Menedżer właściwości PropertyManager Sensor

Ustawianie sensorów monitorujących wybrane właściwości części i złożeń i ostrzegających użytkownika, gdy wartości wykraczają poza określone limity.

Aby utworzyć sensor, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Sensory w drzewie operacji FeatureManager, wybrać Dodaj sensor, i ustawić parametry w menedżerze właściwości PropertyManager.

Typ sensora

sensor_type.gif Dane symulacji Definiuje lokalizacje dla mierzenia wielkości wyniku w symulacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania sensorów w symulacjach, patrz Pomoc SOLIDWORKS Simulation: Sensory danych symulacji.
sensor_type.gif Właściwości masy Monitoruje takie właściwości, jak Masa, Objętość i Obszar powierzchni.
sensor_type.gif Wymiar Monitoruje wybrane wymiary.
sensor_type.gif Wykrywanie przenikania (Dostępne wyłącznie w złożeniach.) Monitoruje, czy w złożeniu występują przenikania pomiędzy wybranymi komponentami.
sensor_type.gif Bliskość (Dostępne wyłącznie w złożeniach.) Monitoruje złożenie dla przenikań pomiędzy zdefiniowaną linią a wybranymi komponentami.
sensor_type.gif Dane Motion (Dostępne tylko z dodatkiem SOLIDWORKS Motion). Definiuje sensor z wyników badania ruchu:
 • Tworzy odniesienie do istniejącego wyniku badania ruchu po wybraniu wykresu z listy.
 • Tworzy nowy wykres do odniesienia po wybraniu opcji Nowy wykres ruchu z listy i kliknięciu Kontynuuj.
Tworzenie sensorów danych Motion jest możliwe tylko wtedy, kiedy z modelem skojarzone jest badanie typu analizy ruchu.
Badanie ruchu Dla sensorów danych ruchu Dane Motion wyznacza badanie typu analizy ruchu, gdzie zdefiniowany jest wynik do odniesienia.
Wynik badania ruchu Dla sensorów Dane Motion po wybraniu Nowy wykres ruchu z listy i kliknięciu Kontynuuj wyznacza wynik do odniesienia lub zezwala na utworzenie nowego wyniku.
sensor_type.gif Dane Costing Monitoruje dane kalkulacji kosztów m.in. całkowity koszt, koszt materiału lub koszt produkcji zdefiniowane w obszarze Ilość danych.

Właściwości

Właściwości są różne w zależności od typu sensora.

Dla sensorów Właściwości masy:
tracktype.png Właściwości masy Wybrać typ właściwości masy:
 • Masa
 • Wolumen
 • Obszar powierzchni
 • Środek masy X
 • Środek masy Y
 • Środek masy Z
Elementy do monitorowania Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. Elementy mogą obejmować części obiekty bryłowe lub komponenty.
  Wartość Wyszczególnia bieżącą wartość właściwości.
Dla sensorów Wymiar:
Wymiar do monitorowania Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym.
  Wartość Wyszczególnia bieżącą wartość wymiaru.
Dla sensorów Wykrywanie przenikania:
Komponenty do sprawdzenia Wyszczególnia elementy do monitorowania, wybierane w obszarze graficznym. Elementy mogą obejmować komponenty lub całe złożenie.
  Wartość Wskazuje, czy wykryto przenikania pomiędzy wybranymi elementami, czy też nie.
  Traktuj wspólne jako przenikanie Zgłasza elementy wspólne jako przenikanie.
  Pokaż zignorowane przenikanie Gdy opcja jest wybrana, ignorowane przenikania są wyświetlane kolorem szarym w części Wyniki w menedżerze właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania. Kiedy opcja ta nie jest zaznaczona, zignorowane przenikania nie są wyszczególniane.
  Traktuj podzespoły jako komponenty Gdy opcja ta jest wybrana, podzespoły są traktowane jako pojedyncze komponenty, tak więc przenikania pomiędzy komponentami podzespołu nie są zgłaszane.
  Uwzględnij przenikanie części wieloobiektowych Zgłasza przenikania pomiędzy obiektami w ramach części wieloobiektowych.
  Utwórz folder łączników Segreguje przenikania pomiędzy łącznikami (takimi jak śruba i nakrętka) do oddzielnego folderu w części Wyniki w menedżerze właściwości PropertyManager Wykrywanie przenikania.
Dla sensorów Bliskość:
  Wartość Wskazuje, czy wykryto przenikania pomiędzy zdefiniowaną linią a wybranymi komponentami.
Lokalizacja sensora bliskości Definiuje początek układu współrzędnych linii wykrywającej. Należy wybrać wierzchołek, punkt szkicu, krawędź (środek krawędzi) lub ścianę (środek ściany).
Kierunek sensora bliskości Definiuje kierunek linii wykrywającej. Należy wybrać prostą krawędź, krawędź kołową, linię szkicu, ścianę planarną lub ścianę cylindryczną. Jeżeli powstałe linia wykrywająca wychodzi w złym kierunku, należy kliknąć Odwróć kierunek.
Komponenty do śledzenia Wyszczególnia elementy, które chcemy monitorować. Należy wybrać jeden lub więcej komponentów złożenia lub podzespołu.
Zakres sensora bliskości Definiuje długość linii wykrywającej.

Dla sensorów Dane Motion:

units.png Jednostki Wyznacza jednostki używane w obliczeniach wartości wynikowych.
Aby określić jednostki do obliczeń ruchu, należy kliknąć pozycję Układ jednostek miar > Edytuj jednostki dokumentu (pasek stanu).
opt_result_type.png Kryterium

Model Max

Maksymalna wartość wyniku określa sensor.

Model Min

Minimalna wartość wyniku określa sensor.

Średnia modelu

Średnia wartość wyniku określa sensor.

Średnia kwadratowa (RMS)

Średnia kwadratowa wartość wyniku określa sensor.

Wartość w określonym czasie

Wartość wyniku obliczana w wyznaczonej chwili określa sensor.

Ilość danych

Dla sensorów Danych kalkulacji kosztów:

Wybrać wielkość wyniku i komponent, który należy śledzić przy użyciu sensora.

tracktype.png Dane Costing Wybrać Typ danych kalkulacji kosztów:
 • Łączny koszt
 • Koszt materiału
 • Koszt produkcji

Alert

Alerty powiadamiają natychmiast o przekroczeniu przez wartość sensora określonych limitów. Gdy sensor wyzwala alert, jest on oznaczany flagą w drzewie operacji FeatureManager. Wybrać Alert i ustawić operator oraz limity.

Dla sensorów o wartościach numerycznych należy określić operator i jedną lub dwie wartości numeryczne. Operatory obejmują:
 • jest większe niż
 • jest mniejsze niż
 • jest równe
 • nie jest większe niż
 • nie jest mniejsze niż
 • nie jest równe
 • znajduje się pomiędzy
 • nie znajduje się pomiędzy
Dla sensorów Wykrywanie przenikania należy określić:
prawda Wyzwala alert gdy przenikanie zostanie wykryte.
fałsz Wyzwala alert gdy nie zostaną wykryte żadne przenikania.