Łączenie operacji Simulation z parametrem (drugi tok prac)

Poza łączeniem parametrów z operacjami Simulation w oknie dialogowym Parametry, możliwe jest także łączenie parametrów bezpośrednio z menedżerów właściwości PropertyManager Simulation. Sparametryzowane operacje Simulation w badaniach projektu służą do wykonywania optymalizacji lub oceny określonych scenariuszy w projekcie.

Z parametrami można łączyć następujące operacje Simulation:
 • Obciążenia konstrukcyjne i termiczne (siła, ciśnienie, temperatura, moc cieplna itp.)
 • Właściwości złączy, umocowań i zestawów kontaktowych (średnica trzonu, sztywność sprężyny, przesunięcia itp.)
 • Parametry siatki (maksymalny i minimalny rozmiar elementu itp.)
 • Właściwości materiałów zdefiniowanych niestandardowo
 • Grubość skorupy i parametry skorupy kompozytowej (grubość i kąt)
  Wszystkie operacje, jakie można połączyć z parametrami, udostępniają opcję Połącz wartość po kliknięciu strzałki w dół w ich polach wejściowych.
 1. Otworzyć menedżera właściwości PropertyManager operacji Simulation, aby połączyć ją z parametrem.
 2. Kliknąć strzałkę skierowaną w dół PM_down_arrow.gif w polu wprowadzania danych operacji i wybrać Połącz wartość. (W przypadku właściwości materiału zdefiniowanych przez użytkownika wybrać Połącz parametr).
 3. (Opcjonalnie) Jeśli nie istnieje parametr, który ma zostać połączony, wykonać następujące czynności w oknie dialogowym Wybierz parametr:
  1. Kliknąć Edycja/definiuj.
  2. Wpisać nazwę parametru w oknie dialogowym Parametry, w polu Nazwa.
  3. W obszarze Kategoria wybrać Simulation.
  4. Wprowadzić wartość numeryczną w polu Wartość i wybrać odpowiednie jednostki.
   Można również wprowadzić wyrażenie definiujące parametr. W definicji wyrażenia można wykorzystać kombinację operatorów, funkcji matematycznych, stałych i wcześniej zdefiniowanych parametrów. Upewnić się, czy jednostki każdego składnika są zgodne z definiowanym parametrem.
  5. Kliknąć OK.
 4. W oknie dialogowym Wybierz parametr wybrać żądany parametr z listy dostępnych parametrów i kliknąć OK.
  Kolor tła w polu wprowadzania danych zmieni się na niebieski, co oznacza, że operacja jest już połączona z wybranym parametrem.
Aby zerwać powiązanie operacji z parametrem, należy kliknąć strzałkę w dół PM_down_arrow.gif w polu wprowadzania danych, a następnie kliknąć Usuń połączenie wartości.