Tworzenie badania podmodelowania

Badanie podmodelowania jest tworzone z odpowiedniego badania statycznego lub badania statycznego nieliniowego. Uściślijmy siatkę podmodelu, aby poprawić dokładność wyników dotyczących tylko podmodelu, bez wykonywania analizy modelu nadrzędnego.

 1. Należy utworzyć statyczne lub nieliniowe statyczne badanie części wieloobiektowej lub złożenia. Należy zastosować obciążenia, umocowania, zestawy kontaktowe oraz ustawienia siatki i wykonać badanie.
  W przypadku kontaktu komponentu wiązanego należy ustawić opcję siatki na niekompatybilną. Jeśli siatka badania nadrzędnego została ustawiona na kompatybilną, podczas tworzenia badania podmodelowania preprocesor przełączy ją na niekompatybilną i ponownie wykona badanie nadrzędne.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania u góry drzewa badania Simulation i wybrać Utwórz badanie podmodelowania.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager Definiuj podmodel wybrać obiekty z badania nadrzędnego, które mają być uwzględnione w podmodelu.
  • W drzewie menedżera konfiguracji ConfigurationManager program utworzy nową konfigurację połączoną z badaniem podmodelowania w konfiguracji badania nadrzędnego.
  • Program zastosuje wyniki przemieszczenia na granicy cięcia z badania nadrzędnego do podmodelu w polu zadanego przemieszczenia. Zadane przemieszczenia pojawią się w obszarze Umocowania, a obciążenia — w obszarze Obciążenia zewnętrzne.
  • Obiekty badania nadrzędnego, które nie są częścią podmodelu, pojawią się w obszarze Wykluczone obiekty. Aby uwzględnić wykluczony obiekt w podmodelu, należy kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy i kliknąć Uwzględnij w analizie.
 4. Opcjonalnie można dodać nowe złącza między częściami podmodelu. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy Połączenia i wybrać złącze do dodania.
  Do podmodelu nie można dodać nowych umocowań ani obciążeń.
 5. Należy zastosować ustawienia siatki.
  Siatkę można utworzyć osobno dla każdej bryły lub skorupy, albo dla całego podmodelu. Aby zwiększyć dokładność wyników, należy uściślić siatkę części podmodelu. Siatka jest niekompatybilna dla powiązanego kontaktu.
 6. Należy uruchomić badanie podmodelowania i przejrzeć wyniki.
  Wykresy wyników z badania podmodelu pojawiają się w folderze Wyniki. Wykresy wyników zdefiniowane w badaniu rodzica są domyślnymi wykresami wyników badania podmodelu. Można porównać wyniki badań podmodelu i badania nadrzędnego.

Na podstawie badania nadrzędnego można utworzyć wiele badań podmodelowania. Wszystkie badania podmodelowania są połączone z własnymi konfiguracjami. Podmodele pojawiają się w części Podmodel w drzewie badania nadrzędnego.

Kliknij prawym przyciskiem myszy podmodel, aby aktywować skojarzone badanie podmodelowania.