Glosariusz

A

wchłonięte

Operacja, szkic lub adnotacja są wchłonięte, gdy zostaną zawarte w innym elemencie (zwykle operacji) w drzewie operacji FeatureManager. Przykładem mogą być: szkic profilu i ścieżka profilu w operacji baza-wyciągnięcie po ścieżce lub adnotacja oznaczenie gwintu w operacji otwór.

wyrównanie

Narzędzia wyrównania pomagają ustawić adnotacje i wymiary w jednej linii (do lewej, do prawej, u góry, u dołu, itd.). Aby uzyskać informacje na temat wyrównywania części w złożeniu, patrz: wiązanie.

widok pozycji alternatywnej

Widok rysunku, w którym jeden lub więcej widoków wyświetlanych z użyciem linii długa kreska dwie kropki jest nałożonych na pierwotny widok. Widoki pozycji alternatywnej są często używane, aby ukazać zakres ruchu złożenia.

punkt zakotwiczenia

(1) Koniec linii wiodącej, która jest dołączona do notatki, bloku lub innej adnotacji. Patrz punkt przytwierdzenia. (2) Formaty arkusza zawierają punkty zakotwiczenia dla listy materiałów, tabeli otworów, tabeli poprawek i listy elementów konstrukcji spawanej.

adnotacja

Notatka tekstowa lub symbol, który dodaje specyficzną intencję projektową do części, złożenia lub rysunku. Specyficzne typy adnotacji obejmują: notatki, objaśnienia otworów, symbole wykończenia powierzchni, symbole bazy pomiarowej, pola odniesienia, symbole tolerancji położenia i kształtu, symbole spoiny, odnośniki i wielokrotne odnośniki. Adnotacje stosowane tylko do rysunków obejmują: znaczniki środka, adnotacje linii środkowej, kreskowania obszaru oraz bloki.

objaśnienia wyglądu

Objaśnienia te wyświetlają kolory i tekstury ściany, operacji, obiektu oraz części znajdującej się pod wybranym elementem i stanowią skróty do edycji kolorów i tekstur.

kreskowanie obszaru

Wzór kreskowania lub wypełnienie zastosowane do wybranej ściany lub do zamkniętego szkicu na rysunku. Patrz kreskowanie.

złożenie

Dokument, w którym części, operacje i inne złożenia (podzespoły) są ze sobą powiązane. Części i podzespoły istnieją w dokumentach oddzielnie od złożenia. Na przykład tłok w złożeniu może być powiązany z innymi częściami, takimi jak korbowód lub cylinder. To nowe złożenie może następnie zostać użyte jako podzespół w złożeniu silnika. Nazwy plików złożeń SOLIDWORKS mają rozszerzenie .SLDASM. Patrz: podzespół ,

punkt przytwierdzenia

Koniec linii wiodącej dołączony do modelu (np. do krawędzi, wierzchołka lub ściany) lub do arkusza rysunku. Patrz punkt zakotwiczenia.

Linia prosta, która może być użyta, aby utworzyć geometrię modelu, operacje lub szyki. Oś można utworzyć na wiele różnych sposobów, np. wykorzystując przecięcie dwóch płaszczyzn. Patrz: oś tymczasowa, geometria odniesienia.

B

odnośnik

Etykietuje części w złożeniu, typowo uwzględniając numery elementu i ilość. W rysunkach numery elementów są skojarzone z wierszami w liście materiałów (LM). Patrz: wielokrotny odnośnik.

baza

Pierwsza operacja bryły w części.

wymiary linii bazowej

Zbiory wymiarów mierzonych od tej samej krawędzi lub wierzchołka na rysunku. Patrz łańcuch wymiarowy.

zgięcie

Operacja w części arkusza blachy. Zgięcie wygenerowane z zaokrąglonego narożnika, ściany cylindrycznej lub ściany stożkowej jest zgięciem zaokrąglonym. Zgięcie wygenerowane z naszkicowanych linii prostych jest zgięciem ostrym.

lista materiałów

Tabela, która jest wstawiana do rysunku celem wyszczególnienia części używanych w złożeniu.

blok

Zdefiniowana przez użytkownika adnotacja, której można używać w częściach, złożeniach i w rysunkach. Blok może zawierać tekst, elementy szkicu (z wyjątkiem punktów) oraz kreskowanie obszaru i może zostać zapisany w pliku do użycia w przyszłości, na przykład jako dostosowane objaśnienie lub logo firmy.

LM

Patrz: lista materiałów.

projektowanie od dołu w górę

Technika modelowania złożeń, w której tworzymy części, a następnie wstawiamy je do złożenia. Patrz projektowanie od góry w dół.

ramka graniczna

Wyobrażona ramka utworzona przez oprogramowanie SOLIDWORKS, która całkowicie otacza model, komponent lub widok rysunku.

wyrwanie

Widok rysunku, który odsłania wewnętrzne szczegóły widoku rysunku poprzez usunięcie materiału z zamkniętego profilu, zwykle splajnu.

C

znacznik środka

Krzyżyk wskazujący środek okręgu lub łuku.

linia środkowa

Linia środkowa to linia typu długa kreska dwie kropki, która wyznacza oś symetrii na szkicu lub rysunku.

sfazowanie

Tworzy skośną powierzchnię na wybranej krawędzi lub wierzchołku. Możemy stosować sfazowania zarówno dla szkiców jak i dla operacji.

potomek

Zależna operacja skojarzona z uprzednio zbudowaną operacją. Na przykład sfazowanie na krawędzi otworu jest potomkiem rodzica, którym jest otwór.

kliknij-kliknij

W czasie szkicowania, jeżeli klikniemy, a następnie zwolnimy wskaźnik, znajdziemy się w trybie kliknij-kliknij. Należy przesunąć wskaźnik i kliknąć ponownie, aby zdefiniować kolejny punkt w sekwencji szkicu.

kliknij-przeciągnij

Jeżeli klikniemy i przeciągniemy wskaźnik w czasie szkicowania, przejdziemy do trybu kliknij-przeciągnij. Gdy zwolnimy wskaźnik, element szkicu zostanie dokończony.

zamknięty profil

Zamknięty profil (lub zamknięty kontur) to szkic lub element szkicu, który nie posiada żadnych odsłoniętych punktów końcowych (na przykład okrąg lub wielokąt).

zwijanie

Przeciwieństwo rozstrzelenia. Czynność zwinięcia przywraca części rozstrzelonego złożenia do ich normalnych pozycji.

Wykrywanie kolizji

Funkcja złożeń, która wykrywa kolizje pomiędzy komponentami podczas ich ruchu lub obrotu. Kolizja występuje, gdy element w jednym z komponentów jest wspólny z dowolnym elementem w innym komponencie.

komponent

Dowolna część lub podzespół w złożeniu

konfiguracja

Wariacja części lub złożenia w ramach jednego dokumentu. Wariacje mogą obejmować różne wymiary, operacje i właściwości. Na przykład pojedyncza część, taka jak śruba, może zawierać różne konfiguracje, które różnią się od siebie średnicą i długością. Patrz tabela konfiguracji.

Menedżer konfiguracji ConfigurationManager

Element usytuowany po lewej stronie okna SOLIDWORKS i służący do tworzenia, wybierania oraz przeglądania konfiguracji części i złożeń.

geometria konstrukcyjna

Charakterystyka elementu szkicu wskazująca, że element ten jest używany do tworzenia innej geometrii, lecz sam w sobie nie jest używany do tworzenia operacji. Patrz geometria odniesienia.

ciągłość

Ciągłość definiuje punkt złącza pomiędzy dwiema krzywymi lub powierzchniami. Większa ciągłość oznacza słabiej widoczny punkt złącza. Ciągłość G0, G1 i G2 jest niezależna od parametryzacji krzywej lub powierzchni. Ciągłość C0, C1 i C2 jest zależna od parametryzacji krzywej lub powierzchni. Ogólnie ciągłość C jest ostrzejsza niż ciągłość G. Na przykład ciągłość C2 zawsze implikuje ciągłość G2, a ciągłość C1 zawsze implikuje ciągłość G1, co nie jest prawdziwe w drugą stronę.

O krzywych lub powierzchniach, które się stykają, mówi się, że mają ciągłość G0 lub ciągłość kontaktową. Krzywe lub powierzchnie, które są styczne, mają ciągłość G1 lub ciągłość styczną. Krzywe lub powierzchnie, dla których tempo zmiany promienia krzywizny jest takie samo w miejscu zetknięcia się, mają ciągłość G2, nazywaną również krzywizną ciągłą. Krzywizny ciągłej można użyć przy tworzeniu zaokrągleń łączących ściany. Wyciągnięcie po profilach ze stycznością boczną jest przykładem poziomu G1.

Jeśli punkt złącza dwóch krzywych lub powierzchni to G2 (krzywizna ciągła), ciągłość może nie być na poziomie C1 czy nawet C2, ponieważ krzywe lub powierzchnie mogą być parametryzowane tak, że przy identycznej zmianie parametru przy złączu punkt złącza na jednej krzywej lub powierzchni może przesunąć się bardziej niż parametryzowany punkt na drugiej krzywej lub powierzchni. Jeśli jednak stykające się krzywe lub powierzchnie są tak sparametryzowane, że wielkość przesunięcia dla każdego punktu jest taka sama, to ciągłość złącza jest stopnia C1 i C2 oraz G1 i G2.

układ współrzędnych

Układ płaszczyzn używanych do przypisywania współrzędnych kartezjańskich do operacji, części i złożeń. Dokumenty części i złożeń zawierają domyślne układy współrzędnych. Inne układy współrzędnych można zdefiniować przy użyciu geometrii odniesienia. Układy współrzędnych mogą być używane w połączeniu z narzędziami pomiaru oraz do eksportowania dokumentów do innych formatów plików.

oznaczenie gwintu

Adnotacja, która reprezentuje gwinty.

kreskowanie

Wzór lub wypełnienie stosowane w widokach rysunków, takich jak widoki przekrojów i wyrwania.

krzywizna

Krzywizna jest równa odwrotności promienia krzywej. Krzywiznę można wyświetlać w różnych kolorach, w zależności od lokalnego promienia krzywizny (zwykle powierzchni).

wycięcie

Operacja, która usuwa materiał z części przy użyciu takich czynności, jak wyciągnięcie, obrót wokół linii środkowej, wyciągnięcie po profilach, wyciągnięcie po ścieżce, pogrubienie, wgłębienie i tak dalej.

D

nieaktualne

Wymiar, relacja lub widok przekroju rysunku, które nie są w pełnej pamięci. Na przykład, jeżeli element geometrii jest zwymiarowany, a później geometria ta zostanie usunięta, wymiar ten stanie się nieaktualny.

Defeature

Z pomocą narzędzia Defeature, można usuwać szczegóły z części lub złożenia i zapisywać wyniki w nowym pliku, w którym szczegóły są zastąpione za pomocą "pustych" brył (czyli brył bez historii ani definicji operacji). Można następnie udostępnić nowy plik bez ujawniania wszystkich szczegółów projektu danego modelu.

stopnie swobody

Geometria, która nie jest zdefiniowana za pomocą wymiarów lub relacji może poruszać się swobodnie. W szkicach dwuwymiarowych (2D) występują trzy stopnie swobody: ruch wzdłuż osi X oraz Y, a także obrót wokół osi Z (oś normalna do płaszczyzny szkicu). W szkicach trójwymiarowych (3D) i w złożeniach występuje sześć stopni swobody: ruch wzdłuż osi X, Y i Z oraz obrót wokół osi X, Y i Z. Patrz niedodefiniowane .

wyprowadzona część

Wyprowadzona część to nowa baza, odbicie lustrzane lub część komponentu utworzona bezpośrednio z istniejącej części i połączona z pierwotną częścią tak, że zmiany w pierwotnej części znajdują odzwierciedlenie w części wyprowadzonej.

wyprowadzony szkic

Kopia szkicu w tej samej części lub w tym samym złożeniu, która jest połączona z pierwotnym szkicem. Zmiany wprowadzone w pierwotnym szkicu są odzwierciedlane w szkicu wyprowadzonym.

Clipart projektów

Design Clipart wyszukuje specyficzne foldery, znajduje i rozdziela pliki oraz wyodrębnia dane, które mogą następnie zostać ponownie użyte w SOLIDWORKS. Używa Wyszukiwania SOLIDWORKS.

Biblioteka projektu

Zlokalizowana w Okienku zadań, Biblioteka projektu stanowi centralną lokalizację dla takich elementów wielokrotnego użytku, jak części, złożenia, itd.

tabela konfiguracji

Arkusz kalkulacyjny programu Excel, który jest używany do tworzenia wielu konfiguracji w dokumencie części lub złożenia. Patrz konfiguracja.

odłączony rysunek

Format rysunku, który pozwala na otwieranie rysunków i pracę z nimi bez ładowania odpowiednich modeli do pamięci. Modele te są ładowane według potrzeb.

widok szczegółów

Część większego widoku i zwykle jego skala jest większa niż w widoku pierwotnym.

linia wymiaru

Linia wymiaru liniowego tworzy odniesienie tekstu wymiaru do pomocniczych linii wymiarowych, wskazujących wymiarowany element. Linia wymiaru kątowego tworzy odniesienie tekstu wymiaru bezpośrednio do wymiarowanego obiektu.

DimXpertManager

Ten element znajduje się po lewej stronie okna SOLIDWORKS i służy do zarządzenia wymiarami oraz tolerancjami utworzonymi przy użyciu DimXpert Wymiarów dla części.

DimXpert Wymiarów dla części

Jest to zbiór narzędzi, które stosują wymiary i tolerancje do części, zgodnie z wymogami normy ASME Y14.41-2003.

Menedżer wyświetlania DisplayManager

Menedżer wyświetlania DisplayManager wyszczególnia wyglądy, kalkomanie, światła, scenę i kamery zastosowane w bieżącym modelu. Z menedżera wyświetlania DisplayManager można przeglądać zastosowaną zawartość i dodawać, edytować lub usuwać elementy. Kiedy dodana jest aplikacja PhotoView 360, menedżer wyświetlania DisplayManager umożliwia również dostęp do opcji PhotoView.

punkt dokowania

Punkt w adnotacji wyświetlany w postaci kwadratu czerwoną przerywaną linią, w którym można przytwierdzić linię wiodącą z uskokami.

dokument

Plik zawierający część, złożenie lub rysunek.

pochylenie

Stopień zwężenia lub kąt ściany. Zwykle stosowane jest ono w formach lub odlewach.

rysunek

Dwuwymiarowa reprezentacja trójwymiarowej części lub złożenia. Nazwy plików rysunków SOLIDWORKS mają rozszerzenie .SLDDRW.

arkusz rysunku

Strona w dokumencie rysunku.

wymiar sterujący

Wymiar sterujący (zwany również wymiarem modelu) ustala wartość dla elementu szkicu. Może on również sterować odległością, grubością i parametrami operacji.

Dynamiczny prześwit

Funkcja złożeń, która wykrywa prześwity pomiędzy komponentami podczas ich ruchu lub obrotu. Prześwit to minimalna odległość pomiędzy dowolnym elementem jednego z komponentów a dowolnym elementem innego komponentu.

E

krawędź

Pojedyncza zewnętrzna granica operacji.

odgięcie krawędzi

Operacja arkusza blachy, która łączy zgięcie i wypust w jednej operacji.

otoczka

Komponent odniesienia używany do wybierania komponentów w oparciu o ich położenie względem objętości otoczki. Otoczki są ignorowane w operacjach złożenia, takich jak lista materiałów oraz właściwości masy.

równanie

Tworzy matematyczną zależność pomiędzy wymiarami szkicu, używając nazw wymiarów jako zmiennych, bądź też pomiędzy parametrami operacji, takimi jak głębokość operacji wyciągnięcia lub liczba wystąpień w szyku.

widok rozstrzelony

Ukazuje złożenie, w którym komponenty są oddzielone od siebie, zwykle w celu ukazania sposobu montażu mechanizmu.

eksport

Zapisywanie dokumentu SOLIDWORKS w innym formacie w celu wykorzystania go w innych aplikacjach CAD/CAM, do szybkiego makietowania, w sieci Web lub oprogramowaniu graficznym.

pomocnicza linia wymiaru

Linia, która odchodzi od modelu, wskazując punkt, od którego mierzony jest wymiar.

wyciągnięcie

Operacja, która dokonuje liniowego rzutowania szkicu celem dodania materiału do części (w przypadku bazy lub dodania) albo usunięcia materiału z części (w przypadku wycięcia lub otworu).

F

ściana

Możliwy do wybrania obszar (planarny lub inny) modelu lub powierzchnią posiadającą granice, która pomaga zdefiniować kształt modelu lub powierzchni. Na przykład prostokątna bryła posiada sześć ścian. Patrz powierzchnia.

operacja

Indywidualny kształt, który w połączeniu z innymi operacjami tworzy część lub złożenie. Niektóre operacje, takie jak dodania i wycięcia, oparte są na szkicach. Inne operacje, takie jak skorupy i zaokrąglenia, modyfikują geometrię operacji. Jednakże nie wszystkie operacje posiadają związane z nimi geometrie. Operacje są zawsze wyszczególniane w drzewie operacji FeatureManager. Patrz: powierzchnia , operacja poza kontekstem .

linie operacji

W ScanTo3D, linie operacji tworzą granice pomiędzy obszarami. Można edytować linie operacji w menedżerze właściwości PropertyManager Automatyczne tworzenie powierzchni.

Drzewo operacji FeatureManager

Ten element znajduje się po lewej stronie okna SOLIDWORKS i przedstawia zarys widoku aktywnej części, złożenia lub rysunku.

wypełnienie

Wypełnienie lub kreskowanie powierzchni. Wypełnienie można również stosować do łat na powierzchniach.

zaokrąglenie

Wewnętrzne wyokrąglenie narożnika lub krawędzi na szkicu, bądź też krawędzi na powierzchni lub bryle.

zaokrąglenie narożnika

Narożnik gdzie trzy zaokrąglone krawędzie spotykają się na jednym wierzchołku.

Tolerancja dopasowania

Tolerancja pomiędzy otworem a wałkiem.

narzędzie formowania

Narzędzia działające jak tłoczniki, które zginają, rozciągają lub w inny sposób formują arkusz blachy, aby utworzyć takie operacje formowania jak szczeliny, lance, odgięcia i żebra.

całkowicie zdefiniowany

Szkic gdzie wszystkie linie i krzywe szkicu, a także ich pozycje, są opisane przez wymiary lub relacje albo przez wymiary i relacje, i nie mogą być przenoszone. Całkowicie zdefiniowany szkic wyświetlany jest w kolorze czarnym.

G

tolerancja położenia i kształtu

Zbiór standardowych symboli, które określają charakterystykę geometryczną i wymagania wymiarowe operacji.

zmienna globalna

Zmienna, którą definiujemy do użycia w równaniach, dostosowanych właściwości, itd.

obszar graficzny

Obszar w oknie SOLIDWORKS, w którym pojawia się część, złożenie lub rysunek.

Układy siatki

Można użyć Układów siatki, aby nakierować umieszczenie członów konstrukcyjnych, umieszczać sprzęt lub dostarczać wizualne odniesienie do ogólnego projektu.

krzywa prowadząca

Dwuwymiarowa lub trójwymiarowa krzywa używana do prowadzenia wyciągnięcia po ścieżce lub wyciągnięcia po profilach.

H

uchwyt

Strzałka, kwadrat lub okrąg, który można przeciągać w celu dostosowania rozmiaru lub położenia elementu (np. operacji, wymiaru lub elementu szkicu).

helisa

Krzywa definiowana przez skok, obroty i wysokość. Helisy można na przykład użyć jako ścieżki dla operacji wyciągnięcia po ścieżce, w celu wycięcia gwintu w śrubie.

podwinięcie

Operacja części arkusza blachy, która dokonuje zawinięcia na krawędzi części. Podwinięcie może być otwarte, zamknięte, podwójne lub typu łezka.

ULU

(ukryte linie usunięte) Tryb wyświetlania, w którym wszystkie krawędzie modelu niewidoczne pod aktualnym kątem patrzenia są usunięte z ekranu.

ULW

(ukryte linie widoczne) Tryb wyświetlania, w którym wszystkie linie modelu, które nie są widoczne pod aktualnym kątem patrzenia są wyświetlane w kolorze szarym lub linią przerywaną.

tabela otworów

Tabela zestawiająca rozmiar i lokalizację (od określonego bazowego początku układu współrzędnych) określonych otworów w widoku rysunku.

I

import

Otwieranie plików z innych aplikacji CAD jako dokumentu SOLIDWORKS.

operacja w kontekście

Operacja posiadająca odniesienia zewnętrzne do geometrii innego komponentu. Operacja w kontekście zmienia się automatycznie, jeżeli geometria modelu lub operacji odniesienia ulegnie zmianie.

wnioskowanie

System automatycznie tworzy (wnioskuje) relacje pomiędzy przeciąganymi elementami (elementami szkicu, adnotacjami i komponentami) oraz innymi elementami i geometrią. Jest to przydatne podczas ustawiania pozycji elementów w stosunku do siebie nawzajem.

wystąpienie

Element w szyku lub komponent w złożeniu, który występuje więcej niż jeden raz. Bloki są wstawiane do rysunków jako wystąpienia definicji bloków.

Instant3D

Funkcja pozwalająca na szybkie tworzenie i modyfikowanie geometrii modelu.

wykrywanie przenikania

Narzędzie wyświetlające wszelkie obszary przenikania pomiędzy wybranymi komponentami w złożeniu.

krzywe izoparametryczne

Krzywe, które podążają za stałymi kierunkami UV.

J

uskok

(1) Operacja arkusza blachy dodaje materiał do części poprzez utworzenie dwóch zgięć z naszkicowanej linii. (2) Narzędzie szkicu, które dodaje uskoki do szkiców.

K

łączenie

Narzędzie zespalające dwie lub więcej ścian lub powierzchni w jedną. Krawędzie powierzchni muszą do siebie przylegać, a nie zachodzić na siebie, lecz nigdy nie mogą być planarne. Nie ma różnicy w wyglądzie ściany lub powierzchni po połączeniu.

L

warstwa

Warstwa na rysunku może zawierać wymiary, adnotacje, geometrie oraz komponenty. Można przełączać widoczność poszczególnych warstw, aby uprościć rysunek lub przypisać właściwości do wszystkich elementów w danej warstwie.

szkic układu

Szkic zawierający ważne elementy szkicu, wymiary oraz relacje. Odniesienia do elementów w szkicu układu tworzymy podczas tworzenia nowych szkiców, budowania nowych geometrii lub ustalania pozycji komponentów w złożeniu. Takie rozwiązanie ułatwia aktualizowanie modelu, ponieważ zmiany wprowadzane w szkicu układu są przenoszone na cały model.

linia wiodąca

Linia ciągła biegnąca od adnotacji (notatki, wymiaru, itd.) do operacji.

operacja z biblioteki

Często używana operacja lub kombinacja operacji, którą tworzy się raz, a następnie zapisuje do późniejszego użycia.

odciążone

Część w złożeniu lub rysunku posiadająca tylko podzbiór jej danych modelu załadowany do pamięci. Pozostałe dane modelu są ładowane według potrzeb. Poprawia to wydajność systemu w przypadku dużych i skomplikowanych złożeń. Patrz w pełnej pamięci.

linia

Prosty element szkicu posiadający dwa punkty końcowe. Linię można utworzyć poprzez rzutowanie na szkic zewnętrznego elementu, takiego jak krawędź, płaszczyzna, oś lub krzywa szkicu.

wyciągnięcie po profilach

Operacja bazy, dodania, wycięcia lub powierzchni utworzona poprzez przejście pomiędzy profilami.

zgięcie wyciągnięte po profilach

Operacja arkusza blachy, która tworzy formę zrolowaną lub kształt przejściowy z dwóch szkiców otwartych profili. Zgięcia wyciągnięte po profilach często tworzą leje i rynny.

M

właściwości masy

Narzędzie, które służy oszacowaniu takich właściwości części lub złożenia, jak objętość, obszar powierzchni, środek ciężkości, itd.

wiązanie

Zależność geometryczna pomiędzy częściami w złożeniu, taka jak relacja wspólności, równoległości, styczności, itd. Patrz SmartMates.

odnośnik wiązania

Określają jeden lub więcej elementów komponentu do użycia dla automatycznego wiązania. Gdy przeciągniemy komponent posiadający odnośnik wiązania do złożenia, oprogramowanie próbuje odnaleźć inne kombinacje tej samej nazwy odnośnika wiązania i typu wiązania.

folder wiązań

Zbiór wiązań, które są rozwiązywane łącznie. Kolejność, w jakiej wiązania pojawiają się w folderze Wiązania, nie ma znaczenia.

lustro

(1) Operacja lustra stanowi kopię wybranej operacji odbitej w lustrze względem płaszczyzny lub ściany planarnej. (2) Operacja lustra elementu szkicu stanowi kopię wybranego elementu szkicu, która jest odbita w lustrze względem linii środkowej. Jeżeli zmodyfikujemy pierwotną operację lub szkic, wówczas kopia odbita w lustrze zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić te zmiany.

odgięcie dookolne

Operacja arkusza blachy, która łączy ze sobą wiele odgięć krawędzi i zagina narożniki.

model

Trójwymiarowa geometria bryłowa w dokumencie części lub złożenia. Jeżeli dokument części lub złożenia zawiera wiele konfiguracji, wówczas każda z konfiguracji jest odrębnym modelem.

wymiar modelu

Wymiar określony w szkicu lub operacji w dokumencie części lub złożenia, definiujący niektóre elementy w modelu 3D.

element modelu

Cecha charakterystyczna lub wymiar geometrii operacji, który może zostać użyty w rysunkach opisywania szczegółów.

widok modelu

Widok rysunku części lub złożenia.

forma

Zestaw narzędzi używanych do kształtowania roztopionego tworzywa sztucznego lub innych materiałów w część. Projektujemy formę używając sekwencji zintegrowanych narzędzi, które tworzą rdzeń i gniazdo, a które są wyprowadzonymi częściami dla części z formy.

Badania ruchu

Badania ruchu są graficzną symulacją ruchu i właściwości wizualnych w modelach złożeń. Analogicznie do konfiguracji, nie zmieniają one oryginalnego złożenia ani jego właściwości. Wyświetlają zmiany modelu w oparciu o dodane przez użytkownika elementy symulacji.

część wieloobiektowa

Część posiadająca odrębne obiekty bryłowe w tym samym dokumencie części. W przeciwieństwie do komponentów w złożeniach, części wieloobiektowe nie są dynamiczne.

N

format pierwotny

Pliki DXF i DWG pozostają w oryginalnym formacie (nie są przekształcane do formatu SOLIDWORKS), kiedy są przeglądane w arkuszach rysunku (tylko do przeglądania).

nie-przecinający się kontur

Kontur (lub profil) nie przecinający się to szkic, w którym elementy nie przecinają się nawzajem. Na przykład prostokąt jest konturem nie przecinającym się, podczas gdy krzyż przecina sam siebie.

O

obiekt OLE

(Object Linking and Embedding - Łączenie i osadzanie obiektów) to format plików Windows. W dokumentach SOLIDWORKS można osadzać obiekty OLE.

otwarty profil

Otwarty profil (lub otwarty kontur) to szkic lub element szkicu, który posiada odsłonięte punkty końcowe. Na przykład profil w kształcie litery U jest otwarty.

łańcuch wymiarowy

Ciąg wymiarów mierzonych od współrzędnej zerowej na rysunku lub szkicu.

początek układu współrzędnych

Początek układu współrzędnych modelu wyświetlany jest w postaci trzech szarych strzałek i oznacza współrzędne (0,0,0) modelu. Gdy szkic jest aktywny, początek układu współrzędnych wyświetlany jest kolorem czerwonym i oznacza współrzędne (0,0,0) szkicu. Można dodawać wymiary i relacje do początku układu współrzędnych modelu, ale nie do początku układu współrzędnych szkicu.

operacja poza kontekstem

Operacja z odniesieniem zewnętrznym do geometrii innego komponentu, który nie jest otwarty. Patrz operacja.

przedefiniowany

Szkic jest przedefiniowany, gdy wymiary lub relacje są sprzeczne lub zbędne.

P

parametr

Wartość używana do zdefiniowania szkicu lub operacji (często jest to wymiar).

rodzic

Istniejąca operacja, od której zależą inne operacje. Na przykład w bloku z otworem, blok jest rodzicem dla potomka, jakim jest operacja otworu.

część

Pojedynczy obiekt trójwymiarowy zbudowany z operacji. Część może stać się komponentem w złożeniu i może zostać przedstawiona w postaci dwuwymiarowej na rysunku. Przykładami części są śruby, szpilki, podkładki, itp. Nazwy plików części SOLIDWORKS mają rozszerzenie .SLDPRT. Patrz: część wieloobiektowa.

ścieżka

Szkic, krawędź lub krzywa używana przy tworzeniu wyciągnięcia po ścieżce lub wyciągnięcia po profilach.

szyk

Szyk powtarza wybrane elementy szkicu, operacje lub komponenty w formie matrycy, która może być liniowa, kołowa lub oparta na szkicu. Jeżeli operacja źródłowa zostanie zmieniona, wówczas pozostałe wystąpienia w szyku zostaną zaktualizowane.

Zależności dynamiczne

Narzędzie złożenia, które wyświetla ruch komponentów złożenia w realistyczny sposób. Gdy przeciągniemy komponent, wywrze on siłę na inne komponenty, z którymi się styka. Komponenty poruszają się tylko w ramach swych stopni swobody.

relacja przebicia

Tworzy punkt szkicu, który jest wspólny z miejscem przebicia płaszczyzny szkicu przez oś, krawędź, linię lub splajn.

planarne

Elementy, które mogą leżeć na jednej płaszczyźnie. Na przykład okrąg jest planarny, ale nie jest planarna helisa.

płaszczyzna

Płaska geometria konstrukcyjna. Płaszczyzn można użyć w szkicach dwuwymiarowych (2D), widokach przekroju modelu, jako płaszczyzny neutralne w operacjach pochylenia, itp.

punkt

Pojedyncza lokalizacja na szkicu lub rzutowanie zewnętrznego elementu (początku układu współrzędnych, wierzchołka, osi lub punktu w szkicu zewnętrznym) na szkic w pojedynczej lokalizacji. Patrz wierzchołek.

uprzednio zdefiniowany widok

Widok rysunku, w którym pozycja widoku, orientacja widoku, itd. może zostać określona przed wstawieniem modelu. Dokumenty rysunków z uprzednio zdefiniowanymi widokami można zapisać jako szablony dokumentu.

profil

Element szkicu używany do tworzenia operacji (takich jak wyciągnięcie po profilach) lub widoku rysunku (takiego jak widok szczegółów). Profil może być otwarty (np. kształt litery U lub otwarty splajn) lub zamknięty (np. okrąg lub zamknięty splajn).

rzutowany wymiar

Jeżeli wymiarujemy elementy w widoku izometrycznym, rzutowane wymiary są wymiarami płaskimi w dwóch wymiarach. Patrz wymiar rzeczywisty.

widok rzutowania

Widok rysunku rzutowany prostopadle z istniejącego widoku.

Menedżer właściwości PropertyManager

Ten element znajdujący się po lewej stronie okna SOLIDWORKS umożliwia dynamiczne edytowanie elementów szkicu i większości operacji.

R

RealView

Obsługuje kartę graficzną zaawansowanego cieniowania w czasie rzeczywistym; renderowanie jest zastosowywane do modelu i zachowane przy poruszaniu lub obracaniu części.

przebudowywanie

Narzędzie, które aktualizuje (lub regeneruje) dokument, wprowadzając wszelkie zmiany dokonane od czasu ostatniego przebudowania modelu. Przebudowywanie jest typowo używane po zmianach w wymiarach modelu.

wymiar orientacyjny

Wymiar w rysunku, który ukazuje wynik pomiaru elementu, natomiast nie może sterować modelem, a jego wartość nie może być modyfikowana. Kiedy wymiary modelu ulegają zmianie, wymiar orientacyjny jest aktualizowany.

geometria odniesienia

Zawiera płaszczyzny, osie, układy współrzędnych oraz krzywe trójwymiarowe (3D). Geometria odniesienia używana jest jako pomoc przy tworzeniu takich operacji, jak wyciągnięcia po profilach, wyciągnięcia po ścieżce, pochylenia, sfazowania i szyki. Patrz geometria konstrukcyjna.

dokument odniesienia

Dokument do którego istnieje odniesienie w innym dokumencie; typowo dokument części skojarzony ze złożeniem lub dokument rysunku skojarzony z dokumentami części lub złożenia.

relacja

Powiązanie są geometryczne pomiędzy elementami szkicu lub między elementem szkicu a płaszczyzną, osią, krawędzią lub wierzchołkiem. Relacje mogą być dodawane automatycznie lub ręcznie.

widok względny

Widok względny (lub względny do modelu) rysunku jest tworzony względem powierzchni planarnych w części lub złożeniu.

ponowne ładowanie

Odświeża udostępniane dokumenty. Na przykład jeżeli otworzymy plik części jako tylko do odczytu w chwili, gdy inny użytkownik w tym samym czasie dokonuje zmian tej samej części, wówczas można załadować ponownie nową wersję części z uwzględnieniem tych zmian.

zmiana kolejności

Zmiany kolejności (przestawienia kolejności) elementów można dokonać w drzewie operacji FeatureManager. W częściach można zmieniać kolejność, w której rozwiązywane są operacje. W złożeniach można sterować kolejnością, w jakiej komponenty pojawiają się na liście materiałów.

zastępowanie

Zamienia na inny komponent jedno lub więcej otwarte wystąpienie komponentu w złożeniu.

w pełnej pamięci

Stan komponentu złożenia (w dokumencie złożenia lub rysunku), w którym jest on całkowicie załadowany do pamięci. Wszystkie dane modelu komponentu są dostępne, tak więc jego elementy mogą być wybierane, odnoszone, edytowane, używane w wiązaniach i tak dalej. Patrz odciążony.

tabela poprawek

Tabela zestawiająca poprawki rysunku.

obrót wokół linii środkowej

Operacja, która tworzy bazę lub dodanie, obrócone wycięcie lub obróconą powierzchnię poprzez obrót jednego lub więcej naszkicowanych profili wokół linii środkowej.

rozcięcie

Operacja części arkusza blachy, która usuwa materiał na jej krawędzi, aby umożliwić zgięcie.

pasek przewijania

Wygasza wszystkie elementy znajdujące się poniżej paska przewijania.

Routing Library Manager

Menedżer Routing Library Manager może zostać otwarty niezależnie od aplikacji SOLIDWORKS i grupuje kilka funkcji razem.

S

przekrój

Inna nazwa dla profilu w wyciągnięciach po ścieżce.

linia przekroju

Linia lub linia środkowa naszkicowana w widoku rysunku celem utworzenia widoku przekroju.

zakres przekroju

Określa komponenty, które mają pozostać nie przecięte podczas tworzenia widoku przekroju rysunku złożenia.

widok przekroju

Widok przekroju (lub przecięcie przekroju) jest (1) widokiem części lub złożenia przeciętego płaszczyzną lub (2) widokiem rysunku utworzonym przez przecięcie innego widoku rysunku linią przekroju.

źródło

Szkic lub element (operacja, ściana lub obiekt), który stanowi bazę dla utworzenia szyku. Jeżeli poddamy edycji źródło, wówczas pozostałe elementy w szyku zostaną zaktualizowane.

wspólne wartości

Zwane również wymiarami połączonymi; są to zmienne, które przypisujemy, aby ustawić wartość dwóch lub więcej wymiarów na równe.

ostry

Ostry narożnik profilu; dowolne dwa sąsiednie elementy szkicu, które nie mają stycznej lub równej relacji krzywizny ze sobą wzajemnie.

format arkusza

Zawiera rozmiar strony i jej orientację, tekst standardowy, ramki, tabliczki rysunkowe, itd. Formaty rysunku mogą być dostosowywane i zapisywane do użycia w przyszłości. Każdy arkusz dokumentu rysunku może mieć inny format.

skorupa

Operacja, która wydrąża część, pozostawiając otwarte wybrane ściany i tworząc cienkie ścianki na pozostałych ścianach. Wydrążona część jest tworzona, jeżeli nie wybrano żadnych ścian, które mają zostać otwarte.

krawędź sylwetki

Krzywa przedstawiająca zakres ściany cylindrycznej lub zakrzywionej, gdy jest ona oglądana z boku.

szkic

Zbiór linii i innych obiektów dwuwymiarowych na płaszczyźnie lub ścianie, który tworzy podstawę dla takich operacji, jak baza lub dodanie. Szkic trójwymiarowy jest nieplanarny i może zostać na przykład użyty do poprowadzenia wyciągnięcia po ścieżce lub wyciągnięcia po profilach.

Łączniki Smart Fastener

Automatycznie dodaje łączniki (śruby i wkręty) do złożenia, korzystając z biblioteki łączników SOLIDWORKS Toolbox.

Wiązania SmartMates

Relacja wiązania złożenia, która jest tworzona automatycznie. Patrz wiązanie.

wyciągnięcie po ścieżce bryły

Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce utworzone poprzez przeniesienie obiektu narzędzia wzdłuż ścieżki, aby wyciąć z modelu trójwymiarowy materiał. Patrz wyciągnięcie po ścieżce.

spirala Archimedesa

Płaska lub dwuwymiarowa helisa zdefiniowana przez okrąg, skok i liczbę obrotów.

splajn

Naszkicowana dwuwymiarowa lub trójwymiarowa krzywa zdefiniowana przez zbiór punktów sterujących.

linia podziałowa

Rzutuje naszkicowaną krzywą na wybraną ścianę modelu, dzieląc tę ścianę na wiele ścian i umożliwiając indywidualne wybieranie każdej z nich. Linia podziałowa może być wykorzystana do tworzenia operacji pochylenia, zaokrągleń łączących ściany oraz do rozejścia promieniowego powierzchni celem przecięcia form.

wielokrotny odnośnik

Zbiór odnośników, który posiada tylko jedną linię wiodącą. Odnośniki można zestawiać pionowo (do góry lub do dołu), bądź poziomo (w prawo lub w lewo).

widoki standardowe potrójne

Trzy widoki ortograficzne (od przodu, z prawej i od góry), które często stanowią podstawę rysunku.

stereolitografia

Proces szybkiego tworzenia części prototypowych z wykorzystaniem reprezentacji siatki fasetkowej w plikach STL.

podzespół

Dokument złożenia, który jest częścią większego złożenia. Na przykład mechanizm kierowniczy samochodu jest podzespołem w złożeniu samochodu.

wygaś

Usuwa element z ekranu oraz wyklucza go z wszelkich obliczeń, w których on uczestniczy. Można wygaszać operacje, komponenty złożeń, itp. Wygaszenie elementu nie powoduje jego usunięcia. Można przywrócić wygaszone elementy, aby ponownie je wyświetlić.

powierzchnia

Element planarny lub trójwymiarowy o zerowej grubości i granicach w postaci krawędzi. Powierzchnie są często używane do tworzenia operacji brył. Powierzchnie odniesienia mogą zostać użyte do modyfikowania operacji brył. Patrz ściana.

wyciągnięcie po ścieżce

Tworzy operację bazy, dodania, wycięcia lub powierzchni poprzez przesunięcie profilu (przekroju) wzdłuż ścieżki. Dla wycięć przez wyciągnięcie po ścieżce można utworzyć wyciągnięcie po ścieżce bryły poprzez przeniesienie obiektu narzędzia wzdłuż ścieżki.

T

łuk styczny

Łuk styczny do innego elementu, takiego jak linia.

krawędź styczna

Krawędź przejściowa pomiędzy zaokrąglonymi lub wyokrąglonymi ścianami w rysunkach w trybach wyświetlania Ukryte linie widoczne lub Ukryte linie usunięte.

Okienko zadań

Okienko zadań, znajdujące się po prawej stronie okna SOLIDWORKS, zawiera Zasoby SOLIDWORKS, Bibliotekę projektu i Eksploratora plików.

szablon

Dokument (części, złożenia lub rysunku), który stanowi podstawę nowego dokumentu. Może on zawierać zdefiniowane przez użytkownika parametry, adnotacje, uprzednio zdefiniowane widoki, geometrię, itp.

oś tymczasowa

Oś jest tworzona niejawnie dla każdej ściany stożkowej lub cylindrycznej w modelu.

cienkie ścianki

Operacja wyciągnięcia lub obrotu wokół linii środkowej o stałej grubości ścianek. Części arkusza blachy są typowo tworzone z operacji cienkich ścianek.

TolAnalyst

Jest to aplikacja do analizy tolerancji, która określa wpływ wymiarów i tolerancji na części i złożenia.

projektowanie od góry w dół

Technika modelowania złożeń, w której tworzymy części w kontekście złożeń poprzez tworzenie odniesień do geometrii innych komponentów. Zmiany w odnoszonych komponentach są przenoszone na części, które zostały utworzone w kontekście. Patrz projektowanie od dołu w górę.

translator

Oprogramowanie, które przekształca pliki z jednego formatu na inny.

triada

Trzy osie ze strzałkami definiującymi kierunki X, Y i Z. Triada odniesienia pojawia się w dokumentach części i złożeń, aby pomóc w orientowaniu modeli. Triada pomaga również przy przenoszeniu lub obracaniu komponentów w złożeniach.

wymiar rzeczywisty

Przy wymiarowaniu elementów w widoku izometrycznym, wymiary rzeczywiste podają dokładne wartości dla modelu. Patrz rzutowany wymiar.

U

niewchłonięte

Szkic lub adnotacja, które nie zostały zawarte w operacji w drzewie operacji FeatureManager. Przykładem nie wchłoniętego szkicu jest szkic układu w złożeniu. Patrz wchłonięte.

niedodefiniowany

Szkic jest niedodefiniowany, gdy liczba wymiarów i relacji jest niewystarczająca, aby zapobiec przemieszczaniu się lub zmianie rozmiarów elementów. Patrz stopnie swobody.

UV

Poziome i pionowe linie stanowiące podstawę parametryzacji krzywej.

V

wierzchołek

Punkt, w którym przecinają się dwie lub więcej linii lub krawędzi. Wierzchołki można wybierać w celu szkicowania, wymiarowania i do wielu innych operacji.

okienka ekranu

Okna, które wyświetlają widoki modeli. Możemy określić jedno, dwa lub cztery okienka ekranu. Okienka ekranu z widokami ortogonalnymi mogą być połączone.

wirtualny punkt przecięcia

Punkt szkicu w miejscu przecięcia dwóch elementów, po usunięciu przecięcia w wyniku zastosowania takiej operacji, jak zaokrąglenie lub sfazowanie. Wymiary i relacje w stosunku do wirtualnego punktu przecięcia są zachowane mimo że rzeczywisty punkt przecięcia już nie istnieje.

W

konstrukcja spawana

Część wieloobiektowa zawierająca człony konstrukcyjne.

lista elementów konstrukcji spawanej

Ujmuje w tabelę obiekty konstrukcji spawanej wraz z ich opisami i długościami.

przedstawienie krawędziowe

Tryb widoku, w którym wszystkie krawędzie części lub złożenia są wyświetlane. Patrz: ULU, ULW, cieniowany.

X

wyświetlanie znaku X

Wyświetlanie znaku X steruje wielkością znaku X w wymiarach sfazowania zawierających dwie liczby, takich jak: 1 X 45° (Długość X Kąt), 45° X 1 (Kąt X Długość) lub 1 X 1 (Długość X Długość).

Z

zebra

Symuluje odbicie długich pasków światła na bardzo połyskliwej powierzchni. Zebra umożliwia dostrzeżenie niewielkich zmian na powierzchni, które byłyby trudne do uchwycenia przy wyświetlaniu standardowym.