Menedżer właściwości Operacji narzędzia formowania

Menedżer właściwości PropertyManager Operacja narzędzia formowania pozwala na ustawienie opcji wstawiania narzędzi formowania w częściach z arkusza blachy.

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:

  • Przeciągnąć narzędzie formowania z Biblioteki projektu na część z arkusza blachy.
  • W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy narzędzie formowania i wybrać Edytuj operację .
    Narzędzia formowania wstawione w wersjach starszych niż SOLIDWORKS 2012 pojawiają się wraz z ikoną kłódki i nie są dostępne w menedżerze właściwości PropertyManager Operacja narzędzia formowania.

TypTyp

Ściana umieszczenia

Ściana umieszczenia Wyświetla ścianę, gdzie wstawiane jest narzędzie formowania. W obszarze graficznym można wybrać inną ścianę.

Kąt obrotu

dim_ang_01.png Kąt Pozwala zmienić ustawienie kąta narzędzia formowania. Nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl i użyć strzałek pola pokrętła, aby zmieniać ustawienie narzędzia formowania w krokach co 45º.

Kąt można edytować w menedżerze właściwości PropertyManager lub podczas edycji szkicu profilu. Kąt umieszczony jest względem domyślnej linii poziomej szkicu umieszczania.

Edytować szkic profilu, usuwając wymiar kątowy i dodając relacje z istniejącą geometrią. W przypadku użycia tej metody zmiana kąta w menedżerze właściwości PropertyManager nie będzie już możliwa. Jednak jeśli wymiar zostanie ustawiony jako zależny i na szkicu nie zostaną dokonane żadne inne zmiany, wówczas po ustawieniu wymiaru z powrotem jako sterującego zmiana kąta w menedżerze właściwości PropertyManager będzie możliwa.
Nie edytować szkicu umieszczania przez usunięcie relacji poziomej z linią. Spowoduje to nieoczekiwane wyniki narzędzia formowania.
Szkic profilu narzędzia formowania lanca z wymiarem kątowym: forming_tool_profile_sketch.gif
  Odwróć narzędzie Odwraca kierunek przecięcia.

Konfiguracja

Konfiguracja narzędzia formowania Pozwala na wybranie konfiguracji części narzędzia formowania.
Ta konfiguracja części Pozwala na wybranie konfiguracji części docelowej. Aby wybrać konfiguracje, kliknąć Konfiguracje. Opcja jest dostępna podczas edytowania istniejącego narzędzia formowania.

Łącze

Połącz z narzędziem formowania Zachowuje łącze pomiędzy narzędziem formowania wstawianym do części docelowej a częścią z rodzicem narzędzia formowania. Jeśli rodzic narzędzia formowania zostanie zaktualizowany, zmiany będą propagowane w narzędziach formowania z części docelowych w chwili aktualizacji tych części.
Narzędzie formowania Wyświetla lokalizację pliku części narzędzia formowania.
Zastąp narzędzie Pozwala na przeglądanie i przejście do innego narzędzia formowania, aby zastąpić narzędzie istniejące. Opcja jest dostępna podczas edytowania istniejącego narzędzia formowania.
ID wykrawania Wyświetla ID wykrawania, które jest przypisane do narzędzia formowania. ID wykrawania wyświetlane są w rysunkach z tabelami wykrawania.

Widoczność rozłożonego modelu

Można zmienić sposób wyświetlania narzędzi formowania w modelach rozłożonych.

Zastąp ustawienia dokumentu Zastępuje opcje ustawione w menu Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Arkusz blachy.
Pokaż wykrawanie Wyświetla narzędzie formowania i jego szkic umieszczenia.
forming_tool_show_punch.gif
Pokaż profil Wyświetla szkic umieszczenia narzędzia formowania.
forming_tool_show_profile.gif
Pokaż środek Wyświetla znacznik środka narzędzia formowania, w którym narzędzie formowania jest umieszczone na modelu rozłożonym.
forming_tool_show_center.gif

PozycjaPozycja

Po kliknięciu karty Pozycja można kliknąć w obszarze graficznym, aby wstawić dodatkowe wystąpienia narzędzia formowania. Do wyznaczenia położenia narzędzia formowania można także użyć narzędzi wymiarowania i relacji.