Okienko zadań Wieloobiektowe

Określić wartości wejściowe pozwalające ustalić koszt wyprodukowania wieloobiektowej części lub konstrukcji spawanej z okienka zadań kalkulacji kosztów Costing.

Szablony kalkulacji kosztów Costing

Główny szablon Określa istniejący szablon. Główny szablon odnosi się do dwóch innych szablonów: jednego dla obiektów arkusza blachy, a drugiego dla obiektów obrobionych.

Szablon główny określa operacje na poziomie części.

Uruchom edytor szablonu Otwiera Edytor szablonu kalkulacji kosztów Costing, który pozwala na utworzenie lub edycję szablonów narzędzia Costing.

Lista obiektów

Lista obiektów select_edges.png Wyszczególnia obiekty w części wieloobiektowej. Typ obiektu określa szablon kalkulacji kosztów Costing wykorzystywany przy szacowaniu kosztów. Narzędzie Costing automatycznie rozpoznaje obiekty arkusza blachy. Innym typom obiektów w części należy przypisać typ.
Typ obiektu Określa szablon kalkulacji kosztów Costing, który jest wykorzystywany w szacowaniu kosztów dla każdego typu obiektu. Obiekty arkusza blachy są rozpoznawane automatycznie. Innym typom obiektów w części należy przypisać typ. Dla wybranego obiektu należy wybrać jedną z następujących opcji:

General

Ogólny to każdy obiekt nie będący arkuszem blachy lub członem konstrukcyjnym.

Arkusz blachy

Określa obiekt arkusza blachy. Części arkusza blachy są rozpoznawane automatycznie.

Człon konstrukcyjny

Określa człon konstrukcyjny. Człony konstrukcyjne są rozpoznawane automatycznie.

Niestandardowy/usunięty materiał

Dla wybranego obiektu określa koszt dostosowany. Wpisać dostosowany koszt w polu Niestandardowy koszt, w obszarze Opcje operacji. Narzędzie Costing nie oblicza kosztu obiektów dostosowanych.

Wyklucz Wyklucza wybrane obiekty z obliczeń kosztów.
Uwzględnij Dołącza wybrane obiekty do obliczeń kosztów.
Rozpocznij szacowanie kosztów

Po przypisaniu Typu obiektu każdemu obiektowi w części oraz określeniu metod i materiałów zielony obszar komunikatu będzie sygnalizować, że można już rozpocząć szacowanie kosztów.

Metoda

Wybrać metodę produkcji dla wybranej części w obszarze Lista obiektów.

Wybierz metodę produkcji:

  • Skrawanie
  • Odlew
  • Tworzywa sztuczne
  • Drukowanie 3D
  • Człon konstrukcyjny

Material

Material Określa klasę materiału na podstawie materiału skonfigurowanego dla części. Ta opcja jest ustawiana automatycznie, jeśli dla części został już zastosowany materiał.
Określony materiał Określa materiał w oparciu o materiał części. Ta opcja jest ustawiana automatycznie, jeśli dla części został już zastosowany materiał.

Ilość

Całkowita liczba części Liczba części, które mają zostać wyprodukowane.
Rozmiar serii Ilość części, która ma zostać wyprodukowana w jednej serii.

Narzut/Upust

Dostosowanie kosztu Pozwala dostosować koszt materiału lub całkowity koszt o wartość procentową. Wartość ujemna oznacza zniżkę, a wartość dodatnia dodatkowy narzut. Na przykład można zwiększyć o 15% koszt materiału, który zostanie następnie dodany do kosztu całkowitego. Wartość 15% spowoduje zmniejszenie kosztu o wartość ujemną. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

% całkowitego kosztu

Zwiększa koszt produkcji o wartość procentową kosztu całkowitego.

% kosztu materiału

Zwiększa koszt produkcji o wartość procentową kosztu materiału.

Tej opcji należy użyć w przypadku otrzymania zniżki na materiał lub na całkowity koszt wyprodukowanej części. Producenci mogą użyć tej opcji do określenia marży względem rzeczywistych kosztów.

Szacowany koszt na część

  Koszt Wyświetla całkowity szacowany koszt wyprodukowania części. Koszt jest na bieżąco aktualizowany o wszystkie wprowadzone zmiany.
  Porównanie Wyświetla wykres słupkowy Bieżącego i Poprzedniego kosztu lub kosztu Bieżącego i Linii bazowej. Jeśli zmiany wprowadzone w części powodują spadek kosztów, słupek Bieżący ma kolor zielony, a różnica procentowa green_down_arrow.gif jest ujemna. Jeśli zmiany wprowadzone w części powodują wzrost kosztów, słupek Bieżący ma kolor czerwony, a różnica procentowa red_up_arrow.gif jest dodatnia.

Aby wyznaczyć koszt linii bazowej na potrzeby porównania, kliknąć Ustaw linię bazową PM_unlock.gif. W przypadku zmiany projektu jego koszt zostanie porównany z kosztem linii bazowej. Po ustawieniu kosztu linii bazowej wszystkie zmiany w części zostaną przeanalizowane jako koszt Bieżący i zostanie wyświetlona odpowiednia różnica. Po ustaleniu ceny według linii bazowej część jest obracana, rozkładana i ponownie składana. Jest to spowodowane pobieraniem obrazów przez program na potrzeby raportu kalkulacji kosztów Costing.

  Rozkład Wyświetla koszt i rozkład procentowy najważniejszych składowych kosztu całkowitego:

Material

Koszt materiału na podstawie wagi używanych materiałów.

Produkcja

Łączny koszt obróbki, w tym skrawania, gięcia i formowania oraz dodatkowych operacji.

Narzut lub upust

Ustawienia określone w opcji Narzut/Upust.

Costing-Create Report Generuj raport Otwiera okno dialogowe Opcje raportu, w którym można dostosować raport i wyeksportować go jako dokument programu Word lub jako arkusz kalkulacyjny Excel.