie zaraz po utworzeniu siatki.

Przykład automatycznego przejścia

Utworzyć siatkę przy nie zaznaczonej opcji Automatyczne przejście. Utworzyć siatkę przy zaznaczonej opcji Automatyczne przejście.