Okno dialogowe Właściwości trasy

Okno dialogowe Właściwości trasy służy do tworzenia szablonów właściwości dostosowanych, które wstępnie definiują parametry i ustawienia domyślne dla trasy. W nowym złożeniu z trasą można w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy znajdować i wybierać szablony dostosowane.

Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Narzędzia > Wyznaczanie trasy > Narzędzia wyznaczania trasy > Routing Library Manager , a następnie kliknąć Właściwości trasy.
  • W menu Windows Start kliknąć Wszystkie programy > SOLIDWORKS wersja Narzędzia SOLIDWORKS > SOLIDWORKS wersja Routing Library Manager > Właściwości trasy.

Wybierz szablon właściwości trasy

Pozwala dodawać szablony właściwości dostosowanych.

Wybierz szablon właściwości trasy Wybrać jedną z poniższych możliwości:

Dodaj nowy

Usuwa wpisy w oknie dialogowym i pozwala na dodanie nowego szablonu wyznaczania trasy.

Kopiuj

Kopiuje istniejący szablon, dzięki czemu można używać go jako podstawy nowego szablonu.

Usuń

Usuwa szablon.

Rozmiary rur grubościennych

Pozwala na określenie rozmiaru i specyfikacji rury.

Użyj zakresu rozmiaru Wybranie i wprowadzenie wartości dla Min. rozmiar i Maks. rozmiar rury grubościennej.
Użyj specyfikacji Wybieranie i określanie specyfikację dla listyWyszukaj według nazwy.

Rura grubościenna

Pozwala na wybranie rury z bazy danych instalacji z rur grubościennych i cienkościennych. Można zdefiniować wartości domyślne dla rury, m.in. specyfikację, standardowy odstęp rowka, długość rury, oraz czy wstawiać złączkę.

Część rury Przeglądanie w poszukiwaniu pliku części dla rury grubościennej, której chcemy użyć. Baza danych instalacji z rur grubościennych i cienkościennych otwiera się i pozwala na wybór komponentu. Kliknąć Akceptuj komponent, aby dodać komponent do szablonu trasy.
Użyj odstępów rowka Wybieranie i określanie wartości dla odstępu rowka.
Użyj standardowej długości Wybieranie i określanie wartości dla standardowej długości.
Wstaw złączkę Wybieranie i wstawianie złączki pomiędzy segmentami. Można przeglądać w poszukiwaniu części złączki z bazy danych instalacji z rur grubościennych i cienkościennych. Kliknąć Akceptuj komponent, aby dodać część złączki do szablonu trasy.
Specyfikacja Wyświetla specyfikację w zależności od konfiguracji rury.

Zgięcia - Kolanka

Można wybrać standardowe kolanko z bazy danych instalacji z rur grubościennych i cienkościennych i utworzyć kolanko dostosowane.

Domyślne kolanko Wymagane jest kolanko domyślne. Przed zdefiniowaniem kolanka dostosowanego należy określić kolanko domyślne.

Przeglądanie, aby wybrać plik części dla kolanka. Baza danych instalacji z rur grubościennych i cienkościennych otwiera się i pozwala na wybór części. Kliknąć Akceptuj komponent, aby dodać kolanko do szablonu trasy.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Zawsze używaj kolanek

Powoduje, że program SOLIDWORKS zawsze używa kolanka.

Zawsze formuj zgięcia

Powoduje, że program SOLIDWORKS zawsze używa formowanego zgięcia.

Monituj o wybór

Powoduje, że program SOLIDWORKS oferuje wybór kolanka lub formowanego zgięcia.

Dostosowane kolanko Kliknąć Dodaj nowy, aby wyświetlić dostosowane kolanko z listy.

Przeglądanie, aby wybrać plik części dla kolanka. Baza danych instalacji z rur grubościennych i cienkościennych otwiera się i pozwala na wybór części. Kliknąć Akceptuj komponent, aby dodać kolanko do szablonu trasy.

Kliknąć Usuń, aby usunąć dostosowane kolanko z listy.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Zawsze używaj kolanek

Powoduje, że program SOLIDWORKS zawsze używa kolanka.

Zawsze formuj zgięcia

Powoduje, że program SOLIDWORKS zawsze używa formowanego zgięcia.

Monituj o wybór

Powoduje, że program SOLIDWORKS oferuje wybór kolanka lub formowanego zgięcia.

Plik ustawień

Można udostępniać ustawienia lokalizacji plików innym użytkownikom.