Glosariusz

LM

Lista materiałów. Tabela wyszczególniająca komponenty trasy, takie jak złącza, uchwyty i osłony.

Kabel

Kabel elektryczny, który ma ma dwie lub więcej żył przewodzących, zwanych ośrodkami, powiązanych w pęki.

Linia środkowa

Linia geometryczna przechodząca przez środek trasy.

Komponent

Część lub złożenie.

Kanał kablowy

W aplikacjach elektrycznych, sztywna lub elastyczna rura używana jako kanał dla przewodów lub kabli.

Punkt połączenia

Punkt w łączniku (kołnierzu, kolanku, złączu elektrycznym itd.) gdzie segment wyznaczania trasy (rura grubościenna, cienkościenna lub kabel) zaczyna się lub kończy.

Tabela złączy

Tabela wyszczególniająca wtyki i skojarzone przewody dla wybranych złączy.

Ośrodek

Pojedyncza żyła przewodu. Może ona być samodzielna lub w kablu, który ma dwa lub więcej przewodów.

Osłona

Materiał taki jak izolacje lub dzielone koszulki umieszczane na elementach trasy w celu ochrony.

Lista elementów ciętych

Wyszczególnia identyfikację przewodu, kolor, długość oraz informacje od-do. Również używane dla innych aplikacji wyznaczania trasy.

Tabela konfiguracji

Tabela z danymi rozmiaru, które kontrolują wymiary w konfiguracji łączników. Ponadto kontroluje ona parametry punktów połączenia dla każdej konfiguracji.

Element

Metka uwag w pliku .xml. Można przypisać wartości do plików atrybutów.

Łączniki

Części, które mogą tworzyć połączenia, takie jak kolanka lub kołnierze.

Spłaszczona trasa

Spłaszczona konfiguracja modelu 3D, używana w projekcie elektrycznym.

Płytka montażowa

Szablon używany w fabryce dla celów produkcyjnych, na przykład, aby rozmieścić kable dla zespołu przewodów.

Lista od-do

Arkusz kalkulacyjny definiujący dane połączenia dla każdego przewodu w złożeniu kabla i komponentów, do których łączą się przewody.

Sprzęt

Części takie jak uchwyty i wsporniki używane do mocowania lub zabezpieczania rur grubościennych, kabli i rur cienkościennych. Klasa ta obejmuje również podtrzymania i wieszaki.

Łączniki liniowe

Łączniki, takie jak złączki zwężkowe, zawory lub trójniki, które są dodawane wzdłuż linii komponentu złożenia trasy.

ISOGEN™

Aplikacja innego producenta generująca izometryczne rysunki instalacji rurowej.

Wiązania

Zależności geometryczne i powiązania pomiędzy komponentami złożenia.

Kabel wielożyłowy

Kabel z więcej niż jedną żyłą przewodu.

Końcówka wylotowa

Połączenie dla rury grubościennej lub cienkościennej w elemencie sprzętu. Patrz także: Port.

Izometryczna instalacja rurowa

Rysunek schematyczny, typowo w rozmiarze A3 lub A4, który definiuje wszystkie informacje wymagane dla wyprodukowania rury. Izometryczna instalacja rurowa pokazuje zwykle nieskalowany widok izometryczny, który używa symboli dla łączników oraz uwzględnia wymiary, LM oraz czasem dodatkowe dane produkcyjne.

Port

Punkt, w którym rura przyłącza się do elementu sprzętu lub części. Należy uwzględnić punkt połączenia lub odniesienie wiązania dla każdego portu. Uwzględnić odniesienie wiązania z łącznikami rurowymi, takimi jak kołnierze.

Surowiec

Rura grubościenna, cienkościenna lub kabel zakupiona od dostawcy. Patrz także: Długość surowca.

Element trasowalny

Termin używany dla opisywania wszelkiego rodzaju elementów, które mogą zostać użyte w trasie, takie jak rury grubościenne, rury cienkościenne, itd.

Trasa

Ścieżka jaką przyjmuje rura grubościenna lub inny element trasowalny pomiędzy częściami i sprzętem. Trasa może istnieć pomiędzy wieloma obiektami w modelu. Również ,tworzenie trasy, to proces tworzenia trasy. Patrz także: Segment trasy.

Złożenie trasy

Dokument złożenia zawierający informacje projektu dla trasy. Jest ono podobne do typowego dokumentu złożenia ale zawiera informacje, które są używane tylko dla wyznaczania trasy. Dokumenty złożenia wyznaczania trasy są tworzone jako podzespoły w obrębie kontekstu większego złożenia.

Punkt trasy

Punkt w łączniku (kołnierz, kolanko, złącze elektryczne, itd.), który jest używany dla ustalenia pozycji łącznika w punkcie przecięcia lub punkcie końcowym w szkicu trasy.

Właściwości trasy

Domyślne atrybuty, które są używane dla nowych segmentów trasy. Uwzględniają one szablony, opcje rur grubościennych i kolanek, średnica kabla.

Właściwości segmentu trasy

Atrybuty segmentu trasy takie jak średnica, specyfikacja, plik rury i konfiguracja. Patrz także: Właściwości trasy.

Szablon wyznaczania trasy

Szablon w menedżerze Routing Library Manager, który można dostosować, aby ustawić standardy firmy dla komponentów używanych w wyznaczaniu trasy.

Segment trasy

Część lub gałąź trasy. Może uwzględniać więcej niż jeden segment szkicu. Segment szkicu ma takie same właściwości wzdłuż całej długości.

Segment szkicu

Element szkicu, taki jak linia, łuk lub splajn.

Zawartość SOLIDWORKS

Obszar w Bibliotece projektu, który zawiera dodatkowe części i złożenia instalacji rur grubościennych, cienkościennych, wyznaczania trasy i konstrukcji spawanych, które są gotowe do użycia w SOLIDWORKS Routing. Modele są pakowane jako pliki .zip w celu ułatwienia dostępu.

Specyfikacja

Zestaw wartości atrybutów dla projektu, dla którego części, sprzęt i elementy trasowalne są projektowane aby być zgodne, na przykład grubość ściany lub materiał.

Standardowy kabel

Kabel ze złączem na każdym końcu, taki jak przewód zasilający. Typowo zakupiona część, kabel ma określoną długość i numer części.

Standardowa rura cienkościenna

Rura cienkościenna lub wąż o określonej długości i łączniku na każdym końcu.

Długość surowca

Standardowa długość rury grubościennej lub cienkościennej. Dwie lub więcej długości rury grubościennej mogą być połączone dla uzyskania dłuższych długości.

Końcówka

Długość rury lub kabla tworzona domyślnie przez aplikację kiedy umieszczany jest komponent.

Długość końcówki

Domyślna długość końcówki jak zdefiniowano w menedżerze właściwości Punkt połączenia lub przez parametr Długość końcówki@Punkt połączenia w tabeli konfiguracji.