Dostęp do i nazywanie badań ruchu

Można uzyskać dostęp do lub utworzyć badanie z karty Badanie ruchu w dolnej części obszaru graficznego.

Jeżeli karta Badanie ruchu nie jest widoczna, kliknąć opcję Widok > Interfejs użytkownika > Menedżer ruchu MotionManager.
Istnieją dwa typy kart, których można użyć podczas pracy z częściami lub złożeniami:
 • Model. Wybrana domyślnie podczas otwierania modelu. Należy użyć tej karty, aby edytować model.
 • Badanie ruchu <n>. Animacje są wyświetlane na ich własnych kartach ponumerowanych od 1 do <n>. Badanie ruchu1 jest domyślną nazwą dla pierwszej animacji. Dla nowego badania nie istnieją żadne klatki kluczowe.

Zmienianie nazwy karty Badanie ruchu.

Aby zmienić nazwę karty Badanie ruchu, należy:

 1. Kliknąć kartę prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Zmień nazwę.
 2. Wprowadzić nową nazwę.
  Nie można zmienić nazwy karty Model.

Tworzenie karty Badanie ruchu

Aby utworzyć kartę Badanie ruchu, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Kliknąć Wstaw > Nowe badanie ruchu.
 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę Badanie ruchu i wybrać Utwórz nowe badanie ruchu.

Duplikowanie karty Badanie ruchu

Aby zduplikować kartę Badanie ruchu:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę Badanie ruchu i wybrać polecenie Kopiuj badanie.
Można użyć skopiowanych badań, aby uruchomić serię podobnych symulacji.

Tworzenie lub edytowanie badania ruchu dla modeli

Aby utworzyć lub edytować badanie ruchu dla modelu, można:

Kliknąć kartę Badanie ruchu w dolnej części obszaru graficznego.
Obszar graficzny zostanie podzielony poziomo. W górnej części wyświetlany jest model. Dolna część dzieli się na trzy części:
 • Pasek narzędzi MotionManager w poprzek górnej części
 • Menedżer ruchu MotionManager po lewej stronie
 • Oś czasu, punkty kluczowe i pasek czasu znajdują się po prawej stronie.