Modyfikowanie instalacji

Można modyfikować instalację, aby zainstalować produkty, które nie zostały zainstalowane, albo usunąć produkty, pod warunkiem że poprzednia instalacja została wykonana z pełnego zestawu plików instalacji. Opcja ta nie jest dostępna w przypadku uaktualnienia poprzedniej instalacji przy użyciu pakietu service pack.

Jeśli zainstalowano SOLIDWORKS zakupiono dodatek w późniejszym terminie, można zmodyfikować instalację, aby uwzględnić nowy dodatek. Należy zainstalować dodatek na wszystkich komputerach.

 1. Należy upewnić się, że nie są aktywne żadne sesje SOLIDWORKS.
 2. W systemie Windows 7 lub nowszym kliknąć Start > Panel sterowania > Programy i funkcje.
 3. Wybrać instalację SOLIDWORKS, którą należy zmodyfikować, a następnie kliknąć Zmień.
 4. Na ekranie Witamy w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS kliknąć Modyfikuj instalację indywidualną (na tym komputerze)
 5. Sprawdzić, czy na ekranie Numer seryjny wyszczególnione są odpowiednie numery seryjne.
 6. Wybrać produkty do zainstalowania lub usunięcia na ekranie Wybór produktu.
  Podczas modyfikowania instalacji:
  • Domyślnie nie są instalowane ani usuwane żadne produkty, nawet jeżeli określony zostanie nowy numer seryjny. Konieczna jest zmiana czynności instalacji dla każdego produktu lub komponentu funkcji.
  • Aby zobaczyć przewidywaną akcję dla konkretnego komponentu, należy kliknąć nazwę komponentu (nie klikać pola wyboru). Przewidywana akcja instalacyjna pojawi się w polu informacji poniżej listy produktów.
  • Można kliknąć pole wyboru obok komponentu produktu, aby zmienić akcję instalacyjną dla tego komponentu. (Na przykład: w przypadku instalowania lub usuwania komponentów, zaznaczenie pola wyboru określa, czy dany komponent ma być zainstalowany lub usunięty, a odznaczenie pola wyboru oznacza, że komponent ma nie być instalowany lub usuwany.)
  • W przypadku zmiany akcji instalacji produktu w stosunku do początkowej specyfikacji, obok tego komponentu na liście pojawi się gwiazdka (*).
  • Jeżeli komponent zawiera opcjonalne podkomponenty, obok niego jest wyświetlana ikona +. Aby zobaczyć dostępne podkomponenty w danym komponencie, należy kliknąć ikonę +.
  • Jeżeli komponent został rozwinięty, aby pokazać opcjonalne podkomponenty, obok niego jest wyświetlana ikona -. Aby zwinąć listę podkomponentów, należy kliknąć ikonę -.
 7. Na ekranie Podsumowanie kliknąć Modyfikuj teraz.
 8. Na ekranie Ukończono instalację, kliknąć Zakończ.