Porady dotyczące tworzenia siatki

 • Podczas tworzenia siatki badania, oprogramowanie tworzy siatkę dla wszystkich przywróconych (niewygaszonych) brył, skorup i belek:
  • Do „pękatych” modeli używa siatki bryłowej.
  • Do obiektów cienkich, takich jak arkusze blachy, używa elementów skorupowych.
  • Dla obiektów wyciągniętych lub obróconych o stałych przekrojach poprzecznych używa elementów belek lub kratownic.
  • W złożeniach należy sprawdzić przenikanie komponentów. Aby wykryć przenikanie w złożeniu, kliknąć Narzędzia > Oceń > Wykrywanie przenikania . Przenikanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy używane jest pasowanie skurczowe. Opcje Traktuj wspólne jako przenikanie i Uwzględnij przenikanie części wieloobiektowych umożliwiają wykrycie stykających się obszarów. Są to jedyne obszary, których dotyczą ustawienia kontaktu komponentu i globalnego.
 • Tworzenie siatki kompatybilnej jest dokładniejsze niż tworzenie siatki niekompatybilnej w obszarze powierzchni rozdziału. Żądanie tworzenia siatki kompatybilnej może w niektórych przypadkach powodować niepowodzenie tworzenia siatki. Żądanie tworzenia siatki niekompatybilnej może prowadzić do udanych wyników. Można zażądać tworzenia siatki kompatybilnej i wybrać opcję Utwórz ponownie siatkę dla nieudanych części używając niekompatybilnej siatki, aby oprogramowanie używało tworzenia siatki niekompatybilnej tylko dla obiektów, dla których tworzenie siatki nie powiodło się.
 • Należy sprawdzić czy istnieje przenikanie pomiędzy obiektami kiedy używamy kompatybilnej siatki z generatorem siatki opartej na krzywiźnie. Jeżeli określimy warunek kontaktu wiązanego pomiędzy obiektami, powinny się one dotykać. W przypadku wykrycia przenikań, tworzenie siatki jest zatrzymywane i można uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania, aby zobaczyć przenikające się części. Upewnić się, że usunięto wszelkie przenikania przed ponownym tworzeniem siatki.
 • Jeżeli tworzenie siatki nie powiedzie się, należy użyć narzędzia Diagnostyka niepowodzenia, aby zlokalizować przyczynę niepowodzenia tworzenia siatki. Należy wypróbować zaproponowane opcje, aby rozwiązać problem. Można również wypróbować inny rozmiar elementu, zdefiniować sterowanie siatki lub uaktywnić opcję Automatyczne pętlowanie dla brył.
 • Narzędzie Uprość SOLIDWORKS pozwala wygaszać operacje, które spełniają określony współczynnik uproszczenia. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy Siatka Uprość model dla utworzenia siatki i wybrać . Powoduje to wyświetlenie narzędzia Uprość.
  Uproszczenie geometrii może w znacznym stopniu zmieniać wyniki naprężeń.
 • Narzędzie SOLIDWORKS Analiza geometrii identyfikuje małe operacje geometrii części, w przypadku których może nie powieść się przekształcenie do siatki. Można usunąć te nieistotne operacje geometrii lub użyć wartości tolerancji siatki nieco wyższej od ich rozmiaru. Generator siatki scala węzły, których odległość jest mniejsza od tej wartości tolerancji.
 • Dobrym zwyczajem jest sprawdzenie opcji siatki przed utworzeniem siatki. Na przykład Automatyczne przejście może powodować generowanie niepotrzebnie dużej liczby elementów dla modeli z wieloma małymi operacjami. Siatka wysokiej jakości jest zalecana dla większości przypadków. Automatyczne pętlowanie może pomóc w automatycznym rozwiązywaniu problemów tworzenia siatki, ale poszczególne ustawienia można zmienić pod kątem konkretnego modelu. Generator siatki Oparty na krzywiźnie wykorzystuje mniejszy rozmiar elementów w obszarach o wyższej krzywiźnie.
 • Aby udoskonalić wyniki w ważnych obszarach, należy użyć sterowania siatki w celu ustawienia mniejszego rozmiaru elementu. Podczas tworzenia siatki złożenia o dużej rozpiętości rozmiarów komponentów, domyślne tworzenie siatki daje rezultat w postaci względnie gruboziarnistej siatki dla małych komponentów. Sterowanie siatki komponentu oferuje łatwy sposób nadania większej ważności wybranym małym komponentom. Opcji tej należy użyć, aby zidentyfikować ważne małe komponenty.
 • W siatkach opartych na krzywiźnie obsługiwane są powierzchnie wielowątkowe oraz tworzenie siatek objętości w dokumentach części wieloobiektowych i złożeń. Standardowe tworzenie siatki obsługuje wyłącznie wielowątkowe siatki objętości.
  W przypadku badań statycznych można użyć metody adaptacyjnej typu h, aby automatycznie udoskonalić siatkę.

Sprawdzanie występowania małych operacji, dla których nie powiodło się wygenerowanie siatki

Przed utworzeniem siatki można sprawdzić, czy w geometrii części występują małe operacje, dla których może nie powieść się wygenerowanie siatki, takie jak krótkie krawędzie, wąskie ściany, małe ściany, ostre narożniki. Narzędzie SOLIDWORKS Analiza geometrii identyfikuje te operacje.

Aby uruchomić Analizę geometrii dla części, należy:

 1. Kliknąć Analiza geometrii Tool_Geometry_Analysis_Utilities.gif (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia Analiza geometrii.

  Analiza geometrii identyfikuje następujące elementy: wąskie ściany, małe ściany, krótkie krawędzie, ostre krawędzie i wierzchołki, nieciągłe krawędzie i ściany.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tych elementów, patrz Pomoc SOLIDWORKS Online: Opcje analizy geometrii.
 2. W celu zidentyfikowania tych elementów geometrycznych, można określić wartości parametrów sterujących. Na przykład możemy określić maksymalną długość krótkich krawędzi. Jako generalna zasada, wartość długości dla wszystkich trzech parametrów Nieznaczna geometria (krótkich krawędzi, małych ścian, wąskich ściany) powinna być taka sama.
  Funkcja Analiza geometrii automatycznie wykrywa wszystkie nieznaczne operacje geometrii sklasyfikowane według typu. Należy przejrzeć wykryte operacje i rozwiązać problemy związane z modelowaniem.
 3. Na przykład zmierzyć najkrótszą znaczącą krawędź w modelu. W niektórych modelach najkrótsza znacząca krawędź jest grubością płyty, sfazowania lub średnicą otworu. Podzielić tę wartość długości przez dwa. Wprowadzić nową wartość jako parametr sterujący dla opcji Długość krawędzi, Długość wszystkich krawędzi i Szerokość czoła.
  Dla opcji Ostre kąty w większości przypadków domyślna wartość 5 stopni jest wystarczająca.
 4. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie niektórych małych operacji z geometrii, należy użyć wartości tolerancji dla siatki nieco większych od ich rozmiaru.
  Jeżeli odległość pomiędzy dwoma węzłami jest mniejsza od tej wartości tolerancji, generator siatki scali te węzły i wygenerowanie siatki nie zakończy się sukcesem.