Wykonywanie weryfikacji współczynnika bezpieczeństwa

Kreator Współczynnik bezpieczeństwa umożliwia oszacowanie bezpieczeństwa projektu.

Po przeprowadzeniu badania statycznego można obliczyć współczynnik bezpieczeństwa modelu.

Aby uzyskać dostęp do Kreatora współczynnika bezpieczeństwa, należy:

 • Po uruchomieniu badania statycznego kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Wyniki i wybrać Zdefiniuj wykres współczynnika bezpieczeństwa.
 • Alternatywnie kliknąć strzałkę skierowaną do dołu na przycisku Doradca wyników (menedżer poleceń CommandManager programu Simulation) i wybrać Nowy wykres > Współczynnik bezpieczeństwa.

Aby dokończyć działanie Kreatora współczynnika bezpieczeństwa, należy wykonać następujące czynności:

 1. W kroku 1 z 3:
  1. Wybrać Wszystkie, komponent lub obiekt w obszarze Komponent.
   W przypadku wybrania opcji Wszystkie zostanie uwzględniona granica naprężenia każdego komponentu. Współczynnik bezpieczeństwa nie jest obliczany w przypadku komponentów, które nie mają zdefiniowanej granicy naprężenia. Komponenty takie są wyświetlane w kolorze szarym na wykresach współczynnika bezpieczeństwa.
  2. W obszarze Kryterium wybrać z listy kryterium zniszczenia lub Automatyczne.
   Aby uzyskać więcej informacji, patrz Kryteria zniszczenia.
   W przypadku wybrania opcji Automatyczne oprogramowanie stosuje następujące warunki:
   • Domyślne kryterium zniszczenia przypisane w oknie dialogowym Materiał dla każdego materiału.
   • Jeżeli nie przypisano domyślnego kryterium zniszczenia w oknie dialogowym Materiał, oprogramowanie przypisuje kryterium naprężenia Mohra-Coulomba.
   • W przypadku gdy wybrano kryterium maksymalnego naprężenia zredukowanego wg Misesa lub maksymalnego naprężenia ścinającego (Tresca) dla materiału belki, oprogramowanie wykorzystuje granicę plastyczności jako dozwolone naprężenie.
   • Jeżeli wybrano kryterium maksymalnego naprężenia normalnego lub Mohra-Coulomba dla materiału belki, oprogramowanie wykorzystuje wytrzymałość na rozciąganie jako dozwolone naprężenie.
   • W przypadku skorup kompozytowych po wybraniu opcji Automatyczne stosowane jest kryterium zniszczenia Tsai-Hill.
   Obszar Co to znaczy ukazuje matematyczny opis wybranego kryterium.
  3. W obszarze Właściwość wpisać w polu Uwzględnij tekst tytułowy własny tytuł wykresu.
   Można wybrać wcześniej zdefiniowaną orientację widoku, aby skojarzyć ją z aktywnym wykresem. Należy to zrobić w obszarze Skojarz wykres z orientacją widoku modelu.
 2. W kroku 2 z 3:
  • W przypadku maks. naprężenia ścinającego (Tresca), maks. naprężenia zredukowanego wg Misesa, maks. naprężenia normalnego i Mohra-Coulomba:
   • Wybrać jednostki naprężenia.
   • W obszarze Ustaw granicę naprężenia na wybrać jedną z następujących opcji:
    Opcja Opis
    Granica plastyczności Określa naprężenie graniczne jako granicę plastyczności materiału.
    Wytrzymałość graniczna Określa naprężenie graniczne jako wytrzymałość graniczną materiału.
    Zdefiniowany przez użytkownika Wprowadzić wartość naprężenia granicznego.
    W przypadku kryterium naprężenia Mohra-Coulomba konieczne jest ustawienie granic naprężenia rozciągającego i ściskającego.
   • W obszarze współczynnika Mnożenie wprowadzić współczynnik, przez który będzie mnożona granica naprężenia. Wartość domyślna wynosi 1.0.

   Pole Zaangażowany materiał ukazuje materiał wybranego komponentu i skojarzone granice plastyczności oraz wytrzymałości graniczne. Pole Max naprężenie w modelu ukazuje maksymalne naprężenie w modelu.

  • W pozycji Opcje kompozytowe wybrać jedną z następujących opcji:
   Opcja Opis
   Najgorszy przypadek we wszystkich warstwach Dla wykresu otoczki współczynnika bezpieczeństwa (najniższa wartość na górnej i dolnej ścianie wszystkich warstw).
   Numer warstwy oraz wybrać Górną lub Dolną ścianę dla tego numeru warstwy.  
 3. W kroku 3 z 3 wybrać następujące elementy:
  Opcja Opis
  Rozkład współczynnika bezpieczeństwa (FOS) Wykreśla rozkład współczynnika bezpieczeństwa.
  Obszary wykresu współczynnika bezpieczeństwa o wartościach wyższych od 100 są ukazane kolorem dla wartości 100. Jeżeli maksymalna wartość współczynnika bezpieczeństwa jest mniejsza niż 100, wykres jest skalowany od minimalnej do maksymalnej wartości współczynnika bezpieczeństwa.
  Obszary poniżej współczynnika bezpieczeństwa Pozwala obejrzeć obszary modelu ze współczynnikiem bezpieczeństwa niższym niż określona wartość.
  W przypadku wybrania opcji Obszary poniżej współczynnika bezpieczeństwa oprogramowanie wyświetli obszary modelu o współczynnikach bezpieczeństwa mniejszych od określonej wartości w kolorze czerwonym (obszary niebezpieczne), natomiast obszary o wyższych współczynnikach bezpieczeństwa w kolorze niebieskim (obszary bezpieczne).
  Pole Wynik współczynnika bezpieczeństwa ukazuje minimalny współczynnik bezpieczeństwa w oparciu o wybrane kryterium.
 4. Kliknąć .