Informacje o błędach

Można przeglądać błędy i ostrzeżenia przebudowy w dokumentach części i złożenia. Geometria modelu jest tworzona pomimo pojawiających się ostrzeżeń ale nie kiedy obecne są błędy.

Niektóre najczęściej występujące błędy przebudowania obejmują:

  • Nieaktualne wymiary lub relacje. Wymiary lub relacje elementu, który już nie istnieje
  • Operacje, które nie mogą być przebudowane, takie jak zbyt duże zaokrąglenia

Błędy przebudowy i dotyczącej jej ostrzeżenia można zidentyfikować na podstawie ikon w drzewie operacji FeatureManager, w nawigacji lub w obszarze graficznym:

Ikona Opis
Wskazuje na błąd modelu. Ikona ta pojawia się na nazwie dokumentu na górze drzewa operacji FeatureManager i na operacji zawierającej błąd. Tekst części lub operacji jest w kolorze czerwonym.
Wskazuje na błąd operacji. Ikona ta pojawia się na nazwie operacji w drzewie operacji FeatureManager. Tekst operacji jest w kolorze czerwonym.
Wskazuje na ostrzeżenie poniżej wskazanego węzła. Ikona ta pojawia się na nazwie dokumentu na górze drzewa operacji FeatureManager i na operacji rodzica w drzewie operacji FeatureManager, którego operacja potomka spowodowała błąd. Tekst operacji jest w kolorze zielonym.
Wskazuje na ostrzeżenie dotyczące operacji lub szkicu. Ikona pojawia się na określonej operacji w drzewie operacji FeatureManager, która spowodowała ostrzeżenie. Tekst operacji lub szkicu jest w kolorze zielonym.
Jeżeli dokument lub operacja generują jednocześnie błąd i ostrzeżenie, wyświetlana jest ikona .
Aby wyświetlić pole kontekstowe Informacje o błędach, wybrać błąd lub ostrzeżenie w drzewie operacji FeatureManager, w nawigacji lub w obszarze graficznym. Pole zawiera opis problemu i sugestie jego rozwiązania. Zostaną wyświetlone łącza do pozycji menu Edytuj operację albo Edytuj szkic . W zależności od sytuacji mogą pojawić się także łącza do pozycji menu Podgląd i Pomoc .

Aby wyświetlić listę wszystkich błędów i ostrzeżeń, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy górny węzeł w drzewie operacji FeatureManager. Kliknąć element na liście, aby wybrać go w drzewie operacji FeatureManager.

Pola kontekstowe Informacje o błędach w drzewie operacji FeatureManager, w nawigacji oraz w obszarze graficznym są dostępne tylko dla modeli części i złożeń. W przypadku wszystkich innych typów dokumentów jest wyświetlane tylko okno dialogowe Informacje o błędach.

Aby przejrzeć błędy lub ostrzeżenia, używając okna dialogowego Informacje o błędach:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę szkicu, operacji, części lub złożenia i kliknąć Informacje o błędach.

Okno dialogowe zawiera kolumny wyświetlające następujące elementy:

Typ Błąd lub Ostrzeżenie .
Funkcja Nazwa operacji i jej ikona w drzewie operacji FeatureManager.
Podgląd Jeżeli w kolumnie pojawi się ikona Podgląd, należy ją kliknąć, aby podświetlić odpowiadającą jej operację w obszarze graficznym.
Pomoc Jeżeli w kolumnie pojawi się ikona Pomoc, należy ją kliknąć, aby uzyskać dostęp do tematu pomocy zawierającego dalsze informacje dotyczące błędu lub operacji.
Opis Objaśnienie błędu lub ostrzeżenia.

Aby zmienić kolejność komunikatów, należy kliknąć nagłówki kolumn.

Okno dialogowe zawiera następujące pola wyboru:

Pokaż błędy Wyświetla komunikaty błędów.
Pokaż ostrzeżenia Wyświetla komunikaty ostrzeżeń.
Wyświetlaj Informacje o błędach podczas przebudowy Automatycznie wyświetla błędy za każdym razem gdy przebudowujemy model. Opcja ta dotyczy tylko bieżącej sesji SOLIDWORKS.