Domyślne opcje - Wyniki

Użytkownik ustawia folder, w którym przechowywane są dane analizy.

Aby wyświetlić okno dialogowe, kliknąć Simulation > Opcje. Na karcie Opcje domyślne kliknąć Wyniki.

Domyślny solver

Określa domyślny solver: Automatyczny, Direct Sparse lub FFEPlus.

Opcja Automatyczny dla wyboru solvera jest stosowana w badaniach statycznych, częstotliwości, wyboczenia i termicznych.

Folder wyników

Folder dokumentów SOLIDWORKS Ustawia folder wyników w tym samym katalogu co folder modelu.

Pod podfolderem

Ustawia podfolder w folderze modelu, jako folder docelowy dla wyników analizy.

Zdefiniowany przez użytkownika Należy określić lokalizację dla folderu wyników nowych badań. Aby zmienić lokalizację domyślną, kliknąć Przeglądaj (...) i wybrać inny katalog.

Zachowaj tymczasowe pliki bazy danych

Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, to oprogramowanie zapisuje tymczasowe pliki analizy.

W trakcie rozwiązywania problemu oprogramowanie tworzy pliki tymczasowe. W przypadku dużych problemów pliki te mogą mieć znaczne rozmiary. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku, oprogramowanie usuwa wszystkie pliki tymczasowe po znalezieniu rozwiązania. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to oprogramowanie zapisze wszystkie tymczasowe pliki.

Folder raportów

Określić lokalizację raportu dla nowych badań. Aby zmienić to ustawienie domyślne, kliknąć Przeglądaj (...) i wybrać inny katalog.

Folder wyników Jeżeli opcja ta jest wybrana, to raport badania jest zapisywany w tej samej lokalizacji, co folder wyników.
Zdefiniowany przez użytkownika Określić lokalizację folderu raportu dla nowych badań. Aby zmienić lokalizację domyślną, kliknąć Przeglądaj (...) i wybrać inny folder.

Śledzenie trendu

Utwórz kopię zapasową modeli dla Przywróć model do iteracji Wybranie tej opcji powoduje zapisywanie kopii zapasowych części i złożeń podczas dodawania iteracji przy użyciu Śledzenia trendu. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, oprogramowanie dodaje informacje do galerii, dziennika trendu i grafów, lecz nie zapisuje pliku zapasowego.
Zdefiniowany przez użytkownika Określić lokalizację folderu raportu dla nowych badań. Aby zmienić lokalizację domyślną, kliknąć Przeglądaj (...) i wybrać inny folder.

Dodatkowe opcje

Pokaż obiekty, które są wykluczone z analizy Wybrać, aby uwzględnić geometrię obiektów wyłączonych z symulacji na wykresach wyników.
Aby wykluczyć obiekt z analizy, kliknąć prawym przyciskiem myszy jego ikonę w drzewie badania Simulation i wybrać Wyklucz z analizy. Wykluczony obiekt zostanie ukryty.

Wyniki pośrednie (tylko analiza nieliniowa)

Pokaż wynik pośredni aż do bieżącej iteracji (podczas uruchamiania badania nieliniowego)

Wybrać, aby zwizualizować zaktualizowane (do bieżącej iteracji) wykresy wyników podczas uruchamiania badania nieliniowego.

Po zakończeniu pierwszego kroku iteracji wyniki dla aktywnego wykresu zostaną wyświetlone w obszarze graficznym. W miarę postępu rozwiązywania problemu program wykona następny krok iteracji, a aktywny wykres będzie dynamicznie aktualizowany.

Uzyskanie wizualnych informacji dotyczących postępu rozwiązywania problemu umożliwia podejmowanie decyzji o zatrzymaniu symulacji i dokonaniu zmian w danych wejściowych lub o umożliwieniu solverowi kontynuowania obliczeń z bieżącymi ustawieniami.

  • Jeżeli funkcja wykresu wyników nie została aktywowana, pierwszy wykres w obszarze Wyniki będzie dynamicznie aktualizowany w obszarze graficznym.
  • Aby przełączać wykresy, w obszarze Wyniki należy kliknąć prawym przyciskiem myszy aktywny wykres, a następnie kliknąć Pokaż lub Ukryj.

  • Dla nowego badania Simulation należy najpierw zdefiniować domyślne wykresy wyników w obszarze Opcje domyślne > Wykres > Wyniki badania nieliniowego.

Średnie naprężenia w środkowych węzłach (tylko siatki bryłowe wysokiej jakości)

Wybrać tę opcję, aby uzyskać lepsze wyniki w przypadku nieregularnych dużych naprężeń, które występują w środkowych węzłach wysokiej jakości elementów bryłowych znajdujących się w obszarach o dużej krzywiźnie.

W przypadku wysokiej jakości elementów bryłowych naprężenia w węzłach środkowych są obliczane poprzez uśrednienie wartości naprężeń w najbliższych węzłach narożnych. Ta metoda uśredniania naprężenia usprawnia obliczanie naprężeń w węzłach środkowych dla elementów czworościennych usytuowanych w miejscach o dużej krzywiźnie. Poniżej przedstawiono przykładowy schemat uśredniania naprężeń.

  • Naprężenia w węzłach narożnych (1, 2, 3 i 4) uśrednione globalnie na podstawie współdzielonych elementów.
  • Naprężenia w węzłach środkowych (5, 6, 7, 8, 9 i 10) uśrednione na podstawie najbliższych węzłów narożnych. Przykład: naprężenie (węzeł 5) = (naprężenie (węzeł 1) + naprężenie (węzeł 2)) / 2
Algorytm uśredniania naprężeń w węzłach środkowych jest dostępny w przypadku wszystkich wyników opartych na naprężeniach we wszystkich badaniach z wyjątkiem dynamicznych badań liniowych.

Ulepszony algorytm uśredniania naprężeń nie modyfikuje wyników naprężeń obliczonych dla węzłów narożnych elementów czworościennych.