Inkrementacyjne tworzenie siatki

Siatkę można tworzyć na poszczególnych obiektach w częściach wieloobiektowych czy częściach w złożeniach. Siatkę można utworzyć ponownie na wybranych obiektach. Można też zastosować sterowanie siatki do elementów z utworzoną wcześniej siatką bez potrzeby tworzenia siatki całego złożenia.

Aby utworzyć siatkę tylko na wybranych obiektach, w drzewie badania Simulation, w obszarze Części, kliknąć prawym przyciskiem myszy definicje obiektu i wybrać Utwórz siatkę. W menedżerze właściwości PropertyManager Sterowanie siatki ustawić rozmiar elementu.

Inkrementacyjne tworzenie siatki jest dostępne we wszystkich typach badań dla obiektów bryłowych i skorupowych. Inkrementacyjnego tworzenia siatki nie można stosować do belek i badań uproszczonych 2D.

Inkrementacyjne tworzenie siatki musi spełniać poniższe warunki:

  • Udoskonalanie wstępnej siatki. Po utworzeniu siatki dla wszystkich obiektów złożenia lub części wieloobiektowej siatkę można udoskonalić w przypadku niektórych elementów (obiektów, ścian, krawędzi lub wierzchołków) bez potrzeby ponownego tworzenia siatki całego złożenia. Można również utworzyć siatkę obiektów, dla których tworzenie siatki z domyślnymi ustawieniami dla złożenia lub części wieloobiektowej nie powiodło się.
  • Tworzenie siatki kolejnych obiektów. Siatkę można tworzyć niezależnie dla osobnych obiektów bez potrzeby tworzenia siatki dla całego złożenia. Po uruchomieniu badania siatkę można utworzyć tylko dla obiektów bez siatki.
  • Zmiana geometrii lub warunków kontaktu po utworzeniu wstępnej siatki. W przypadku zmiany geometrii obiektu z utworzoną siatką siatkę można zmienić tylko dla obiektu, którego ta zmiana dotyczy. Można również ponownie utworzyć siatkę tylko dla obiektów, których dotyczy zmiana warunków kontaktu po utworzeniu początkowej siatki.
  • Dodawanie nowych komponentów do istniejącej siatki. Po dodaniu nowej części do złożenia można utworzyć siatkę tylko dla nowej części, pod warunkiem, że nie narusza to istniejących warunków kontaktu pomiędzy sąsiednimi częściami z utworzoną siatką.
Po ponownym utworzeniu siatki obiektu oprogramowanie aktywuje siatkę opartą na krzywiźnie w celu utworzenia udoskonalonej siatki. Siatka na obszarach stykania się sąsiednich części jest niezgodna. Wszystkie późniejsze operacje tworzenia siatki będą używać siatki opartej na krzywiźnie.
actuator_original_mesh.gif actuator_mesh_control.gif
Domyślny rozmiar siatki dla wszystkich części złożenia Udoskonalona siatka dla części siłownika z elementem o rozmiarze: 0,06 cala