Opcje wyświetlania

Możemy określić opcje dla wyświetlania krawędzi, płaszczyzn, itd.

Aby skonfigurować opcje wyświetlania:

  1. Kliknąć Opcje lub Narzędzia > Opcje.
  2. Kliknąć opcję Wyświetlaj.
  3. Wybrać spośród opcji opisanych poniżej, a następnie kliknąć OK.
Kliknąć Resetuj, aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne dla wszystkich opcji systemu lub tylko dla opcji na tej stronie.

Ukryte krawędzie wyświetlone jako

Linia ciągła lub Linia przerywana Określa, jak ukryte krawędzie są wyświetlane w trybie Ukryte linie widoczne w dokumentach części i złożeń.

Wyświetlanie krawędzi części/złożenia

Steruje sposobem wyświetlania krawędzi stycznych, gdy model znajduje się w trybie Ukryte linie usunięte, Ukryte linie widoczne lub Cieniowany z krawędziami.

Jako widoczne
W linii długa kreska dwie kropki
Usunięte
Można również kliknąć Widok > Wyświetlanie i wybrać Styczne krawędzie widoczne, Styczne krawędzie w linii długa kreska dwie kropki lub Styczne krawędzie usunięte.

Wyświetlanie krawędzi w trybie cieniowanym z krawędziami

ULU Wszystkie krawędzie, które pojawiłyby się w trybie Ukryte linie usunięte są wyświetlane również w trybie Cieniowany z krawędziami.
Optymalizuj dla cienkich części Opcja dostępna po wybraniu HLR. Tej opcji należy użyć, aby dokładniej wyświetlać części i złożenia o cienkich ściankach oraz zapobiec prześwitywaniu krawędzi.
Aby użyć tej opcji, karta graficzna i sterownik muszą obsługiwać OpenGL 4.0 GLSL 4.0 lub nowszy.
Przedstawienie krawędziowe Wszystkie krawędzie są wyświetlane w trybie Cieniowany z krawędziami (tak jak w trybie Przedstawienie krawędziowe).

Przezroczystość złożenia dla edycji w kontekście

Steruje opcjami przezroczystości podczas edytowania komponentów złożenia. Ustawienia te mają wpływ tylko na komponenty, które nie są właśnie edytowane. (Opcja ta nie jest dostępna gdy Tryb dużego złożenia jest włączony.)

Złożenie nieprzezroczyste Komponenty, które nie są właśnie edytowane, są nieprzezroczyste.
Zachowaj przezroczystość złożenia Komponenty, które nie są właśnie edytowane, zachowują swe indywidualne ustawienia przezroczystości.
Wymuś przezroczystość złożenia Komponenty, które nie są właśnie edytowane, wykorzystują poziom przezroczystości, który ustawimy tutaj. Należy przemieścić suwak do żądanego poziomu przezroczystości (w prawo - większa przezroczystość).
Możliwa jest również zmiana kolorów używanych w trybie Edytuj komponent.

Anty-aliasing

Określa zasięg anty-aliasing, do zastosowania do modeli w obszarze graficznym. Anty-aliasing wygładza postrzępione krawędzie, sprawiając że obraz wygląda bardziej realistycznie.

Kiedy otwarty jest więcej niż jeden dokument, niektóre opcje anty-aliasing mogą być wyłączone. Wszystkie opcje anty-aliasing są wyłączone w Trybie dużego złożenia.
Brak Wyłącza anty-aliasing.
Krawędzie/szkice anty-alias Wygładza postrzępione krawędzie w trybach Cieniowany z krawędziami, Przedstawienie krawędziowe, Ukryte linie usunięte i Ukryte linie widoczne.
Wybrana opcja anty-alias
Wyczyszczona opcja anty-alias
Anty-aliasing całej sceny Dostępne kiedy karta graficzna obsługuje anty-aliasing całej sceny i pomyślnie przeszła test stabilności. Należy ustawić ustawienia panelu sterowania karty graficznej dla anty-aliasing, tak że aplikacja ma kontrolę. Stosuje anty-aliasing dla całego obszaru graficznego dla części, złożeń i rysunków.
Zamknąć wszystkie dokumenty SOLIDWORKS przed włączeniem lub wyłączeniem anty-aliasingu całej sceny. Ponowne uruchomić program SOLIDWORKS, aby anty-aliasing całej sceny został uwzględniony.
Podświetl wszystkie krawędzie operacji wybranych w widoku graficznym Wszystkie krawędzie operacji są podświetlone kiedy wybierzemy operację.
Dynamicznie podświetl w polu graficznym Ściany, krawędzie i wierzchołki modelu są podświetlane gdy przesuwamy wskaźnik nad szkicem, modelem lub rysunkiem. (Opcja ta nie jest dostępna gdy Tryb dużego złożenia jest włączony.)
Pokaż otwarte krawędzie powierzchni w innym kolorze Ułatwia to odróżnianie otwartych krawędzi powierzchni od dowolnych stycznych krawędzi lub krawędzi sylwetki.
Aby określić kolor krawędzi, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kolory . Wybrać Powierzchnie > Otwarte krawędzie w Kolory systemowe.
Wyświetlaj cieniowane płaszczyzny Wyświetla cieniowane płaszczyzny jako przezroczyste z krawędziami przedstawienia krawędziowego, które mają inne kolory z przodu i z tyłu.
Aby określić kolory cieniowanych płaszczyzn, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wyświetlanie płaszczyzny . W części Ściany, należy wybrać Kolor przedniej ściany lub Kolor tylniej ściany, aby zmienić kolory. Należy użyć suwaka, aby wyregulować poziom przezroczystości (w prawo - większa przezroczystość).
Wyświetlanie wymiarów w płaszczyźnie ekranu Wybrać, aby wyświetlać tekst wymiarów w płaszczyźnie ekranu komputera. Usunąć zaznaczenie, aby wyświetlać tekst wymiarowy w płaszczyźnie widoku adnotacji 3D wymiaru.
Wybrano: Tekst wymiaru znajduje się w płaszczyźnie ekranu komputera i widoczne są wszystkie linie i teksty wymiarów w bieżącym widoku adnotacji.
Opcja nie zaznaczona: Tekst wymiaru znajduje się w płaszczyźnie widoku adnotacji trójwymiarowej, a linie i teksty wymiarów leżące za modelem są ukryte.
Wyświetlaj notatki na płasko w stosunku do ekranu Opcję należy wybrać, aby wyświetlać notatki w płaszczyźnie ekranu komputera. Usunąć zaznaczenie, aby wyświetlać notatki w płaszczyźnie widoku adnotacji 3D wymiaru.
Wyświetlaj triadę odniesienia Wyświetla triadę odniesienia, która pomaga w orientacji podczas oglądania modeli. Triada odniesienia służy tylko do wyświetlania; nie można jej wybierać ani używać jako punktu wnioskowania.
Wyświetlaj paski przewijania w widoku graficznym Opcja ta nie jest dostępna kiedy otwarty jest dokument. Aby zmienić to ustawienie, należy zamknąć wszystkie dokumenty.
Wyświetlaj jakość roboczą cieni okluzji otoczenia Wybrać jakość roboczą na potrzeby renderowania modeli z użyciem opcji Okluzja otoczenia. Renderowanie jest wówczas krótsze, ale jakość obrazu wynikowego jest niższa. Aby użyć jakości domyślnej, usunąć zaznaczenie tej opcji.
Wyświetl okrąg graficzny Speedpak Włącza lub wyłącza wyświetlanie okręgu graficznego Speedpak.

Gdy okrąg graficzny jest włączony, na obszarze wokół wskaźnika widoczna jest tylko geometria, którą można wybrać.

Gdy okrąg graficzny jest wyłączony, na obszarze wokół wskaźnika widoczna jest cała geometria.

Wyświetlanie informacji o szyku etykietki narzędzi Zaznaczyć to pole wyboru, aby wyświetlić informacje na temat szyku, takie jak nazwa szyku, typ szyku, wszystkie źródła użyte do utworzenia szyku, odstępy i liczbę wystąpień oraz wystąpienia pominięte i wystąpienia zmienne.
Typ rzutowania dla okienka ekranu czterech widoków Kontroluje które widoki są wyświetlane w okienkach ekranu po kliknięciu Cztery widoki (pasek narzędzi Standardowe widoki). Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Europejskie (pierwszego kąta)

Przedni, lewy, górny i rzut aksonometryczny trójwymiarowy.

Amerykańskie

Przedni, prawy, górny i rzut aksonometryczny trójwymiarowy

Pokaż nawigację po zaznaczeniu

Wyświetla nawigację w lewym górnym rogu obszaru graficznego po wybraniu elementu w obszarze graficznym lub węzła w drzewie operacji FeatureManager.

Nawigacja przedstawia powiązane elementy leżące wyżej i niżej w drzewie hierarchii, od wybranego elementu do złożenia lub części najwyższego poziomu.

Wyświetl unikalny identyfikator równania

W obszarze Sortowany widok okna dialogowego Równania dla odniesienia w tabelach konfiguracji pojawia się niepowtarzalny identyfikator równania.

Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad równaniem pod kolumną Nazwa etykietka narzędzia wyświetli unikatowy identyfikator (relacyjny ID) dla tego równania.

Relacyjny ID można określić w tabeli konfiguracji, aby wyłączyć lub włączyć równanie we wszystkich konfiguracjach. Parametr to $Enable@Relation_ID@Equations, gdzie relacyjny ID to numer, który jednoznacznie identyfikuje równanie. Na przykład parametr $Enable@1@Equations stosuje się do równania 1. Wówczas w tabeli konfiguracji poniżej tego parametru należy wpisać Tak, aby włączyć, lub Nie, aby wyłączyć równanie dla wszystkich konfiguracji.