Okno dialogowe Parametry

Tworzy parametry, które można połączyć z wymiarami modelu, zmiennymi globalnymi, materiałami i operacjami w badaniach ruchu i Simulation. Możliwe jest także edytowanie i usuwanie istniejących parametrów.

Parametry są używane w badaniach projektu i łączone ze zmiennymi, które można modyfikować z każdą iteracją procesu szacowania lub optymalizacji w scenariuszu projektu.

Aby otworzyć okno dialogowe Parametry, kliknąć menu Wstaw > Badanie projektu > Parametry.

W węźle Parametry drzewa badania Simulation można również przeglądać zdefiniowane parametry.

Nazwa Wprowadzić nazwę parametru.
Kategoria Wybiera typ parametru z jednej z następujących opcji:

Wymiar modelu

Liniowy, kątowy lub wystąpienia szyku

Zmienna globalna

Zmienne globalne definiowane są w oknie dialogowym Dodaj równania.

Simulation

Właściwości badania, siatka, obciążenia, mocowania, skorupy, kontakt

Materiał

Materiał części jednoobiektowych lub wieloobiektowych

Ruch

Właściwości badania, napędy, sprężyny i tłumiki, kontakt

Wartość Pokazuje wartość numeryczną parametru.
Komentarz Pokazuje opisowe informacje o parametrze.
Połączone Pokazuje gwiazdkę *, kiedy parametr jest połączony z komponentem.

Właściwości

Wartość Wpisać wartość numeryczną parametru.
Dla parametru typu Wymiar modelu dopuszczalny zakres dla długości to: od 1e-08 m do 1e+24 m dla układu SI. Można zmienić jednostkę typu Długość w części Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Jednostki .
Wyrażenie Wybrać, aby wpisać wyrażenie, które definiuje parametr. W definicji wyrażenia można wykorzystać kombinację operatorów, funkcji matematycznych, stałych i wcześniej zdefiniowanych parametrów.
Jednostki wyrażenia muszą być zgodne ze zdefiniowanym parametrem. Jeśli na przykład zdefiniowano p = 50 psi, A = 5 cm2, możliwe jest prawidłowe zdefiniowanie siły F = 3*P*A. Nieprawidłowe jest definiowanie siły F za pomocą wyrażeń o niepoprawnym wymiarze, np. 5*A2 , P, P2 lub P/A.
Jednostki Wybór jednostek wartości numerycznej parametru. Lista dostępnych jednostek jest filtrowana odpowiednio do wybranej operacji.
Komentarz (opcjonalnie) Wpisać dodatkowe informacje opisowe na temat parametru.

Odniesienia

Wybór elementu Wybór operacji z drzewa ruchu lub Simulation do połączenia z parametrem. Można wybrać więcej niż jedną operację tego samego typu do połączenia z parametrem.
Z jednym parametrem można również łączyć podobne operacje z różnych badań. Na przykład można połączyć jeden parametr z wielkością siły 1 w badaniu 1 oraz z wielkością siły 2 w badaniu 2.

Dla parametru materiału wybrać obiekty (z części jednoobiektowych lub wieloobiektowych), których materiał zostanie ustawiony jako zmienna w badaniu projektu.

Łącze komponentu Filtrowanie dostępnych komponentów zgodnie z opcją wybraną w drzewie ruchu lub Simulation. Należy wybrać komponent z listy, aby go połączyć z parametrem.

Lista operatorów i funkcji

Poniższa tabela wyszczególnia funkcje i operatory, których można użyć w wyrażeniach parametru.

Symbol Opis Przykład
+ Dodaj 3+4=7
- Odejmij 9-4=5
* Pomnóż przez 3*6=18
/ Podziel przez 9/2=4.5
^ Podnieś do potęgi 4^5=1024
\ Podziel bez reszty przez 9\2=4
SQR Pierwiastek kwadratowy SQR(64)=8
() Priorytyzacja obliczenia wyrażenia 5*(1+2)=15
! Silnia

5!=120

Fact(5)=5x4x3x2x1=120

% Procent 25%=0.25
MIN Minimalna wartość MIN(1,2,4,5,7)=1
MAX Maksymalna wartość MAX(3,8)=8
SIN Sinus SIN(pi) = 0
COS Cosinus COS(pi) = -1
TAN Styczne TAN(pi) = 0
ASIN Arkus sinus ASIN(1)=1.570796
ACOS Arkus kosinus ACOS(-1)=3.141593
ATAN Arkus tangens ATAN(0)=0
SEC Sekans SEC(0)=1
CSC Kosekans CSC(1)=1.188395
COT Kotangens COT(1)=0.642093
ABS Wartość bezwzględna ABS(-8)=8
EXP e do potęgi EXP(3)=20.0855
EXP2 2 do potęgi EXP2(3)=8
EXP10 10 do potęgi EXP10(3)=1000
LOG Logarytm naturalny LOG(16)=2.77259
LOG2 Logarytm przy podstawie 2 LOG2(8)=3
LOG10 Logarytm przy podstawie 10 LOG10(1000)=3
  • Przykłady trygonometryczne w powyższej tabeli zakładają, że "pi" zostało zdefiniowane jako parametr.
  • Funkcje i operatory nie uwzględniają wielkości liter.