Opcje tworzenia siatki

Opcje tworzenia siatki są kluczowymi czynnikami decydującymi o jakości siatki, a w konsekwencji wyników. Wyniki uzyskane w oparciu o różne ustawienia preferencji powinny wykazywać się zbieżnością (konwergencją), jeżeli użyto wystarczająco małego rozmiaru elementu. Opcje tworzenia siatki nie są używane dla belek.

Jakość siatki można zdefiniować jako Roboczą lub Wysoką. Siatka jakości roboczej nie posiada węzłów środkowobocznych. Jakość roboczą można zastosować w celu szybkiego oszacowania, a także w modelach bryłowych, w których efekty zginania są niewielkie. Siatka wysokiej jakości jest zalecana w większości przypadków, zwłaszcza w modelach o zakrzywionej geometrii.

Standardowy generator siatki wykorzystuje schemat Voronoi-Delaunay tworzenia siatki dla kolejnych operacji tworzenia siatki.

Generator siatki opartej na krzywiźnie tworzy więcej elementów w obszarach o wyższej krzywiźnie (bez konieczności stosowania sterowania siatki). Obsługiwane są również siatki wielowątkowe w złożeniach oraz dokumenty części wieloobiektowych.

Opcja Punkty jakobianu, gdy Jakość siatki jest ustawiona jako Wysoka, ustawia liczbę punków, która ma być użyta podczas weryfikacji poziomu zniekształcenia elementów czworościennych wyższego rzędu.

W przypadku siatek wyższego rzędu Rozmiar jakobianu wykorzystuje 6 punktów w węzłach.

Automatyczne przejście automatycznie stosuje sterowanie siatki do małych operacji, szczegółów, otworów i zaokrągleń. Przed tworzeniem siatki dużych modeli zawierających wiele małych operacji i szczegółów należy usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne przejście, aby uniknąć niepotrzebnego generowania bardzo dużej liczby elementów.

Automatyczne próby dla brył nakazuje generatorowi siatki automatyczne ponawianie prób utworzenia siatki modelu przy użyciu mniejszego rozmiaru globalnego elementu. Użytkownik steruje maksymalną dozwoloną liczbą prób i proporcją, na podstawie której następuje zmniejszenie globalnego rozmiaru elementu i tolerancji za każdym razem.

Utwórz ponownie siatkę dla nieudanych części używając niekompatybilnej siatki. Użycie opcji może pomóc w utworzeniu siatki wiązanych brył, dla których tworzenie siatki kompatybilnej nie powiodło się. Jeżeli Automatyczne pętlowanie jest włączone i zażądano wiązania brył przy użyciu siatki kompatybilnej, to oprogramowanie automatycznie podejmuje próbę utworzenia siatki niekompatybilnej dla brył, w których utworzenie siatki kompatybilnej nie powiodło się.

Ustawienie koloru wykreślania dolnych ścian elementów skorupy pomaga w prawidłowym wyrównaniu elementów skorupy.

Ustawianie opcji tworzenia siatki

Opcje tworzenia siatki dla nowych badań można definiować w oknie dialogowym Domyślne opcje - Siatka.

Aby ustawić domyślne opcje tworzenia siatki dla nowych badań, należy:

  1. Kliknąć Simulation > Opcje > Opcje domyślne > Siatka.
  2. Określić żądane ustawienia.
  3. Kliknąć OK.
Aby zmienić opcje siatki w aktywnym badaniu, kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Siatka (drzewo badania Simulation), a następnie Utwórz siatkę. Określić żądane ustawienia w częściach Parametry siatki i Zaawansowane.