Karta Strona główna

Możliwe jest otwieranie nowych i istniejących dokumentów, przeglądanie ostatnich dokumentów i folderów oraz uzyskiwanie dostępu do zasobów SOLIDWORKS.

Na karcie Strona główna dostępne są sekcje Nowe, Ostatnie dokumenty, Ostatnie foldery i Zasoby.

Nowe

W sekcji Nowe są dostępne następujące pozycje:
Część Otwiera nowy dokument. Dokument jest oparty na szablonie ze strony Szablony domyślne okna dialogowego Opcje systemu.
Złożenie
Rysunek
  Zaawansowany Otwiera okno dialogowe Nowy dokument SOLIDWORKS, w którym można otworzyć nowy dokument oparty na alternatywnym szablonie.
Otwórz Otwiera okno dialogowe Otwórz, w którym można wybrać istniejący dokument do otwarcia.

Ostatnie dokumenty

Sekcja Ostatnie dokumenty zawiera miniatury dokumentów, które zostały niedawno otwarte. Kliknąć Przeglądaj wszystkie, aby otworzyć kartę Ostatnie i wyświetlić dłuższą listę ostatnio używanych dokumentów.

Ustawić wskaźnik myszy na dokumencie i kliknąć , aby zatrzymać dokument na szczycie listy.

Kliknąć miniaturę prawym przyciskiem myszy i wybrać Otwórz, Opcje otwórz za pomocą, Przypnij lub Odepnij, Pokaż w folderze albo Usuń.

Aby uzyskać dostęp do listy Ostatnie dokumenty, po zamknięciu okna dialogowego Witamy, należy kliknąć Plik > Otwórz ostatnie > Przeglądaj ostatnie dokumenty .

Ostatnie foldery

Sekcja Ostatnie foldery zawiera listę folderów, z których ostatnio otwierano dokumenty. Kliknąć Przeglądaj wszystkie, aby otworzyć kartę Ostatnie i wyświetlić dłuższą listę ostatnio używanych folderów.

Po ustawieniu wskaźnika myszy na folderze można kliknąć , aby zachować folder na górze listy Ostatnie foldery aż do momentu jego odpięcia.

Kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń, Przypnij lub Odepnij albo Wyczyść odpięte pozycje.

Aby uzyskać dostęp do listy Ostatnie foldery, po zamknięciu okna dialogowego Witamy, należy kliknąć Plik > Otwórz ostatnie > Przeglądaj ostatnie foldery.

Zasoby

W sekcji Zasoby są dostępne następujące łącza:
Nowe funkcje
MySolidWorks
Forum SOLIDWORKS
Portal klienta
Grupy użytkowników
Uzyskaj pomoc techniczną

Porada dnia

Pokazuje poradę przy otwarciu okna dialogowego Witamy. Kliknąć lub , aby wyświetlić następną poradę.