Siatka bryłowa

W przypadku tworzenia siatki części lub złożenia z elementami bryłowymi, oprogramowanie generuje jeden z poniższych typów elementów, w oparciu o aktywne opcje siatki dla danego badania:

Siatka jakości roboczej Automatyczny generator siatki tworzy bryłowe elementy czworościenne liniowe.
Siatka wysokiej jakości Automatyczny generator siatki tworzy bryłowe elementy czworościenne paraboliczne.

Elementy liniowe są również nazywane elementami pierwszego rzędu lub niższego rzędu. Elementy paraboliczne są również nazywane elementami drugiego rzędu lub wyższego rzędu.

Element czworościenny liniowy jest definiowany przez cztery węzły narożne, połączone sześcioma prostymi krawędziami. Element czworościenny paraboliczny jest definiowany przez cztery węzły narożne, sześć węzłów środkowobocznych i sześć krawędzi. Poniższe ilustracje ukazują schematyczne rysunki bryłowych elementów czworościennych liniowych i parabolicznych.

Element bryłowy liniowy Element bryłowy paraboliczny

Generalnie dla tej samej gęstości siatki (liczby elementów), elementy paraboliczne dają lepsze wyniki niż elementy liniowe, ponieważ: 1) dokładniej reprezentują zakrzywione granice; 2) dają lepsze przybliżenia matematyczne. Jednakże elementy paraboliczne wymagają więcej zasobów obliczeniowych niż elementy liniowe.

W przypadku problemów strukturalnych, każdy węzeł w elemencie bryłowym posiada trzy stopnie swobody reprezentujące translacje w trzech kierunkach ortogonalnych. Do sformułowania problemu oprogramowanie wykorzystuje kierunki X, Y i Z globalnego kartezjańskiego układu współrzędnych.

W przypadku problemów termicznych, każdy węzeł posiada 1 stopień swobody, jakim jest temperatura.

Model CAD części Model z siatką utworzoną z elementów czworościennych
Do przeprowadzenia analizy ostatecznej zaleca się użycie siatki wysokiej jakości.