Szkic układu złożenia

Złożenie można zaprojektować metodą od góry w dół, z użyciem szkiców układu. Możemy skonstruować jeden lub więcej szkiców ukazujących, gdzie ma znajdować się każdy komponent złożenia. Następnie możemy tworzyć i modyfikować projekt, zanim stworzymy jakiekolwiek części. Dodatkowo możemy w dowolnej chwili używać szkiców układu, aby dokonać zmian w złożeniu.

Poważną zaletą projektowania złożenia z użyciem szkicu układu jest to, że jeżeli zmienimy szkic układu, to złożenie i jego części zostaną automatycznie zaktualizowane. Zmiany można wprowadzić szybko — i w jednym miejscu.

Aby użyć szkicu układu złożenia, należy wykonać następujące czynności:

 • Utworzyć szkic układu w złożeniu, w którym różnorodne elementy szkicu reprezentują części w złożeniu. Wskazać próbne lokalizacje dla poszczególnych komponentów, starając się uchwycić ogólną intencję projektu.
 • Utworzyć odniesienia geometrii w szkicu układu przy tworzeniu każdego z komponentów. Użyć szkicu układu, aby zdefiniować rozmiar komponentu, jego kształt i położenie w ramach złożenia. Upewnić się, że każda z części odnosi się do szkicu układu.

Tworzenie projektu złożenia opartego na układzie

W projekcie złożenia opartym na układzie można przełączać w obie strony pomiędzy metodami projektowania od góry w dół i od dołu w górę. Istnieje możliwość tworzenia, edytowania i usuwania części i bloków w dowolnym punkcie cyklu projektowania, bez jakichkolwiek ograniczeń związanych z historią działań. Jest to szczególnie użyteczne podczas stadium koncepcyjnego projektowania, kiedy to występują częste eksperymenty i zmiany w strukturze złożenia i komponentów.

Aby utworzyć układ, należy:

 1. Otworzyć nowe złożenie:
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Rozpocznij złożenie kliknąć Utwórz układ.
  Zostanie otwarty szkic trójwymiarowy (3D), a w drzewie operacji FeatureManager pojawi się pozycja Układ .
 3. Utworzyć elementy szkicu i zgrupować związane ze sobą elementy w bloki.
 4. Zamknąć bloki i szkic.
  Można utworzyć układ w istniejącym złożeniu, klikając Utwórz układ (pasek narzędzi Narzędzia układu).

Menedżer właściwości PropertyManager Utwórz część z bloku

W złożeniach można tworzyć części z bloków w szkicach układu.

Aby utworzyć część z bloku, należy:

 1. Kliknąć Utwórz część z bloku (pasek narzędzi Narzędzia układu).
 2. Wybrać jeden lub więcej bloków ze szkicu układu.
 3. Dokonać wyborów w menedżerze właściwości PropertyManager zgodnie z poniższym opisem.
 4. Kliknąć .

  Dla każdego bloku, w drzewie operacji FeatureManager pojawi się część zawierająca wybrany blok. Nazwa części jest taka sama jak nazwa bloku. Nawiasy kwadratowe wokół nazwy części sygnalizują, że jest to komponent wirtualny. Komponenty wirtualne są zapisywane w pliku złożenia, nie w plikach zewnętrznych.

  Można otworzyć część, aby dodać operacje poprzez kliknięcie jej prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Otwórz część (kontekstowy pasek narzędzi).

Wybrane bloki

Wybrane bloki Wyszczególnia bloki, które zostały wybrane.

Powiązanie blok do części

Rzutuj Tworzy część, która jest rzutowana z płaszczyzny bloku w szkicu układu, lecz nie jest z nią powiązana współplanarnie. W złożeniu można przeciągać tą część w kierunku normalnym do płaszczyzny bloku.
Na bloku Dokonuje powiązania współplanarnego części z płaszczyzną bloku w szkicu układu.