Zarządzanie danymi konfiguracji

W przypadku modeli części i złożeń zawierających konfiguracje można zarządzać rozmiarem plików oraz czasem wymaganym do ich zapisania.

Oznaczenia Przebudowa przy zapisie można użyć do określenia konfiguracji, które mają być aktualizowane. Przy każdym zapisywaniu modelu można usuwać dane konfiguracji zapisane w pamięci podręcznej.

Jeśli nigdy nie aktywowano konfiguracji takiej jak ta zdefiniowana w tabeli konfiguracji, model przenosi tylko podstawowe dane definiujące konfigurację. Po pierwszym aktywowaniu konfiguracji generowana jest pełna definicja danych modelu konfiguracji. Ten pełny zestaw danych jest aktualizowany i zapisywany za każdym razem, kiedy użytkownik zapisuje dokument. Domyślnie po wygenerowaniu pełnego zestawu danych zestaw pozostaje dostępny po każdym otwarciu modelu.

Dysponowanie pełnym zestawem danych do konfiguracji może przynieść znaczącą oszczędność czasu przy zmianie konfiguracji. Z każdą aktywowaną konfiguracją zwiększa się jednak rozmiar pliku modelu, jak również czas wymagany do przebudowania i zapisania pliku.

W trybie przeglądania dużego projektu można użyć znacznika danych wyświetlania do określenia, które konfiguracje mają być dostępne przy przeglądaniu modelu. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do konfiguracji poprzez zapisywanie danych graficznych Listy wyświetlania. Dla każdej oznaczonej konfiguracji rozmiar pliku rośnie, gdy model zapisuje dane graficzne Listy wyświetlania dla konfiguracji.

W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager obok konfiguracji pojawiają się następujące ikony:
Aktywna konfiguracja Nieaktywne konfiguracje Opis
Wskazuje konfigurację, dla której istnieje pełen i aktualny zestaw danych.
Oznaczenie Przebudowa przy zapisie Wskazuje konfigurację, która generuje pełny zestaw danych przy następnym zapisywaniu dokumentu przez użytkownika. Następnie dane są odtwarzane i zapisywane za każdym razem, kiedy użytkownik zapisuje dokument.

Aby wyczyścić konfigurację, należy kliknąć konfigurację prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń oznaczenie Przebudowa przy zapisie. Jeśli opcja Znacznik danych wyświetlania nie jest zaznaczona, ikona zmienia się na lub w zależności od bieżącego stanu danych konfiguracji.

Znacznik danych wyświetlania. Wskazuje konfigurację, która generuje listę wyświetlania przy następnym zapisywaniu dokumentu przez użytkownika. Następnie lista wyświetlania zostanie przebudowania i będzie zapisywana podczas każdego zapisu dokumentu.

Zapisanie listy wyświetlania pozwala na przeglądanie różnych konfiguracji modelu w trybie przeglądania dużego projektu.

Aby wyczyścić konfigurację, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń znacznik danych wyświetlania. Jeśli oznaczenie Przebudowa przy zapisie nie jest zaznaczone, ikony zmieniają się na lub w zależności od bieżącego stanu ich danych konfiguracji.

  Wskazuje konfigurację, dla której pełen zestaw danych jest nieaktualny lub nie istnieje.

Po otwarciu modelu we wcześniejszej wersji aplikacji SOLIDWORKS z dodatkiem Service Pack 5:

  • Dostępne są konfiguracje oznaczone jako Przebuduj przy zapisywaniu .
  • Konfiguracje nieoznaczone w ten sposób nie są dostępne.