Opcje systemu - Ogólne

Określa ogólne opcje systemu, takie jak wyświetlanie ikon błędów i ostrzeżeń w drzewie badania Simulation, opcje wyglądu wykresu i siatki itp. Opcje systemu mają zastosowanie do wszystkich badań we wszystkich dokumentach.

Aby ustawić opcje ogólne, należy:

  1. Kliknąć Simulation > Opcje.

    Pojawi się okno dialogowe Opcje systemu - Ogólne.

  2. Wybrać spośród opcji opisanych poniżej, a następnie kliknąć OK.
Zresetuj wszystko przywraca systemowe ustawienia domyślne opcji Ogólnych.

Komunikaty Informacji o błędach

Pokaż błędy Wyświetla ikonę błędu obok operacji zawierających błędy w drzewie badania Simulation. Błąd oznacza, że dana operacja jest nieprawidłowa.
Pokaż ostrzeżenia Wyświetla ikonę ostrzeżenia obok folderów Wyniki i Siatka w drzewie badania Simulation. Ostrzeżenie oznacza, że wykresy nie są aktualne.

Aby wyświetlić komunikat o błędzie lub ostrzeżenie, kliknąć prawym przyciskiem myszy operację, obok której pojawiła się ikona błędu lub ostrzeżenia , i wybrać Informacje o błędach

Jakość symbolu Obciążenia/Umocowania

Określa jakość symboli obciążenia i umocowania.

Przedstawienie krawędziowe Wyświetla trójwymiarowe symbole przedstawienia krawędziowego.


Jakość przedstawienia krawędziowego
Cieniowany Wyświetla trójwymiarowe symbole cieniowane.


Jakość cieniowana

Kolory siatki

Ustawia kolory wykreślania siatki.

Kolor granicy Ustawia kolor wykreślania krawędzi elementu.
Kolor granicy - czarny Kolor granicy - jasnoczerwony
Kolor ściany dołu skorupy Ustawia kolor wykreślania dolnych ścian elementów skorupy.
Kolor ściany dołu skorupy ustawiony jako czerwony – część jest koloru żółtego. Kolor ściany dołu skorupy ustawiony jako fioletowy – część jest koloru żółtego.

Aby zmienić kolor, wybrać Kolor granicy lub Kolor ściany dołu skorupy, kliknąć Edycja, a następnie wybrać kolor i kliknąć OK.

Wykresy wyników

Dynamiczna aktualizacja wykresu Gdy opcja ta jest zaznaczona, wykresy są dynamicznie aktualizowane w przypadku zmodyfikowania parametrów, które sterują wyglądem wykresów. Aby poprawić wydajność przeglądania wyników w dużych modelach, należy wyłączyć tą flagę.
Większa dokładność ilości na liście wyników Gdy ta opcja jest zaznaczona, wyniki są wyszczególniane z dokładnością do 16 cyfr.
Pokaż marker granicy plastyczności dla wykresów wg Misesa Gdy opcja ta jest zaznaczona, lokalizacja granicy plastyczności w legendzie wykresu dla badań z częściami jest oznaczona czerwoną strzałką. Wartość granicy plastyczności jest wyświetlana na dole legendy wykresu.
Wyświetlaj triadę odniesienia lokalnego układu współrzędnych Gdy opcja ta jest zaznaczona, triada odniesienia lokalnego układu współrzędnych jest wyświetlana w prawym dolnym narożniku obszaru graficznego. Triada jest wyświetlana tylko w przypadku wykresów, dla których zdefiniowano układ współrzędnych, oś lub płaszczyznę odniesienia.
Kolory tła Ustawia kolor tła dla legendy wykresu.

Czcionka

Pozwala wybrać czcionki dla Tytułu wykresu, Podtytułu wykresu i Kolorów.

Uruchom Doradcę symulacji z menedżera właściwości CommandManager Gdy opcja ta jest zaznaczona, Doradca symulacji jest uruchamiany przy kliknięciu Badanie, Umocowania, Obciążenia zewnętrzne, Połączenia lub Wyniki w menedżerze poleceń CommandManager Simulation. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, Doradców można uruchomić, klikając Badanie, Umocowania, Obciążenia zewnętrzne, Połączenia lub Wyniki w menedżerze poleceń CommandManager Simulation i wybierając odpowiedniego Doradcę z menu.
Aby zmiana tej opcji została uwzględniona, konieczne jest ponowne uruchomienie SOLIDWORKS.
Ukryj wykluczone obiekty i pokaż wyglądy materiału badania (wymaga więcej czasu dla załadowania badania) Gdy opcja jest wybrana:
  • obiekty złożeń i części wieloobiektowe, które są wykluczone z analizy w badaniu Simulation, są ukryte w obszarze graficznym, gdy badanie to jest aktywne.
  • Jeśli obiektom są przypisane różne materiały w badaniu Simulation, obiekty te są pokazywane w obszarze graficznym z wyglądem materiału podlegającego badaniu, gdy badanie jest aktywne.
Kiedy ta opcja jest zaznaczona, w przypadku dużych złożeń z wieloma przypisaniami materiałów lub wieloma obiektami wykluczonymi z analizy badanie Simulation może zająć bardzo dużo czasu (ponieważ system musi nałożyć wewnętrzny stan wyświetlenia specyficzny dla symulacji na stan wyświetlania modelu). Nie ma to jednak wpływu na wydajność interakcji podczas edytowania badania Simulation. Aby uniknąć takich problemów z wydajnością, należy wyłączyć tę opcję.
Załaduj wszystkie badania symulacji przy otwieraniu modelu (wymaga więcej czasu, aby otworzyć model). Gdy opcja ta jest zaznaczona, wszystkie informacje do badań symulacji są zapisywane w pamięci przy otwieraniu modelu. Otwarcie modelu z wieloma badaniami symulacji może potrwać dłużej.

Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, przy otwieraniu modelu w pamięci są zapisywane tylko podstawowe informacje dla każdego badania symulacji. Po uaktywnieniu badania pozostałe dane badania symulacji są zapisywane w pamięci.

Automatycznie aktualizuj połączenia belek, gdy badanie jest włączone. Program przelicza definicje połączenia belki zaktualizowanych konstrukcji spawanych po przełączeniu na kartę badania Simulation. Podczas procesu projektowania można zmienić operacje konstrukcji spawanej na karcie Model, takie jak profil, długość, kąt obrotu belki, stan wygaszenia lub przywrócenia i konwersja na obiekt bryłowy.