Opcje złożeń

Określ opcje złożenia włącznie z opcjami dla Trybu dużego złożenia.

Aby dostosować opcje złożenia, należy:
Kliknąć Opcje lub Narzędzia > Opcje, a następnie kliknąć Złożenia.
Kliknąć Resetuj, aby przywrócić fabryczne ustawienia domyślne dla wszystkich opcji systemu lub tylko dla opcji na tej stronie.
Przenieś komponenty przez przeciągnięcie Należy wybrać, aby zezwolić komponentom na przenoszenie lub obracanie w ramach ich stopni swobody przy ich przeciąganiu w obszarze graficznym. Kiedy opcja ta jest nie jest zaznaczona, można przenosić i obracać komponent przy użyciu funkcji Przenieś triadą lub narzędzi Przenieś komponent i Obróć komponent (pasek narzędzi Złożenie).
Monituj przed zmianą wyrównania wiązania podczas edycji Kiedy zmiany dokonane do wiązań powodują błędy, które oprogramowanie może naprawić za pomocą odwrócenia wyrównania wiązania, oprogramowanie pyta czy użytkownik chce dokonać takie zmiany. W przeciwnym razie oprogramowanie dokonuje zmiany automatycznie (bez pytania).
Optymalizuj rozmieszczenie komponentów podczas dodawania wiązań Jeśli to pole jest zaznaczone, program rozmieszcza komponenty w bardziej logicznych położeniach na ekranie i względem innych elementów podczas tworzenia wiązań.

W przypadku, gdy to pole nie jest zaznaczone, jeden komponent w wiązaniu może zostać umieszczony poza ekranem lub ukryty za innymi komponentami albo w ich wnętrzu.

Zezwalaj na tworzenie przesuniętych wiązań Wybierz, aby zezwolić na tworzenie przesuniętych wiązań.
Zapisz nowe komponenty do plików zewnętrznych Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie monitu o nazwanie i zapisanie nowych komponentów w kontekście do plików zewnętrznych. Nie zaznaczenie tej opcji zapisuje nowe komponenty w kontekście do pliku złożenia jako komponenty wirtualne.
Aktualizuje grafikę modelu podczas zapisywania plików Zapobiega dezaktualizacji danych listy wyświetlania. Aktualizuje dane graficzne modelu dla komponentów edytowanych w kontekście podczas zapisywania złożeń.
Automatycznie sprawdzaj i aktualizuj wszystkie komponenty w przeglądaniu dużego projektu Skanuje wszystkie komponenty po załadowaniu złożenia i sprawdza, czy któreś z komponentów są nowsze od złożenia rodzica. Jeśli tak, najnowsze dane graficzne tych komponentów są wykorzystywane do aktualizacji odpowiednika w danych graficznych złożenia. Procedura ta jest czasochłonna.
Aktualizuj konfiguracje SpeedPak przy zapisywaniu plików Automatycznie aktualizuje konfiguracje SpeedPak. Można ją zablokować w ustawieniach narzędzia Administrator ustawień.

Opcji tej należy używać w złożeniach najwyższego poziomu. Ta opcja nie działa w przypadku podzespołów.

Wszystkie Aktualizuje wszystkie nieaktualne konfiguracje SpeedPak.
Brak Nie aktualizuje żadnych nieaktualnych konfiguracji SpeedPak.
Z oznaczeniem Przebuduj przy zapisywaniu Aktualizuje nieaktualne konfiguracje SpeedPak, które mają oznaczenie Przebuduj po zapisaniu .

Otwieranie dużych złożeń

Wybory dokonane w części Otwieranie dużych złożeń mają zastosowanie tylko wtedy, gdy włączony jest Tryb dużego złożenia. Określ opcje dla normalnego użycia (z wyłączonym Trybem dużego złożenia) jak wskazane w opisach opcji poniżej.
Patrz Tryb dużego złożenia, aby zapoznać się z listą warunków, które są określane automatycznie, kiedy aktywowany jest Tryb dużego złożenia.
Użyj trybu dużego złożenia, aby poprawić wydajność, gdy złożenie zawiera komponenty w liczbie większej niż Określ liczbę komponentów w pełnej pamięci, powyżej której Tryb dużego złożenia jest aktywowany automatycznie przy otwieraniu lub pracowaniu ze złożeniem.
Użyj przeglądania dużego projektu, gdy złożenie zawiera komponenty w liczbie większej niż Definiuje wartość progową, powyżej której tryb Przeglądania dużego projektu automatycznie uruchamia się, otwierając złożenie w oknie dialogowym Otwórz. Kiedy liczba komponentów w pełnej pamięci przekracza określony próg, opcja tryb jest automatycznie ustawiana jako Przeglądanie dużego projektu. Możesz wybrać inny tryb z listy.

Kiedy aktywny jest Tryb dużego złożenia

Należy wybrać poniższe opcje, aby poprawić wydajność.

Nie zapisuj informacji autoodzyskiwania Wyłącza automatyczne zapisywanie modelu. (Należy zdefiniować w Opcjach kopii zapasowych do normalnego użytku.)
Nie dokonuj przebudowy po przełączeniu na okno złożenia Pomija komunikat, który pyta, czy chcesz odbudować po przełączeniu z powrotem na okno złożenia po edycji komponentu w osobnym oknie. Pomija przebudowanie złożenia, nawet jeśli wcześniej wybrano Nie pokazuj ponownie i kliknięto Tak (aby przebudować).

Gdy przebudowanie zostanie pominięte, na opcji Przebudowania (pasek narzędzi Standard) pojawi się żółty trójkąt ostrzegawczy, a etykietka narzędzia poinformuje, że złożenie nie jest aktualne.

Ukryj wszystkie płaszczyzny, osie, szkice, krzywe, adnotacje, itd. Wybiera Ukryj wszystkie typy w menu Widok. Kiedy wybrana jest ta opcja możemy zastąpić ją poprzez wyczyszczenie Ukryj wszystkie typy w menu Widok, a następnie wybranie pokazania lub ukrycia indywidualnych typów.
Nie wyświetlaj krawędzi w trybie cieniowania Wyłącza krawędzie w trybie cieniowania. Jeżeli tryb wyświetlania złożenia będzie ustawiony na Cieniowany z krawędziami , zmieni się na Cieniowany . Kiedy wybrana jest ta opcja, można ją zastąpić, klikając Cieniowany z krawędziami (pasek narzędzi Widok).
Nie wyświetlaj podglądu ukrytego komponentu Wyłącza podgląd w przypadku wybrania ukrytych komponentów w drzewie operacji FeatureManager.
Wyłącz weryfikację przy przebudowie Zastępuje opcję Weryfikacja przy przebudowie (włącz zaawansowane sprawdzanie obiektu) w obszarze Opcje systemu – Wydajność.
Optymalizuj jakość obrazu pod kątem wydajności Obniża ustawienia obrazu, aby przyspieszyć działanie.
Wstrzymaj automatyczną przebudowę Opóźnia pełną aktualizację złożenia, gdy złożenie jest w trybie dużego złożenia. Elementy po folderze Wiązanie lub bieżącej operacji edycji w drzewie operacji FeatureManager nie są automatycznie przebudowywane.

Komponenty otoczki

Określa tryb, w którym komponenty otoczki są wczytywane podczas otwierania złożenia. Wybrać jedną lub obydwie opcje:

Automatycznie ładuj odciążone Ładuje wszystkie otoczki jako odciążone.
Ładuj tylko do odczytu Ładuje wszystkie otoczki jako tylko do odczytu.