Modyfikowanie operacji w Instant3D

Aby zmodyfikować operacje:

Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
Czynność Przykład
Do modyfikowania ścian i krawędzi służy uchwyt przeciągania.
Jeżeli elementu nie można przeciągać, uchwyt przybiera kolor czarny , albo pojawi się ikona podczas próby przeciągania. Operacja ta nie jest obsługiwana lub jest powiązana.
Przeciągnąć wymiar lub strzałkę, aby odsunąć i przekształcić ściany.
Przeciągnąć wymiar kąta, aby obrócić ściany.
Do przeciągania lub kopiowania całych operacji na inne ściany należy używać środka triady. Aby skopiować operację, podczas przeciągania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl.

Wideo: Przeciąganie operacji na inną ścianę

Wideo: Kopiowanie operacji

Ctrl+przeciąganie zaokrąglenia kopiuje je na inną krawędź. Wideo: Kopiowanie zaokrąglenia
Jednokrotne kliknięcie wymiaru włącza tryb Szybkiej edycji, w którym można wpisać wartość. Dwukrotne kliknięcie pozwala używać standardowych dialogów i menedżerów właściwości PropertyManager. Wideo: Używanie QuickEdit
Dla złożeń można edytować komponenty w obrębie złożenia lub edytować szkice na poziomie złożenia, operacje złożenia oraz wymiary wiązań. Wideo: Instant3D - złożenia
Wyciągnięcie dodania można przeciągać w jednym kierunku, aby zwiększyć dodanie, lub w przeciwnym kierunku, aby utworzyć wyciągnięcie wycięcia. Wideo: Modyfikowanie wyciągnięcia dodania
Obrót. Można przeciągać definiujące linie szkicu, aby zmodyfikować ich długość. Można również przeciągać w celu zmodyfikowania kąta. Wideo: Modyfikowanie operacji obrotu

Wideo: Modyfikowanie kąta operacji obrotu