Panel menedżera

Lewy panel okna SOLIDWORKS zarządza projektami części i złożeń, arkuszami rysunków, właściwościami, konfiguracjami i aplikacjami dodatków. Menedżer poleceń CommandManager zapewnia dostęp do narzędzi SOLIDWORKS.

Drzewo operacji FeatureManager®Nazwy operacji są wyświetlane w drzewie operacji FeatureManager z góry na dół w kolejności, w jakiej zostały utworzone, chyba że zmieniona zostanie ich kolejność. (Operacje mogą być uważane za komponenty części.)

Drzewo operacji FeatureManager w złożeniach wyświetla komponenty (części lub podzespoły i ich operacje), folder Wiązania i operacje złożenia.

W rysunkach drzewo operacji FeatureManager zawiera ikonę dla każdego arkusza. Pod każdym arkuszem znajdują się ikony dla formatu arkusza i każdego widoku. Pod każdym widokiem znajdują się części i złożenia należące do widoku.

Menedżer właściwości PropertyManagerWiększość narzędzi szkicu, operacji i rysunku w SOLIDWORKS jest otwierane w menedżerze właściwości PropertyManager w panelu z lewej strony. Menedżer właściwości PropertyManager wyświetla właściwości elementu lub operacji, abyśmy mogli określić właściwości bez użycia okna dialogowego zasłaniającego obszar graficzny.

Menedżer konfiguracji ConfigurationManager


FM_ConfigMgrNew.gif
Menedżer konfiguracji ConfigurationManager służy do tworzenia, wybierania i przeglądania wielu konfiguracji części i złożeń.

DimXpertManagerMenedżer DimXpertManager wyszczególnia operacje tolerancji zdefiniowane przez DimXpert Wymiarów dla części. Wyświetla on również narzędzia DimXpert Wymiarów używane do wstawiania wymiarów i tolerancji do części. Można importować te wymiary i tolerancje do rysunków.

Menedżer wyświetlania DisplayManager

Menedżer wyświetlania DisplayManager wyszczególnia i umożliwia dostęp do edycji wyglądów, kalkomanii, scen, oświetlenia i kamer, które są zastosowane w bieżącym modelu. Jeśli aplikacja PhotoView 360 jest dodana, menedżer wyświetlania DisplayManager zapewnia dostęp do Opcji PhotoView.

Wyświetlanie menedżerów


PM_SplitNew.gif
Można przełączać się pomiędzy drzewem operacji FeatureManager, menedżerem właściwości PropertyManager, menedżerem konfiguracji ConfigurationManager, menedżerem DimXpertManager i menedżerem wyświetlania DisplayManager poprzez klikanie kart na górze lewego okienka w oknie oprogramowania SOLIDWORKS.

Możemy podzielić panel i wyświetlać więcej niż jednego menedżera lub wielokrotne kopie jednego menedżera.Z poziomu menedżera właściwości PropertyManager można rozwinąć część w oknie graficznym, aby równocześnie przeglądać wysuwane drzewo operacji FeatureManager.

Dzielenie karty panelu menedżera

Możemy podzielić panel po lewej stronie obszaru graficznego.

W podzielonych panelach możemy wyświetlać dowolną kombinację:

  • Drzewo operacji FeatureManager
  • Menedżer właściwości PropertyManager
  • Menedżer konfiguracji ConfigurationManager
  • Aplikacje dodatków

Aby podzielić panel, należy:

  1. Przenieść wskaźnik na górę panelu aż zmieni się on na następujący: .
  2. Przeciągnąć pasek poniżej ostatniego elementu w panelu.
    Każde z wystąpień panelu posiada własny zestaw kart.
  3. Wybrać kartę dla każdego panelu.

Aby cofnąć podzielenie panelu, należy:

Umieścić wskaźnik na górze duplikatu panelu aż zmieni się on na następujący: . Przeciągnąć pasek do jego pierwotnego położenia.

Kartę panelu menedżera można także podzielić lub cofnąć podział poprzez podwójne kliknięcie belki podziałowej.