Menedżer właściwości PropertyManager Zapisz złożenie jako część

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Zapisz złożenie jako część:

  1. W złożeniu kliknąć Plik > Zapisz jako.
  2. Jako typ pliku wybrać Część (*.prt; *.sldprt).
  3. Wybrać Uwzględnij określone komponenty.
  4. Wybrać Zastąp domyślne.
  5. Kliknąć Zapisz.

Określić następujące opcje w menedżerze właściwości PropertyManager:

Usuń komponenty

Próg widoczności (wewnętrzne komponenty) Usuwa komponenty, które są poniżej progu widoczności.

Przesunąć suwak w prawo w celu dopasowania progu widoczności tak, aby komponenty wewnętrzne były widoczne.

Objętość ramki granicznej mniejsza niż Usuwa komponenty poniżej progu objętości.

Ta ramka graniczna jest prostopadłościanem obejmującym geometrię komponentu, wyrównanym względem początku układu współrzędnych komponentu. Ta ramka graniczna różni się od ramki granicznej utworzonej przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Ramka graniczna.

Komponenty łącznika Usuwa komponenty, których właściwość IsFastener jest ustawiona na 1.
Wyświetlanie Steruje wyświetlaniem komponentów. Wybrać opcję:

Wyświetl wszystko

Pokazuje wszystkie komponenty.

Wyświetl uwzględnione komponenty

Pokazuje uwzględnione komponenty.

Wyświetl usunięte komponenty

Pokazuje usunięte komponenty.

Uwzględnij

Właściwości masy Zastępuje właściwości masy części właściwościami masy ze złożenia.

Wyniki

Użyj tych ustawień w opcjach systemu Stosuje wybory dokonane w menedżerze właściwości PropertyManager do opcji systemu.

Ta opcja jest niedostępna, jeśli opcje systemu są zablokowane przez administratora.

Zresetuj Przywraca domyślne ustawienia menedżera właściwości PropertyManager.