Badania Simulation

Model podlega zwykle wpływom różnych środowisk roboczych oraz warunków pracy podczas jego eksploatacji. Dlatego ważne jest rozważenie wszystkich możliwych scenariuszy obciążeń i warunków brzegowych oraz wypróbowanie różnych właściwości materiałów podczas analizy modelu.

Badanie symulacji jest definiowane przez następujące czynniki:

  • Wymiary modelu
  • Typ badania i związane z nim opcje definiujące intencję analizy
  • Właściwości materiału
  • Obciążenia i warunki brzegowe

Aby utworzyć badanie, należy kliknąć Nowe badanie (menedżer poleceń CommandManager Simulation). Zdefiniować nazwę, typ analizy i właściwości dla badania. Właściwości badania ustawiają opcje związane z konkretnym typem analizy.

Badania projektu i badania zmęczenia wykorzystują siatkę skojarzonych badań. Badania testu upuszczenia wykorzystują tylko siatkę bryłową. Badania zbiornika ciśnieniowego dokonują połączenia wyników i nie wymagają siatki.

Typ siatki oparty na cechach geometrycznych

Oprogramowanie automatycznie przypisuje odpowiedni typ siatki do obiektów w oparciu o cechy ich geometrii.

Siatka bryłowa Wszystkie modele bryłowe z elementami bryłowymi (czworościennymi).
Siatka skorupy Geometrie powierzchni i arkusze blachy o jednorodnej grubości - siatka jest tworzona przy użyciu trójkątnych elementów skorupowych.
Tylko w przypadku badań testu upuszczenia, obiekty arkusza blachy są przekształcane w obiekty bryłowe i siatkę z elementami bryłowymi.
Siatka belki Dla członów konstrukcyjnych i konstrukcji spawanych, siatka jest tworzona przy użyciu elementów belki. Można traktować wyciągnięcie (siatka tworzona domyślnie przy użyciu elementów bryłowych) jako belkę poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony bryły i wybranie Traktuj jako belkę.
Siatka mieszana Gdy w tym samym modelu występują różne geometrie, generowana jest siatka mieszana.

Używanie badań symulacji

Badania symulacji można wykorzystywać do sprawdzania bezpieczeństwa istniejących produktów w warunkach roboczych oraz do projektowania nowych produktów.

Produkty SOLIDWORKS Simulation oferują inne typy badań, takie jak nieliniowe, reakcji dynamicznej, przepływu płynu i elektromagnetyczne.

  • Weryfikowanie istniejącego projektu. W przypadku weryfikowania istniejącego wyrobu geometria jest już określona. Celem jest zweryfikowanie zachowania wyrobu w różnych warunkach pracy i zbadanie możliwości poprawy zachowania lub oszczędności materiału.
  • Tworzenie nowego projektu. W przypadku użycia analizy projektu do utworzenia nowego projektu można wypróbować różne konfiguracje geometryczne i materiały, aby przetestować reakcję modelu w różnych warunkach roboczych.

Doradca symulacji

Doradca symulacji pomaga wybrać typ badania, zdefiniować obciążenia, umocowania i połączenia, a także zinterpretować wyniki.