Diagnostyka niepowodzenia utworzenia siatki

Gdy tworzenie siatki nie powiedzie się, oprogramowanie wyświetla komunikat i przerywa pracę, chyba że aktywna jest funkcja automatycznych prób. Narzędzie diagnostyki niepowodzenia tworzenia siatki jest pomocne w lokalizowaniu i rozwiązywaniu problemów tworzenia siatki.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia diagnostyki niepowodzenia tworzenia siatki, kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Siatka i wybrać polecenie Diagnostyka niepowodzenia.

Tworzenie siatki komponentu bryłowego składa się z dwóch podstawowych faz. W pierwszej fazie na granicy umieszczane są węzły. Faza ta jest zwana tworzeniem siatki powierzchni. Jeżeli pierwsza faza przebiegnie pomyślnie, rozpocznie się druga faza gdzie tworzone są węzły wewnętrzne, wypełniana jest objętość elementami czworościennymi i umieszczane są węzły środkowe. Węzły środkowe są umieszczane tylko wtedy, gdy żądana jest siatka wysokiej jakości w oknie dialogowym Opcje tworzenia siatki. Niepowodzenie może wystąpić w jednej z tych dwóch faz.

Okienko Diagnostyka niepowodzenia tworzenia siatki wyszczególnia i podświetla komponenty odpowiedzialne za niepowodzenie. Dla każdego komponentu wyszczególnia ono i podświetla ściany i krawędzie, które wywołały niepowodzenie. Można kliknąć dwukrotnie obiekt wyszczególniony w okienku Diagnostyka niepowodzenia utworzenia siatki, aby powiększyć obiekt w obszarze graficznym.

  • Kliknąć Pokaż obiekty, dla których nie powiodło się utworzenie siatki, aby renderować te obiekty w trybie wyświetlania Cieniowany w obszarze graficznym. Obiekty z utworzoną siatką są renderowane w trybie przedstawienia krawędziowego.
  • Kliknąć Pokaż siatkę dla wszystkich obiektów, aby wyświetlić tylko obiekty z siatką.
Aby sprawdzić, czy w modelu występuje nieprawidłowa geometria, kliknąć Narzędzia > Oceń > Sprawdź.

Identyfikowanie komponentów powodujących niepowodzenie

Aby zidentyfikować komponenty powodujące niepowodzenie, należy:

  1. Po niepowodzeniu utworzenia siatki kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Siatka i wybrać Diagnostyka niepowodzenia.
  2. Aby zidentyfikować problem w komponencie, należy wybrać go w polu listy.
    Wszystkie ściany i krawędzie wybranego komponentu, które spowodowały niepowodzenie tworzenia siatki są podświetlane w obszarze graficznym.
  3. Aby zidentyfikować uszkodzoną ścianę lub krawędź, należy wybrać ją w polu listy.
    Wybrana ściana lub krawędź zostanie podświetlona w obszarze graficznym.
Menedżer właściwości PropertyManager Diagnostyka niepowodzenia jest dostępny tylko dla siatki bryłowej.

Można utworzyć siatkę uszkodzonych komponentów tylko bez tworzenia siatek obiektów, dla których tworzenie siatki zakończyło się powodzeniem.