Kreator Współczynnik bezpieczeństwa

Kreator Współczynnik bezpieczeństwa pozwala oszacować bezpieczeństwo projektu w oparciu o kryterium zniszczenia.

Po przeprowadzeniu badania statycznego można obliczyć współczynnik bezpieczeństwa modelu.

Aby uzyskać dostęp do Kreatora współczynnika bezpieczeństwa, wykonać jedną z następujących czynności:
  • Po uruchomieniu badania statycznego kliknąć prawym przyciskiem myszy Wyniki i wybrać Zdefiniuj wykres współczynnika bezpieczeństwa.
  • Kliknąć strzałkę skierowaną do dołu na przycisku Doradca wyników (menedżer poleceń CommandManager programu Simulation) i wybrać Nowy wykres > Współczynnik bezpieczeństwa.

Krok 1 z 3

  Wszystkie Do wykreślenia współczynnika bezpieczeństwa wybiera wszystkie obiekty.
  Wybrane obiekty Do wykreślenia współczynnika bezpieczeństwa wybiera z menu pojedynczy lub wiele obiektów.
Kryterium Wybrać jedno z poniższych kryteriów zniszczenia:

Maksymalne naprężenie zredukowane wg Misesa

Maksymalne naprężenie ścinające (Tresca)

Naprężenie Mohra-Coulomba

Maksymalne naprężenie normalne

Automatyczne

 

Opcje kompozytowe (dostępne tylko w przypadku modeli ze skorupami kompozytowymi)

Kryterium Tsai-Hill

Kryterium Tsai-Wu

Kryterium maksymalnego naprężenia

W przypadku wybrania opcji Automatyczne oprogramowanie wybierze najbardziej odpowiednie kryterium zniszczenia dla wszystkich typów elementów. Oprogramowanie stosuje następujące warunki:
  • Domyślne kryterium zniszczenia przypisane w oknie dialogowym Materiał dla każdego materiału.
  • Jeżeli nie przypisano domyślnego kryterium zniszczenia w oknie dialogowym Materiał, oprogramowanie przypisze kryterium naprężenia Mohra-Coulomba.
  • Jeżeli wybrano kryterium maksymalnego naprężenia zredukowanego wg Misesa lub maksymalnego naprężenia ścinającego (Tresca) dla materiału belki, oprogramowanie wykorzysta granicę plastyczności jako dozwolone naprężenie.
  • Jeżeli wybrano kryterium maksymalnego naprężenia normalnego lub Mohra-Coulomba dla materiału belki, oprogramowanie wykorzysta wytrzymałość na rozciąganie jako dozwolone naprężenie.
  • W przypadku skorup kompozytowych kryterium zniszczenia Tsai-Hill jest stosowane, gdy wybrano opcję Automatyczne.
  • Wskaźniki zniszczenia dla kryteriów zniszczenia skorup kompozytowych (Tsai-Hill Tsai-Wu i maksymalnego naprężenia) są obliczane na podstawie naprężeń węzłowych.
  • Współczynnik bezpieczeństwa dla belek jest obliczany ze wzoru: Górne naprężenie osiowe i zginające/wytrzymałość na rozciąganie.
  • Dla złożeń współczynnik bezpieczeństwa jest obliczany na podstawie nieuśrednionych wartości komponentów naprężenia. Usunąć zaznaczenie opcji Średnie wyniki wzdłuż brzegu dla części w menedżerze właściwości PropertyManager Wykres naprężenia, aby wyświetlić maksymalne wartości wybranych komponentów naprężenia, które są zawarte w obliczeniach współczynnika bezpieczeństwa.
  Co to znaczy Wyświetla matematyczną zależność, która opisuje wybrane kryterium zniszczenia.

Zaawansowane opcje

  Wyświetlanie symetrycznych wyników

Dostępne w przypadku modeli z umocowaniami symetrii lub o symetrii cyklicznej.

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyświetlić wartości współczynnika bezpieczeństwa dla całego modelu. Wyniki są odbite w lustrze względem płaszczyzny symetrii dla modeli analizowanych w połowie, jednej czwartej lub jednej ósmej rzeczywistej geometrii.

Dla symetrii cyklicznej wyniki są powtarzane cyklicznie wokół zdefiniowanej osi obrotu.

  Ustawić górną granicę dla współczynnika bezpieczeństwa Wybrać, aby ustawić górny limit dla wykresu współczynnika bezpieczeństwa.

Wprowadzić wartość w legendzie FOS.

Właściwość

  Uwzględnij tekst tytułowy Wprowadzić własny tytuł wykresu.
  Skojarz wykres z orientacją widoku modelu Kojarzy wcześniej zdefiniowaną orientację widoku z aktywnym wykresem.
Dalej  Przechodzi do następnego kroku.

Krok 2 z 3

Jednostki Ustawia jednostki naprężenia.
  Ustaw granicę naprężenia

na Granicę plastyczności

Ustawia granicę naprężenia na granicę plastyczności.

na Wytrzymałość graniczną

Ustawia granicę naprężenia na wytrzymałość graniczną

zdefiniowaną przez użytkownika

Ustawia granicę naprężenia na wartość określoną przez użytkownika.

Jeżeli w poprzednim kroku wybrano kryterium naprężenia Mohra-Coulomba, konieczne jest ustawienie granic naprężenia rozciągającego i ściskającego.
  Współczynnik mnożenia Pozwala wprowadzić współczynnik mnożenia do obliczania wybranej granicy naprężenia. Na przykład w przypadku zastosowania współczynnika 0.5 do granicy naprężenia jako granicy plastyczności 2000 psi, Kreator współczynnika bezpieczeństwa wykorzysta wartość 0.5 x 2000 = 1000 psi jako granicę naprężenia.
Wyniki belki  
  Pokaż połączone naprężenie na belkach Współczynnik bezpieczeństwa dla belek jest obliczany ze wzoru: (Górne naprężenie osiowe i zginające)/wytrzymałość na rozciąganie.
Wyniki skorupy Wybrać ścianę skorupy, dla której ma zostać sprawdzony współczynnik bezpieczeństwa:

Góra

Dół

Minimum

Maksimum

Przeprowadzić dwie weryfikacje: jedną na ścianie górnej, a drugą na dolnej.
  Zaangażowany materiał Wyświetla nazwy i właściwości materiału związane z granicami naprężenia używanymi przez współczynnik bezpieczeństwa.
  Opcje kompozytowe (dostępne tylko w przypadku modeli ze skorupami kompozytowymi).

Najgorszy przypadek we wszystkich warstwach

Wykres otoczki dla minimalnego współczynnika bezpieczeństwa we wszystkich warstwach (wraz z górnymi i dolnymi ścianami dla każdej warstwy).

Numer warstwy

Pozwala wybrać numer warstwy dla uzyskania współczynnika bezpieczeństwa. Opcja ta nie jest dostępna wtedy, gdy wybrano Najgorszy przypadek we wszystkich warstwach. Można wybrać górną lub dolną ścianę dla wybranego numeru warstwy.

Wstecz Powraca do poprzedniego kroku.
Dalej  Przechodzi do następnego kroku.

Krok 3 z 3

  Rozkład współczynnika bezpieczeństwa (FOS) Wykreśla rozkład współczynnika bezpieczeństwa.
  Obszary poniżej współczynnika bezpieczeństwa Wykreśla obszary poniżej określonego współczynnika bezpieczeństwa (wyświetlane kolorem czerwonym). Obszary powyżej określonego współczynnika bezpieczeństwa są wyświetlane kolorem niebieskim.
  Wynik współczynnika bezpieczeństwa Wyszczególnia minimalny współczynnik bezpieczeństwa w oparciu o wybrane kryterium.
Wstecz Powraca do poprzedniego kroku.