Importowanie obciążenia w ruchu z SOLIDWORKS Motion

SOLIDWORKS Simulation odczytuje obciążenia w ruchu bezpośrednio z bazy danych SOLIDWORKS Motion. Można importować obciążenia dla pojedynczej klatki lub dla wielu klatek.

W przypadku wielu klatek SOLIDWORKS Simulation tworzy badanie projektu z obciążeniami grawitacyjnymi wzdłuż kierunków X, Y i Z oraz z obciążeniami spowodowanymi prędkością kątową i przyspieszeniem kątowym jako zmiennymi. Można następnie wpisać żądane wartości dla tych zmiennych. Domyślnie, program tworzy powiązania zależne od zdefiniowanych sensorów i wybiera opcję Tylko monitoruj.

Aby zaimportować obciążenia w ruchu z bazy danych SOLIDWORKS Motion, należy:

 1. Kliknąć Simulation > Import obciążenia w ruchu .
 2. Wybrać komponenty złożenia.
  Do oprogramowania Simulation nie można importować obciążeń ruchu z komponentów w podzespole.
 3. Wybrać Badanie jedno-klatkowe lub Badanie wielo-klatkowe (scenariusze projektu, do 10 000 zestawów).
  • Jeśli wybrano Badanie jedno-klatkowe, należy określić Nr klatki.
  • Jeśli wybrano Badanie wielo-klatkowe (scenariusze projektu), należy określić numery klatek Start i Koniec oraz Krok.
 4. Kliknąć OK.
  Program utworzy badanie o nazwie CM-ALT-Klatka - <Numer> w każdym wybranym komponencie, gdzie Numer odnosi się do określonego numeru klatki dla badania jedno-klatkowego oraz numeru kroku startu-końca dla badania wieloklatkowego. Dla wielu klatek oprogramowanie tworzy Badanie projektu bez optymalizacji. Oprogramowanie automatycznie aktywuje opcję Użyj obciążenia bezwładnościowego we właściwościach badania.
 5. Aby obliczyć wyniki dla komponentu, należy otworzy dokument części tego komponentu.
 6. Jeżeli zaimportowano obciążenia z pojedynczej klatki ruchu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy badanie statyczne skojarzone z daną klatką i wybrać Uruchom. Jeżeli importujemy obciążenia dla wielu klatek ruchu, należy modyfikować badanie statyczne o ile to konieczne, ustawić wartości zmiennych i powiązań i uruchomić Badanie projektu.