Definiowanie skorup kompozytowych

Definiowanie wielowarstwowej skorupy kompozytowej

Aby zdefiniować wielowarstwową (zawierającą od 2 do 50 warstw) skorupę kompozytową (inną niż warstwowa), należy:

 1. W menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy, w części Typ, należy wybrać Kompozyt.
 2. W części Opcje kompozytowe ustawić Całkowita liczba warstw jako całkowitą liczbę warstw w laminacie kompozytowym.
 3. Wybrać Symetryczne, aby zdefiniować symetryczny układ warstw względem powierzchni środkowej laminatu.
  Tylko połowa całkowitej liczby warstw jest dostępna do edycji w tabeli Warstwy skorupy kompozytowej. W przypadku nieparzystej liczby warstw do edycji dostępna jest również warstwa środkowa.
  Aby zdefiniować niesymetryczny laminat, usunąć zaznaczenie pola wyboru Symetryczne. Teraz wszystkie warstwy będą dostępne do edycji.
 4. Aby zastosować te same właściwości materiału do wszystkich warstw, wybrać Wszystkie warstwy z tego samego materiału i kliknąć Wybierz materiał .
 5. Ustawić Jednostkę dla grubości warstwy.
 6. Aby zdefiniować Grubość, Kąt i Materiał w obszarze Warstwy skorupy kompozytowej, należy wykonać następujące czynności:
  1. Wybrać numer warstwy.
  2. Wprowadzić wartość dla Grubości warstwy.
   Aby ustawić tę samą grubość dla wszystkich warstw, wybrać odpowiednią Jednostkę i wpisać Grubość dla dwóch Warstw skorupy kompozytowej. Następnie zmienić całkowitą liczbę warstw.
  3. Wprowadzić wartość dla Kąt, aby określić orientację warstwy, lub przesunąć suwak Kąt warstwy w dolnej części tabeli, aby dostosować orientację warstwy.
  4. Aby zdefiniować właściwości materiału dla każdej warstwy odrębnie, należy kliknąć w kolumnie Materiał, aby uruchomić okno dialogowe Materiał (dostępne tylko wtedy, gdy opcja Wszystkie warstwy z tego samego materiału nie jest zaznaczona.)
 7. Należy upewnić się, czy wybrano opcję Pokaż podgląd i przejrzeć podgląd w oknie graficznym dla wszystkich ścian, sprawdzając, czy kąty warstw są prawidłowo zdefiniowane.
 8. Jeśli to konieczne, ustawić opcje Orientacji kompozytu dla indywidualnych ścian lub skorup.

Definiowanie kompozytu warstwowego

Aby zdefiniować kompozyt warstwowy, należy:

 1. W menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy, w części Typ, należy wybrać Kompozyt.
 2. Wybrać Warstwowo w części Opcje kompozytowe.
  Oto co nastąpi:
  • Opcja Całkowita liczba warstw zostanie automatycznie ustawiona na 3 i nie będzie można jej edytować.
  • Opcja Symetryczne zostanie wybrana i pozostanie niedostępna dla edycji.
  • Trzecia warstwa będzie niedostępna dla edycji w tabeli Warstwy skorupy kompozytowej.
 3. Aby zastosować te same właściwości materiału do wszystkich warstw, wybrać Wszystkie warstwy z tego samego materiału i kliknąć .
  Kompozyt warstwowy zwykle nie ma tych samych właściwości materiału w różnych warstwach.
 4. Ustawić Jednostkę dla grubości warstwy.
 5. Aby zdefiniować Grubość, Kąt i Materiał w tabeli Warstwy skorupy kompozytowej, należy wykonać następujące czynności:
  1. Wybrać numer warstwy.
  2. Wprowadzić wartość dla Grubości.
  3. Wprowadzić wartość dla Kąt, aby określić orientację warstwy, lub przesunąć suwak Kąt warstwy w dolnej części tabeli, aby dostosować kąt orientacji warstwy.
  4. Aby zdefiniować właściwości materiału dla pierwszych 2 warstw odrębnie, należy kliknąć w kolumnie Materiał dla warstwy, aby uruchomić okno dialogowe Materiał (dostępne tylko wtedy, gdy opcja Wszystkie warstwy z tego samego materiału nie jest zaznaczona).
 6. Należy upewnić się, czy wybrano opcję Pokaż podgląd i przejrzeć podgląd w oknie graficznym dla wszystkich ścian, sprawdzając, czy kąty warstw są prawidłowo zdefiniowane.
 7. Jeśli to konieczne, ustawić opcje Orientacji kompozytu dla indywidualnych ścian lub skorup.