Materiały

Przed uruchomieniem badania konieczne jest zdefiniowanie wszystkich właściwości materiałów wymaganych przez skojarzony typ analizy i określony model materiału. Model materiału opisuje zachowanie materiału i określa wymagane właściwości materiału. Dla badań strukturalnych i termicznych dostępne są modele materiału liniowe izotropowe i ortotropowe. Inne modele materiału są dostępne dla badań nieliniowych naprężeń. Dla badań testu upuszczenia jest dostępny model plastyczny wg Misesa. Właściwości materiału można określić jako funkcję temperatury.

W oknie dialogowym Materiał właściwości są podświetlone, aby oznaczyć właściwości obowiązkowe i opcjonalne. Czerwony opis oznacza, że właściwość jest obowiązkowa dla aktywnego typu badania i modelu materiału. Niebieski opis oznacza właściwość opcjonalną.
  • W przypadku złożeń bryłowych, każdy komponent może mieć różny materiał.
  • W przypadku modeli skorupy, każda skorupa może mieć różny materiał i grubość.
  • W przypadku modeli skorupy, materiał części jest używany dla wszystkich skorup.
  • W przypadku modeli belki, każda belka może mieć różny materiał.
  • W przypadku modeli z siatką mieszaną, konieczne jest zdefiniowanie wymaganych właściwości materiału dla bryły i skorupy odrębnie.

Istnieją trzy sposoby definiowania właściwości materiału:

  • Użyć materiałów przypisanych do części w systemie CAD.
  • Wybrać materiał z jednej z domyślnych bibliotek materiałów lub dowolnej zdefiniowanej przez użytkownika biblioteki materiałów.
  • Określić wartości lub wymagane właściwości ręcznie.
Domyślnie oprogramowanie używa materiału przypisanego do części w systemie CAD. Przypisanie materiału do części w oprogramowaniu analizy nie aktualizuje materiału używanego w systemie CAD.

Szczegółowe informacje zawiera temat Materiał w badaniu Simulation.