Przeglądanie wyników

Po przeprowadzeniu analizy oprogramowanie generuje domyślne wykresy wyników, które można dostosować. Wykres można wyświetlić klikając dwukrotnie jego ikonę w drzewie badania Simulation.

Można również zdefiniować inne wykresy klikając prawym przyciskiem myszy folder wyników i wybierając Zdefiniuj. Podczas definiowania wykresów można używać układów współrzędnych odniesienia. Na przykład: można przeglądać naprężenia promieniowe i styczne wybierając oś podczas definiowania wykresów naprężeń. Istnieje możliwość skojarzenia wykresów wyników z nazwanymi widokami.

Narzędzia przeglądania wyników obejmują: wykresy izochromowe, wykresy przekroju, wykresy izo, animacje, sondowanie i widoki rozstrzelone. W przypadku wykresów przekroju można wybrać planarne, cylindryczne i/lub sferyczne narzędzia tnące. Dla wygodnego przeglądania wykresów przekroju i izo dostarczono narzędzie przycinania.

Można generować zorganizowane, gotowe do publikacji w Internecie raporty, które automatycznie zawierają wszystkie dostępne wykresy. Kreator raportu prowadzi przez proces dostosowywania raportu i uwzględniania wykresów wyników.

Aby wygenerować raport, kliknąć Raport (menedżer poleceń CommandManager Simulation) lub Simulation > Raport.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu wyników, a następnie kliknąć Zapisz jako, aby zapisać wykres wyników w jednym z dostępnych formatów: eDrawings, mapa bitowa, JPEG, PNG i VRML.

Animacje można zapisywać jako pliki wideo AVI. Wykresy wyników można automatycznie uwzględnić w raporcie badania.

Aby zapisać wszystkie wykresy wyników w formacie JPEG, kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki, a następnie kliknąć Zapisz wszystkie wykresy jako pliki JPEG.

Aby zapisać wszystkie wykresy wyników w formacie eDrawings, kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki, a następnie kliknąć Zapisz wszystkie wykresy jako eDrawings.

Dostosowany format numeryczny wyników

Opcje systemu Microsoft® Windows® wybrane dla formatu wartości liczbowych są stosowane przy przetwarzaniu końcowym wyników symulacji.

W Panelu sterowania wybrać opcję Region i język, > Formaty > Dodatkowe ustawienia . Na karcie Formaty określić wymagane symbole dla opcji Symbol dziesiętny i Symbol grupowania cyfr (separator tysięcy).

Te opcje systemu Microsoft Windows są stosowane do formatowania wartości liczbowych podczas sondowania i wyświetlania wyników symulacji oraz podczas wyświetlania objaśnień w wykresach (np. wykresach w raportach).
W przypadku wprowadzenia wielu znaków (w celu dostosowania wyświetlania separatorów dziesiętnych i tysięcznych) tylko pierwszy znak jest używany do wyświetlania wyników symulacji.